Περίληψη Επιδοθέντος Δικογράφου για αγνώστου διαμονής του Μάριο Αποστόλι

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Επιδόθηκε την 1 Φεβρουαρίου 2019 με την υπ’αρ. 2937δ’ έκθεσή μου στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου για τον αγνώστου διαμονής ΜΑΡΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΙ του ΑΜΕΤ, με ΑΦΜ 107356759, πρώην κάτοικο Ποσειδωνίας Σύρου ως ιδιοκτήτη των ΚΑΕΚ 290960812030/3/0, 290960812030/4/0, η από 19-12-2018 ΑΓΩΓΗ διόρθωσης πρώτης εγγραφής των εναγόντων: 1)Ελεάννας Γ. Μανώλη, με ΑΦΜ 113455570, κατοίκου Θεσσαλονίκης, ιδιοκτήτρια του ΚΑΕΚ 290960812030 /1 /0 και 2)Κων/νου Αθ. Καβουρτζίκη, με ΑΦΜ 067038739, κατοίκου Πειραιά, ιδιοκτήτη του ΚΑΕΚ 290960812030 /2/0, εναντίον των: 1)Ιωάννη Μ. Δαμοράκη, με ΑΦΜ 023661093 και 2)Κλημεντίνης συζ. Ι. Δαμοράκη, με ΑΦΜ 068204222, κατοίκων Βύρωνα, ως συνιδιοκτητών των ΚΑΕΚ 290960812005 και 290960812034, που απευθύνεται στον Κτηματολογικό Δικαστή Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου (Τακτική Διαδικασία – Κτηματολόγιο) με αριθμό κατάθεσης 1082/21-12-2018 με την οποία ζητούν για τους λόγους που αναφέρει: να γίνει δεκτή η αγωγή, να αναγνωριστεί ότι οι ενάγοντες είναι αποκλειστικοί κύριοι, νομείς και κάτοχοι των παρακάτω ακινήτων δυνάμει των τίτλων κτήσης τους: 1) για το ΚΑΕΚ 290960812034 στο τμήμα εμβαδού 4,29 τμ και 2) για το ΚΑΕΚ 290960812005 στο τμήμα εμβαδού 60,57 τμ όπως αυτά (1 και 2) αναλυτικά περιγράφονται στην αγωγή και εμφαίνονται στο συνημμένο τοπογραφικό του τοπογράφου μηχανικού Νικολάου Λούβαρη, να διαταχθεί ο Προϊστάμενος Κτηματολογικού Γραφείου Σύρου να προβεί στη διόρθωση των πρώτων εγγραφών όσον αφορά στα εγγραπτέα δικαιώματα επί των παραπάνω οικοπεδικών τμημάτων ακινήτων ώστε να διαγραφούν οι εναγόμενοι και να καταχωριστούν οι ενάγοντες ως κύριοι αυτών κλπ, να γίνουν οι χωρικές μεταβολές όπως αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα και πίνακα συντεταγμένων κλπ, να διορθωθούν στα κτηματολογικά φύλλα και διαγράμματα όλων των επίδικων ακινήτων και να αναγραφούν τα ορθά εμβαδά και διαστάσεις που θα προκύψουν κλπ, να διαταχθεί η καταχώρηση στα κτηματολογικά βιβλία και διαγράμματα των αιτούμενων διορθώσεων για το εμβαδόν, πλευρικές διαστάσεις και γεωμετρικά στοιχεία των επίδικων ακινήτων. (Προθεσμία κατάθεσης προτάσεων: 100 ημέρες. Προθεσμία κατάθεσης προσθήκης - αντίκρουσης: 15 ημέρες – δυνάμει των άρθρ. 237 παρ. 1,2 και 238 παρ. 1 ΚΠολΔ . Δεν προσμετράται ο μήνας Αύγουστος), προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.

Σύρος, 1-2-2019

Αικατερίνη Μ. Δουράτσου

Δικαστική Επιμελήτρια

Εφετείου Αιγαίου

Αριθμός Φύλλου: 
5059