Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 196/7-08-2017 (σημείο ΙΙΙ) Απόφασης Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων

p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 120%; }p.western { font-family: "Liberation Serif","Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "Droid Sans Fallback"; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "FreeSans"; font-size: 12pt; }

AΔΑ: ΨΩΨΕΩΗΟ-ΗΦΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου,

Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

Ερμούπολη, Μαρτίου 2019

Αρ. Πρωτ.: 4870

Θέμα: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 196/7-08-2017 (σημείο ΙΙΙ) Απόφασης Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 51/2019

Ο Δήμαρχος Σύρου-

Ερμούπολης

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59, 61, 92, 94, 282 & 286 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν .

2. Τις διατάξεις των άρθρων 75, 76, 86, 87, 86, 88 & 89 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/08-06-2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

3. Την υπ’ αριθ. 15150/15-4-2014 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010», όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 3ε’ του άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 (ΦΕΚ 40/τ.Α’/2012) «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις του Μνημονίου Συνεννόησης του Ν.4046/2012» αναφορικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων οι οποίοι δεν λαμβάνουν αντιμισθία.

5. Τα άρθρα 9 και 11 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α’/09-03-1999) «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας.

6. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/ τ.Α’/19-07-2018): “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.”

7. Το γεγονός ότι ο Δήμος Σύρου - Ερμούπολης εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και επομένως μπορούν να ορισθούν έως πέντε (5) Αντιδήμαρχοι.

8. Την υπ’ αριθ. 43 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με α.π. οικ. 30565/06-08-2014, με θέμα «Ορκωμοσία των αιρετών του Δήμου, εγκατάσταση των νέων αρχών και εκλογή μελών των συλλογικών οργάνων των Δήμων (Δημοτική Περίοδος: 1η Σεπτεμβρίου 2014 - 31η Αυγούστου 2019)».

9. Την υπ’ αριθ. ΓΠ-192/18-03-2014 Απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής «Τροποποίηση της Απόφασης, με αριθμό 2891/15-03-2013 (ΦΕΚ 630/τ’Β/2013)’, και θέμα «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού - Κατοικιών 2011 που αφορούν στον De Facto πληθυσμό της Χώρας (ΦΕΚ Β’699)».

10. Την υπ’ αριθ. 38ΕΠ/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σύρου (Διαδικασίας εκούσιας δικαιοδοσίας).

11. Το από 27/8/2014 πρακτικό ορκωμοσίας.

12. Τη με αριθμ. 100/2017 με α.π. 11554/10-05-2017 και ΑΔΑ: 78ΦΔΩΗΟ-ΛΨΙ Απόφαση Δημάρχου με θέμα: «Εκ νέου ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, βάσει του νέου ΟΕΥ (ΦΕΚ 1373/τΒ/24-04-2017) και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

13. Την αριθμ. 196/2017 με α.π. 20838/7-08-2017 και ΑΔΑ: 6ΚΩΕΩΗΟ-0ΙΚ Απόφαση Δημάρχου με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ 100/10-5-2017 Απόφασης Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων».

14. Την αριθμ 41/2019 με α.π. 3849/22-2-2019 Απόφασης Δημάρχου με θέμα: «3η Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 101/2017 (σημείο Ε) Απόφασης Δημάρχου, περί εκ νέου ορισμός εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, βάσει του νέου ΟΕΥ του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης (ΦΕΚ 1373/τ.Β’/24-04-2017).

15. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργιάς του Δήμου και Ιδιαίτερα της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.

16. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης (ΦΕΚ 1373/τ.Β’/24-04-2017).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 196/2017 (σημείο ΙΙΙ) με α.π. 20838/7-08-2017 και ΑΔΑ: 6ΚΩΕΩΗΟ-0ΙΚ προηγούμενη απόφαση του ως εξής:

Β. Ορίζει τον Αντιδήμαρχο κ. Δομένικο Σαγκινέτο του Βενέδικτου, από σήμερα έως 31/08/2019 (ημερομηνία λήξης της θητείας των Αντιδημάρχων) αρμόδιο για την εποπτεία και την ευθύνη λειτουργίας των δράσεων και των θεμάτων του Γραφείου Βιβλιοθηκών και Εικαστικών Δραστηριοτήτων, του Τμήματος Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου.

Γ. Κατά τα λοιπά ισχύει η με υπ’αριθ. 196/2017 με α.π. 20838/7-08-2017 και ΑΔΑ: 6ΚΩΕΩΗΟ-0ΙΚ Απόφαση Δημάρχου με θέμα: « Τροποποίηση της υπ’ αριθμ 100/10-5-2017 Απόφασης Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» και η υπ’ αριθμ 101/10-5-2017 με α.π. 11555/10-05-2017 Απόφαση Δημάρχου με θέμα: « Εκ νέου ορισμός εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, βάσει του νέου ΟΕΥ του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης (ΦΕΚ 1373/τ.Β’/24-04-2017)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Δ. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και να δημοσιευθεί μία φορά σε ημερήσια τοπική εφημερίδα.

Ο Δήμαρχος Σύρου -

Ερμούπολης

Γεώργιος Μαραγκός

Αριθμός Φύλλου: 
5082