ΜΠΕ Γνωμοδότηση για έγκριση ξενοδοχείου στη θέση ΒΟΥΝΙΤΖΟΥ Φηρών ν. Θήρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ερμούπολη: 11-12-2018

Α.Π.: 171873/599

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με ε το υπ’ αριθμ. πρωτ. 74432/10-12-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου στο Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας καλείται για την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης και να γνωμοδοτήσει αντί του Περιφερειακού Συμβουλίου για την Mελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) που αφορά: «Υφιστάμενο ξενοδοχείο κλασσικού τύπου 5 αστέρων (127 κλινών) στη θέση «ΒΟΥΝΙΤΖΟΥ», Φηρών στη νήσο Θήρα, Νομού Κυκλάδων», (σύμφωνα με την απόφαση του Περιφερειακού συμβουλίου για μεταβίβαση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της αρμοδιότητας «Γνωμοδότηση για έγκριση Μελετών Περιβαλλοντικών επιπτώσεων»).

To Ξενοδοχείο βρίσκεται στη θέση «ΒΟΥΝΙΤΖΟΥ» Φηρών. Σύμφωνα με την Υ.A. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β/13.01.2012) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες συμφώνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/21.09.2011)» ,το έργο κατατάσσεται στην πρώτη κατηγορία υποκατηγορία Α2, Ομάδα 6η Τουριστικές Εγκαταστάσεις και έργα Αστικής Ανάπτυξης, Κτιριακού Τομέα, Αθλητισμού, Αναψυχής» - Α/Α 02 «Κύρια Ξενοδοχειακά καταλύματα σε περιοχές εκτός σχεδίων οικισμών «.

Επομένως, λόγω της κατηγοριοποίησης του έργου στην υποκατηγορία Α2, η κατάλληλη υπηρεσία για έγκριση της παρούσας μελέτης και την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, Διεύθυνση Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Νοτίου Αιγαίου.

Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να λάβει γνώση του περιεχομένου του σχετικού φακέλου να επικοινωνήσει με την γραμματεία της Επιτροπής Περιβάλλοντος ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00 – 14:00 (Ταχ. Δ/νση: Σ. Καράγιωργα 22 – Τ.Κ. 84 100 – ΣΥΡΟΣ), τηλέφωνο επικοινωνίας 22810-98831, καθώς και να διατυπώσει εγγράφως τεκμηριωμένες απόψεις και σχόλια, κάνοντας χρήση του εντύπου υπό στοιχεία Δ11 που βρίσκεται αναρτημένο στην παρακάτω διεύθυνση: http://goo.gl/BPyv6C.

Οι εν λόγω απόψεις δύνανται να κατατίθενται στην ανωτέρω αναφερόμενη επιτροπή ή στον δήμο που ανήκει το έργο. Η ημερομηνία έναρξης της δημόσιας διαβούλευσης ορίζεται η ημερομηνία εκπλήρωσης των συνθηκών δημοσιοποίησης που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του Άρθρου 5 της υπ. αριθμ. οικ. 1649/45/14-1-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 45/τ.Β’/15-01-2014), δηλαδή από την ημέρα δημοσίευσης της ανακοίνωσης στον τοπικό τύπο. Η Συλλογή γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης και απόψεων του κοινού και άλλων φορέων (διαδικασία διαβούλευσης) γίνεται σε χρονικό διάστημα τριάντα πέντε εργάσιμων ημερών από την δημοσιοποίηση της ΜΠΕ. Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του Άρθρου 5 της υπ. αριθμ. οικ. 1649/45/14-1-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 45/τ.Β’/15-01-2014) δημοσιεύεται στην ημερήσια Περιφερειακή Εφημερίδα Νομού Κυκλάδων «Κοινή Γνώμη» και αναρτάται: α) στον πίνακα ανακοινώσεων της Επιτροπής Περιβάλλοντος (Σ.Καράγιωργα 22 – Ερμούπολη) και β) στην τηρούμενη από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ιστοσελίδα http://www.pnai.gov.gr / Επιτροπές / Επιτροπή Περιβάλλοντος.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος

Αντιπεριφερειάρχης

Φλεβάρης Ιωάννης

 

Αριθμός Φύλλου: 
5048