Γνωστοποίηση Γάμου Γιαμαλάκη Ιωάννη και Μακρυλλού Μαρίας

Βλέπε εικόνα

Αριθμός Φύλλου: 
5083