Μίσθωση ακινήτου

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δ.Ε.Υ.Α.Π.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥ

Πάρος 4-2-2019

Αρ. πρωτ.:162

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΡΟΥ

Προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου στο Δήμο Πάρου, στο οποίο θα στεγαστεί αποθήκη υλικών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Πάρου. Το κτίριο θα είναι επιφάνειας 200 εώς 250τ.μ. και θα αποτελείται από ενιαίο χώρο και ένα W.C.

Η αποθήκη πρέπει να βρίσκεται επί κεντρικού οδικού δικτύου ή δημοτικής ή επαρχιακής οδού με εύκολη πρόσβαση στο κτίριο για την εύκολη φορτοεκφόρτωση υλικών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης, ήτοι έως την 28/02/2019 .

Η διαδικασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στην Δ.Ε.Υ.Α.Π, στη συνέχεια αποστέλλονται στην επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων και περί του αν αυτά πληρούν τους όρους της διακήρυξης. Οι προσφορές ενδιαφέροντος θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

—Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

—Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου κυριότητας

—Θεωρημένο από την πολεοδομία αντίγραφο οικοδομικής αδείας

Στην δεύτερη φάση ο Πρόεδρος ορίζει ημέρα ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης.

Πληροφορίες για την δημοπρασία παρέχονται στην ηλεκτρονική σελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Π. (www.deya-parou.gr) και στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Π. τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ.2284025300 ΦΑΧ: 2284025284

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΔΕΥΑΠ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΛΙΟΣ

Αριθμός Φύλλου: 
5061