Επισκευή και Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Σύρου - Ερμούπολης, 2ο Νηπιαγωγείο Ερμούπολης

ΑΔΑ: 6ΘΑΛΩΗΟ-ΗΑ7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Α.Π. Τ.Τ: 4504/04-3-2019

ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Σύρου – Ερμούπολης / 2ο νηπιαγωγείο Ερμούπολης

Αρ.Μελ: 30/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Σύρου –Ερμούπολης / 2ο νηπιαγωγείο Ερμούπολης» συνολικού προϋπολογισμού 44.922,81 € με το σύστημα προσφοράς με «επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» (άρθρο 95.2.α. Ν.4412/16). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ την 1-4-2019 και ώρα 10:00 π.μ (λήξη προσφορών).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πλήρη και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, στο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.syros-ermoupolis.gr. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις προδιαγραφές θα δίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία κ. Ι. Βακόνδιο τηλ: 2281362525 & fax: 2281082453 Πλατεία Ευρώπης, ΤΚ 84100, Σύρος, μέχρι τις 22-3-2019. Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος.

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν α) ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις μεμονωμένες ή σε κοινοπραξία που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π), που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Δ.Ε του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω καθώς και στα οικεία Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα κατηγορίας Οικοδομικά, με βάση το ισχύον ανώτατο όριο προϋπολογισμού και β)αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις με τις προϋποθέσεις της παρ. 23.4α,β,γ της διακήρυξης.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 645,16 € με ισχύ μέχρι 1-11-19. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης της προσφορά είναι (6) έξι μήνες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Το έργο χρηματοδοτείται από τους ΚΑΕ 2018 και η πίστωση είναι εγγεγραμμένη με Κ.Α.:30.7331.076.

Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι έξι (6) ημερολογιακοί μήνες. Η πληρωμή του έργου θα γίνει τμηματικά μετά την πιστοποίηση κάθε λογαριασμού. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την οικονομική επιτροπή του Δήμου Σύρου -Ερμούπολης.

Ερμούπολη 4-3-2019

Ο Αντιδήμαρχος με ε/ε

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ

Αριθμός Φύλλου: 
5080