Προμήθεια αυτοκινούμενου μηχανικού σαρώθρου

  • Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου, 2018 - 12:33
  • /   Eνημέρωση: 31 Δεκ. 2018 - 13:42

ΑΔΑ: 6Κ4ΛΩΗΟ-Λ15

ΑΔΑΜ: 18PROC004272749 2018-12-27

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Σύρος 27/12/2018

Αρ. Πρωτ. 27361

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προμήθειας καινούριο αυτοκινούμενου μηχανικού σαρώθρου

Ο Δήμαρχος Σύρου -

Ερμούπολης

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας καινούριου αυτοκινούμενου μηχανικού σαρώθρου για τις ανάγκες του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, προϋπολογισμού 168.640,00 € συμπερι- λαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Σύρου – Ερμούπολης,Πλατεία Μιαούλη 1-84100,Σύρος,

Τηλ.: 2281361008,Telefax: 2281085475,E-mail: p.koumoutsakou@syros-ermoupolis.gr

Ιστοσελίδα: http://www.syros-ermoupolis.gr/

Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL422

2. Πρόσβαση στα έγγραφα:

Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου μέσω της διαδικτυακής πύλης με συστημικό αριθμό 68783 και μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης http://www.syros-ermoupolis.gr/.

3. Κωδικοί CPV, Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης, Χρηματοδότηση:

CPV:34921100-0

Αντικείμενο της σύμβασης είναι προμήθεια καινούριου αυτοκινούμενου μηχανικού σαρώθρου για τις ανάγκες του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 62.7131.001 του προϋπολογισμού του Δήμου ετών 2018. Σχετική η υπ’ αριθ. 1366 ανάληψη υποχρέωσης.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην σχετική μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Αγροτικής Πολιτικής , η οποία συνοδεύει την διακήρυξη και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

Η χρηματοδότηση για την προμήθεια του σαρώθρου θα γίνει από το πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” στο πλαίσιο της πρόσκλησης Ι “Προμήθεια μηχανημάτων έργου,οχημάτων ή /και συνοδευτικού εξοπλισμού” με ποσό 145.000,00€ και από ιδίους πόρους του Δήμου με ποσό 23.640,00 €.

4. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

5. Χρόνος παράδοσης προμήθειας-Διάρκεια σύμβασης: Η παράδοση του σαρώθρου θα γέινει στο αμαξοστάσιο του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης.

Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και για έξι (6) μήνες,

6. Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς επίσης συνεργατισμοί και ενώσεις προμηθευτών.

7. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής-ποιότητας.

8. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 27/12/2018 και η ώρα έναρξης 14:00μμ. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 20/01/2019 και η ώρα λήξης 15:00μμ.

9. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους για εκατόν πενήντα (150) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

10. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

11. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής : Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)

12. Εγγυήσεις: Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό:σε ποσοστό 2% (πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις) επί της συνολικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.

Η εγγύηση καλής λειτουργίας σε ποσοστό 10% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. με τμηματική αποδέσμευση.

Οι δαπάνες του συνόλου των δημοσιεύσεων που προβλέπονται από τον ν.4412/2016 και το ν. 3548/07, θα καταβληθούν σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος με την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ

Αριθμός Φύλλου: 
5034