Ανακοίνωση - Περίληψη απόφαση αρ. πρ. 55033/47/13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ

ΔΑΣΙΚΩΝ

ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΣΥΡΟ

Ερμούπολη 04-11-2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ αρ. πρ. 55033/47/13

Η Δευτεροβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων Εφετείου Αιγαίου με έδρα την Ερμούπολη Σύρου, η οποία συγκροτήθηκε με την αρ. πρ. 1539/17-01-2012 απόφαση του Γεν. Γραμμ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, για την διετία 2012-2013, συνήλθε στις 03 Ιουνίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στο γραφείο Εφετών Αιγαίου στη Σύρο (Δημαρχείο Ερμούπολης), αποτελούμενη από τους:

1) Γεράσιμο Ανδρεόλα, Εφέτη, ως Αναπληρωτή Πρόεδρο, λόγω κωλύματος της Προέδρου Εφετών Σπυριδούλας Μακρή

2) Αναστασία Δρασκίδου, Δασολόγος Δ/νσης Δασών Κυκλάδων, ως αναπληρώτρια του τακτικού μέλους Κων/νου Καταγά, Δασολόγου της ίδιας υπηρεσίας, λόγω κωλύματος αυτού.

3) Ερασμία Γκιόκα, Δασολόγο της Διεύθυνσης Δασών Κυκλάδων ως τακτικό μέλος

4) Σταματία Βαγγή, Γεωπόνο της Δ/νσης Αγρ. Οικ. και Κτηνιατρικής Κυκλάδων ως τακτικό μέλος και

5) Ευάγγελο Παραμάνη, Γεωτεχνικό-Δασοφύλακα της Δ/νσης Δασών Κυκλάδων ως γραμματέα,

προκειμένου να εξετάσει, στα πλαίσια των διατάξεων του Ν. 998/79 (ΦΕΚ 289/Α/79), έτσι όπως αυτός μεταγενεστέρως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα την υπ’αρ. πρωτ. 55023/4308/29-11-2012 αναπομπή της 72/03/05 απόφασης της Β/θμιας ΕΕΔΑ για διόρθωση προδήλου σφάλματος εμβαδομέτρησης τόσον της αρ. Πρ. 2723/99 πράξης χαρακτηρισμού της Δ/νσης Δασών Κυκλάδων όσον και των αρ.πρ. 91/03 & αρ. πρ. 72/03/05 αποφάσεων της Α/θμιας και Β/θμιας Ε.Ε.Δ.Α

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της όλα τα στοιχεία του....

Η επιτροπή σκέφτηκε κατά τον νόμο και μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα συμφώνησε και

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Διορθώνει εις το ορθόν τα επιμέρους εμβαδά τόσον της αρ. Πρ. 2723/99 πράξη χαρακτηρισμού της Δ/νσης Δασών Κυκλάδων όσον και των αρ.πρ. 91/03 & αρ. πρ. 72/03/05 αποφάσεων της Α/θμιας και Β/θμιας Ε.Ε.Δ.Α αντίστοιχα και ως εξής:

α) Το τμήμα της έκτασης, εμβαδού Ε1=316.000,00 τ.μ., το οποίο απεικονίζεται με καφέ περίγραμμα στο από ΑΥΓ/1998 το Διάγραμμα του Αγρονόμου Τοπ. Μηχανικού ΛΟΥΒΑΡΗ Νικολάου, κλίμακας 1:2000 και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα τόσο της ανωτέρω 2723/99 Πράξης Χαρακτηρισμού όσον και της 91/03 απόφασης της Πρωτοβαθμίου ΕΕΔΑ, δεν αποτελεί δάσος, δασική ή χορτολιβαδική έκταση, αλλά είναι αγροτικής μορφής με διαχρονικώς αναγνωρίσιμα τα στοιχεία της μορφής αυτής, εμπίπτουσα στην παρ. 6α του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως αυτός τροποποιήθηκε και πλέον ισχύει σήμερα.

β) Το τμήμα της έκτασης, εμβαδού Ε2=484.000,00 τ.μ., ο οποίο απεικονίζεται με κίτρινο περίγραμμα στο ίδιο τοπογραφικό, δεν αποτελεί δάσος ή δασική έκταση, διότι πρόκειται για έκταση χορτολιβαδικής μορφής για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στα (3) και (4) σημεία της αρ. πρ. 72/03/05 απόφασης της Δευτεροβάθμιας ΕΕΔΑ εφ. Αιγαίου.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αρ. πρ. 72/03/05 απόφασης της Δευτεροβάθμιας ΕΕΔΑ εφ. Αιγαίου ως έχει.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε στην Ερμούπολη την 03-06-2013, και εκδόθηκε στον ίδιο τόπο στις 04/11/2013

Ο Πρόεδρος

Γεράσιμος Ανδρεόλας

Εφέτης

 

Αριθμός Φύλλου: 
5049