Εργασίες επισκευής, βελτίωσης και συμμόρφωσης, σύμφωνα με τα πρότυπα του συστήματος πιστοποίησης, παιδικής χαράς Λιμένα Τήνου

  • Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου, 2019 - 14:14
  • /   Eνημέρωση: 10 Ιαν. 2019 - 9:56
  • /   Συντάκτης: Κατερίνα Βιδάλη

ΑΔΑ: 75ΩΒΩΗ6-2ΝΛ

ΑΔΑΜ: 18PROC004290806 2018-12-31

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΟΜHΣΗΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τήνος, 31 Δεκεμβρίου 2018

Αρ. Πρωτ.: 12683

Περίληψη Διακήρυξης

Ο Δήμος Τήνου προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου: “Εργασίες επισκευής, βελτίωσης και συμμόρφωσης, σύμφωνα με τα πρότυπα του συστήματος πιστοποίησης, παιδικής χαράς Λιμένα Τήνου”, εκτιμώμενης αξίας 196.774,19 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

1. Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Τήνου

Οδός: Ευαγγελιστρίας 72

Ταχ.Κωδ. : 84200

Τηλ.: 2283360100, 2283360126

Telefax: 2283360123, 2283360139

E-mail: dt@1516.syzefxis.gov.gr

Πληροφορίες: Μαρία Λεβαντή

2. Πρόσβαση στα έγγραφα

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr με ΑΑ συστήματος 79151, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.dimostinou.eu.

3. Κωδικός CPV: 45000000 – 7, Κατασκευαστικές εργασίες

4. Τόπος εκτέλεσης του έργου: Θέση “Παλλάδα”, Δήμος Τήνου

5. Τίτλος Έργου: “Εργασίες επισκευής, βελτίωσης και συμμόρφωσης, σύμφωνα με τα πρότυπα του συστήματος πιστοποίησης, παιδικής χαράς Λιμένα Τήνου”

6. Εκτιμώμενη Αξία: 244.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)

7. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

8. Διάρκεια σύμβασης: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τρεις 3 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

9. Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος – μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

10. Λόγοι Αποκλεισμού: σύμφωνα με το άρθρο 22Α της Διακήρυξης

11. Κριτήρια επιλογής: Όσον αφορά στην καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και τα πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/ 2016.

Προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής επιχειρήσεων γραμμένων στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισμού της σύμβασης,

12. Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 4.350,00 ευρώ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 06/09/2019, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

13. Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης: Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

14. Ημερομηνία και ώρα δημοσίευσης στο ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 09/01/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ.

15. Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 05/02/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ.

16. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 08/02/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ.

17. Φάκελοι προσφορών: Η προσφορά θα υποβληθεί από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Η προσφορά των διαγωνιζομένων θα περιλαμβάνει τους ηλεκτρονικούς υποφακέλους:

(α) υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

(β) υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»

σύμφωνα με το άρθρο 24 της διακήρυξης

18. Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία: Όπως ορίζεται στην παράγραφο 4.3 της Διακήρυξης

19. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/ 2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης συμμετοχής.

20. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου – Άνδρου, βάσει Προγραμματικής Σύμβασης.

21. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα περίληψη προκήρυξης της σύμβασης και η παρούσα Διακήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www. dimostinou.eu), σύμφωνα με το άρθρο 2 της Διακήρυξης.

Η Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται επίσης στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.

Τήνος, 31/12/2018

Ο Δήμαρχος Τήνου

Γιάννης Σιώτος

Αριθμός Φύλλου: 
5036