Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας Εκποίησης Αγρού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ισιδωρείου Ορφανοτροφείου Αρρένων Ερμούπολης διακηρύσσει, οτι εκτίθεται σε δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία κατά τις διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου 4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α’) η εκποίηση οικοπέδου - αγρού, κείμενου στη θέση «ΚΕΡΑΜΥΔΑΡΓΙΟ» του Δημοτικού Διαμερίσματος Κάτω Δασόλοφου του Δήμου Πολυδάμαντα, Νομού Λάρισας, το οποίο έχει έκταση δέκα (10) περίπου στρεμμάτων με το τίμημα βάσης να ανέρχεται στις δεκαοκτώ χιλιάδες ευρώ (18.000,00 ευρώ), το οποίο και θα εξοφληθεί εφάπαξ τοις μετρητοίς κατά την υπογραφή του αγοραπωλητήριου συμβολαίου (επισυνάπτεται η με ημερομηνία 09/03/2018 έκθεση της εταιρείας πιστοποιημένων εκτιμητών «Δανός και Συνεργάτες Α.Ε»).

Οι ενδιαφέρομενοι καλούνται να υποβάλλουν τον φάκελο με την προσφορά τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αυτοπροσώπος ή δια εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου ή ταχυδρομικώς στα γραφεία του Ιδρύματος επί της οδού Σωκράτους αριθμός 2, περιοχή Τριών Ιεραρχών στην Ερμούπολη της Σύρου. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ο φάκελος να αναγράφει εξωτερικά «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ». Ο φάκελος πρέπει να υποβληθεί (ή να έχει ταχυδρομηθεί) εντός δύο (2) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την 03/02/2019 και ώρα 10.00 με 12.00 στα γραφεία του Ισιδώρειου Ορφανοτροφείου και επί της οδού Σωκράτους αριθμός 2, περιοχή Τριών Ιεραρχών στην Ερμούπολη της Σύρου. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν πραγματοποιηθεί η δημοπρασία την παραπάνω ημερομηνία ή αποβεί άγονος θα επαναληφθεί, χωρίς νέα δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης στο ίδιο μέρος και ώρα την 10/02/2019. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται για περισσότερες πληροφορίες, αλλά και για την παραλαβή των όρων διακήρυξης, να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην γραμματεία του Ιδρύματος κυρία Χερουβείμ Παναγιώτα (τηλ.2281082470).

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

Καζαντζάκη Μαρία

Αριθμός Φύλλου: 
5052