Προμήθεια επαγγελματικών οχημάτων

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ

ΚΗΜΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥ

Αρ. Πρωτ. 507

Πάρος 08 -03-2019

Θέμα: Δημοσίευση (1) μίας Προκήρυξης Δημόσιας Σύμβασης

Αρ. Διακήρυξης 42/2019

Ο Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάρου (Δ.Ε.Υ.Α.Π.), διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια επαγγελματικών οχημάτων», (CPV): 34100000-8 «Αυτοκίνητα οχήματα», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερης τιμής), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

O προϋπολογισμός είναι 136.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Προσφορές υποβάλλονται για όλα τα είδη της προμήθειας στο σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στις 15-03-2019 και ώρα 23:00 μ.μ. και καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους στις 08-04-2019 και ώρα 14:00 μ.μ.. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή στις 12-04-2019 και ώρα 11:00 π.μ..

Η γλώσσα σύνταξης προσφορών είναι η Ελληνική. Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στην περίπτωση όμως που επιλεγεί ως ανάδοχος εκτέλεσης της προμήθειας θα πρέπει να συστήσει, πριν την υπογραφή της σύμβασης, κοινοπραξία με σκοπό την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας.

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αποδεδειγμένα λειτουργούν νόμιμα και έχουν το δικαίωμα προμήθειας ειδών όμοια με αυτά που περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 42/2019 μελέτη της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάρου (Δ.Ε.Υ.Α.Π.).

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού ίσου με το ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης, άνευ Φ.Π.Α., ήτοι εγγυητική επιστολή συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 2.200,00 ευρώ.

Γίνονται δεκτές προσφορές που είναι σύμφωνες με τους όρους της Διακήρυξης. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από έξι (6) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού. Η παράδοση των ειδών θα γίνει στις εγκαταστάσεις της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάρου (Δ.Ε.Υ.Α.Π.), στη νήσο Πάρο, Νομού Κυκλάδων.

Η εν λόγω δημόσια σύμβαση προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από πόρους της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάρου (Δ.Ε.Υ.Α.Π.). Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο: Εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των ειδών. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (υπέρ Δημοσίου, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., Α.Ε.Π.Π. κ.λπ.) για τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., καθώς και η δαπάνη δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών στοιχείων από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό 71651, όπου και υποβάλλονται τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινήσεων, μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς. Επίσης, το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάρου (Δ.Ε.Υ.Α.Π.) και συγκεκριμένα στη διεύθυνση www.deya-parou.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση. Ταχ. Διεύθυνση: Παροικία - Κουνάδος Τ.Κ. 844 00 Πάρος, τηλ.: 2284025300, fax: 22840-25284, αρμόδιος υπάλληλος κος Σκιαδάς Σάββας.

Ο Πρόεδρος

του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Πούλιος Γεώργιος

Αριθμός Φύλλου: 
5084