Επισκευή Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων & Αύλειων Χώρων Πύργου Τήνου

  • Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου, 2019 - 14:11
  • /   Eνημέρωση: 10 Ιαν. 2019 - 9:55
  • /   Συντάκτης: Κατερίνα Βιδάλη

ΑΔΑΜ: 19PROC0042965492019-

01-02

AΔΑ: 7ΜΖΙΩΗ6-9ΔΨ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡ.ΜΕΛ. ΔΗΜΟΥ: 53/2018

Πληροφορίες:

Μ.Λεβαντή, Χ. Χαρίτος

Τηλ.:.2283360126, 2283360138

ΜΕΛΕΤΗ:

ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΝΟΥ

​​​​​​​​​ΤΗΝΟΣ, 31–12–2018

​​​​​​​​​Αριθμ. Πρωτ.​12713

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο Δήμος Τήνου, με έδρα επί τις οδού Ευαγγελιστρίας 72, ΤΚ 84200, Τήνος, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΝΟΥ», με προϋπολογισμό 46.946,46€ συμπεριλαμβανομένου το Φ.Π.Α 24%.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας Ευαγγελιστρίας 72, ΤΚ 84200, Τήνος , μέχρι τις 17/01/2019 ή από την ιστοσελίδα του Δήμου www.dimostinou.eu. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς χορηγεί υποχρεωτικά η αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 2 του Ν.4412/ 16, μετά από αίτηση και μέχρι και την 17/01/2019. Στοιχεία επικοινωνίας φαξ: 283360123, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία Μαρία Λεβαντή και Χρήστος Χαρίτος.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22/01/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95 παρ 2α του Ν.4412/16.

4. Η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στην Α1 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, ή την βεβαίωση εγγραφής στα Νομαρχιακά Μητρώα. Προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής επιχειρήσεων γραμμένων στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισμού της σύμβασης.

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής

6.Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 (2017ΣΕ05500010) ποσού 38.900,00€ και από ιδίους πόρους του Δήμου Τήνου ποσού 8.046,46€

7. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την οικονομική επιτροπή του Δήμου Τήνου

9.Τα έξοδα των δημοσιεύσεων στις εφημερίδες βαρύνουν τον ανάδοχο.

Τήνος 31 / 12 / 2018

Ο Δήμαρχος

Γιάννης Σιώτος

Αριθμός Φύλλου: 
5036