Απόφαση Δημάρχου αρ. 27/2019 για ορισμό Αντιδημάρχων

  • Πέμπτη, 14 Μαρτίου, 2019 - 12:53
  • /   Eνημέρωση: 15 Μαρ. 2019 - 12:18
  • /   Συντάκτης: Κατερίνα Βιδάλη

ΑΔΑ: 6ΕΧΦΩΚΚ-ΖΙ3

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 27 /2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59, 61, 92, 94 282 & 286 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 75, 76, 86, 87, 86, 88 & 89 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (Α’114), όπως ισχύουν.

3. Την υπ’ αριθμ. 15150/15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010», όπως ισχύει.

4. Την υπ’ αριθ. 40 ΕΠ/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σύρου περί ανάδειξης της νέας Δημοτικής Αρχής.

5. Το από 30-08-2014 Πρακτικό Ορκωμοσίας.

6. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε’ άρθρου 3 Ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων, οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία.

7. Το γεγονός ότι ο Δήμος Μυκόνου εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 3 του Ν. 3852/ 2010, οπότε και ορίζονται έως τρεις (3) αντιδήμαρχοι.

8. Την εγκύκλιο υπ’ αριθμ. 43/30565/2014 του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ορκωμοσία των αιρετών των Δήμων, εγκατάσταση των νέων αρχών και εκλογή μελών των συλλογικών οργάνων των Δήμων (Δημοτική Περίοδος: 1η Σεπτεμβρίου 2014 – 31η Αυγούστου 2019).

9. Την υπ’ αριθμ. ΓΠ-192/18-3-2014 Απόφαση Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής «Τροποποίηση της Απόφασης με αριθμό 2891/15-03-2013 (ΦΕΚ 630/τ.Β’/2013)» και θέμα «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 που αφορούν στον de facto πληθυσμό της χώρας (ΦΕΚ β’ 699)».

10. Την υπ’αριθμ. 31/2017 προηγούμενη απόφαση Δημάρχου για ορισμό Αντιδημάρχων.

11. Την υπ’ αριθμ. 1/2019 απόφαση Δημάρχου για την εν μέρει ανάκληση της προηγούμενης απόφασης.

12. Την από 08-03-2019 ανεξαρτητοποίηση Δημοτικής Συμβούλου.

13. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου (ΦΕΚ 1532/τ.Β’ 04-08-2008).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Μυκόνου, με θητεία που διαρκεί έως την λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (31-08-2019) και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

1. Τον κ.Μιλτιάδη Ατζαμόγλου του Κωνσταντίνου ως Αντιδήμαρχο Διοίκησης, Τουρισμού και Ανάπτυξης και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

- Την εποπτεία και την ευθύνη για θέματα Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως και των υποχρεωτικών αναρτήσεων στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο Πρόγραμμα Διαύγεια, Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

- Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των οργάνων και διαδικασιών Διαβούλευσης.

- Την ευθύνη διαχείρισης και φύλαξης των Αρχείων του Δήμου.

- Την εποπτεία, ευθύνη και υπογραφή όλων των εγγράφων και των αποφάσεων και θεμάτων που εκδίδονται από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και του Τμήματος Διοικητικού και Κ.Ε.Π. της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και του Γραφείου ΚΥΕ της Δ/νσης Περιβάλλοντος, πέραν αυτών που εκ του νόμου υπογράφονται μόνο από το Δήμαρχο.

- Την εκπόνηση, την υλοποίηση και τη συμμετοχή σε προγράμματα για την τουριστική ανάπτυξη του Δήμου και την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού και συνεργασία με την Επιτροπή Τουρισμού του Δήμου.

-Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος δικαιούται αντιμισθίας.

2. Τον κ. Αλέξανδρο Κουκά του Δημητρίου ως Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Τεχνικών Έργων του Δήμου Μυκόνου και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

- Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη της λειτουργίας του τομέα καθαριότητας και ανακύκλωσης του Δήμου Μυκόνου, ήτοι του χώρου ΧΥΤΑ και ΧΑΔΑ, της αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, της καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων καθώς και της αποκομιδής των απορριμμάτων της νήσου Δήλου.

- Την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού Λειτουργίας των υπηρεσιών καθαριότητας και ΧΥΤΑ και των συναφών θεμάτων για όλο το νησί.

- Την εποπτεία και ευθύνη για την συντήρηση, ασφάλεια, φύλαξη και διάθεση όλων των μηχανικών μέσων και οχημάτων των Υπηρεσιών Καθαριότητας του Δήμου, καθώς και της μέριμνας και τήρησης απογραφής και ελέγχου υλικών των ανωτέρω Υπηρεσιών.

- Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη για την καλή κατάσταση και εύρυθμη λειτουργία του χώρου του ΧΥΤΑ καθώς και για την ασφάλεια του χώρου και της ευρύτερης περιοχής (ΧΑΔΑ), την λήψη πυροπροστασίας και πυρασφάλειας του χώρου.

- Τη μέριμνα, την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων Υγιεινής & Ασφάλειας των εργαζομένων σε συνεργασία με τον Τεχνικό Ασφαλείας και τον Ιατρό Εργασίας για την παροχή μέτρων ατομικής προστασίας στους εργαζόμενους στον Τομέα ευθύνης του, καθώς και για την εφαρμογή των μέτρων προληπτικής ιατρικής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

- Την εποπτεία και ευθύνη για την εφαρμογή των προδιαγραφών λειτουργίας και των περιβαλλοντικών όρων του ΧΥΤΑ Μυκόνου.

- Την εποπτεία της ομαλής εκτέλεσης της σύμβασης για την αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμού των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Μυκόνου καθώς και την εποπτεία της ομαλής εκτέλεσης της σύμβασης λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α.

- Τη μελέτη και εποπτεία της εκτέλεσης δημοτικών έργων Τεχνικής Υποδομής τοπικής σημασίας και την καταγραφή των αναγκών σε υποδομές του Δήμου.

- Την ευθύνη, μέριμνα και εποπτεία για τη συντήρηση και βελτίωση του δημοτικού οδικού δικτύου.

- Την εποπτεία, ευθύνη και υπογραφή όλων των εγγράφων και καταστάσεων (καυσίμων, ελαιολιπαντικών κλπ.) που εκδίδονται από το Γραφείο Κίνησης - Επισκευής – Συντήρησης μηχανοκινήτων μέσων, το Γραφείο Καθαριότητας, το ΧΥΤΑ, το Γραφείο Διαχείρισης Απορριμμάτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Εργατοτεχνικού Προσωπικού και του Τμήματος Προγραμματισμού της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας.

- Την εφαρμογή του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου.

- Την ευθύνη της συντήρησης, επισκευής και διαχείρισης των Δημοτικών κτιρίων.

- Την ορθή λειτουργία και ασφάλεια των Δημοτικών Κτιρίων, την επιμέλεια για την εύρυθμη λειτουργία αυτών καθώς και της μέριμνας και τήρησης απογραφής αναγκών και ελέγχου υλικών των υπηρεσιών.

- Την υλοποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων.

- Την εποπτεία και την ευθύνη επί όλων των θεμάτων του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας, το συντονισμό όλων των δράσεων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

- Την ευθύνη καθαρισμού των δικτύων όμβριων υδάτων πλην αυτών που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.

- Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος δικαιούται αντιμισθίας.

3. Τον κ. Μιχάλη Ζουγανέλη του Ιακώβου ως Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

- Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη για τον ηλεκτροφωτισμό των δημοτικών οδών, δημοτικών κτιρίων, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων, την επέκταση ηλεκτρικών δικτύων και την παρακολούθηση της υλοποίησης της συνεργασίας του Δήμου με το Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.).

- Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη για τη φύλαξη των δημοτικών κοινόχρηστων χώρων, δημοτικών κτιρίων και σχολείων και την πρόληψη της παραβατικότητας σε συνεργασία με τα Σώματα Ασφαλείας καθώς και τον έλεγχο και συντονισμό της παρεχόμενης υπηρεσίας του αναδόχου των Υπηρεσιών Φύλαξης.

- Την χάραξη και εφαρμογή της πολιτικής του Δήμου σε ζητήματα κυκλοφορίας και στάθμευσης των οχημάτων, ρύθμισης της κυκλοφορίας, καθορισμού πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της  κυκλοφορίας, απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα την λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της  κυκλοφορίας.

- Την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία του Κοινωνικού Φαρμακείου.

- Την εποπτεία, ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται με την αδειοδότηση, λειτουργία, συντήρηση, καθαριότητα κ.λπ. των παιδικών χαρών και των συναφών χώρων και της ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών.

- Την προστασία του περιβάλλοντος, την εποπτεία και ευθύνη για την συντήρηση και επέκταση των χώρων πρασίνου.

- Την εποπτεία, ευθύνη και υπογραφή όλων των εγγράφων και των αποφάσεων και θεμάτων που εκδίδονται από το Γραφείο Ηλεκτροφωτισμού, το Γραφείο Προστασίας - Συντήρηση Περιβάλλοντος – Πρασίνου και το Γραφείο Φύλαξης κοινοχρήστων χώρων και Σχολικών Κτιρίων.

- Τον ορίζει Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μυκόνου.

-Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος δε δικαιούται αντιμισθίας.

Β. Αναθέτει την τέλεση των πολιτικών γάµων, εναλλακτικά µε το ∆ήµαρχο, σε όλους τους Αντιδηµάρχους.

Γ. Οι Αντιδήμαρχοι εξουσιοδοτούνται επίσης για την θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής και της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων.

Δ. Έγγραφα της αρμοδιότητας των Αντιδημάρχων τα οποία χαράσσουν γενικότερη πολιτική του Δήμου, συντάσσονται σε σχέδιο από τους Αντιδημάρχους και φέρουν την τελική υπογραφή του Δημάρχου.

Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνουν κατά σειρά:

1. ο Αντιδήμαρχος Μιλτιάδης Ατζαμόγλου του Κωνσταντίνου.

2. ο Αντιδήμαρχος Αλέξανδρος Κουκάς του Δημητρίου.

3. ο Αντιδήμαρχος Μιχάλης Ζουγανέλης του Ιακώβου.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες τους ασκεί ο Δήμαρχος και σε περίπτωση κωλύματος ο νόμιμος αναπληρωτής του.

ΣΤ. Οι Αντιδήμαρχοι θα συνεργάζονται με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τους αρμόδιους κατά περίπτωση και κατά αρμοδιότητα Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους, με τα Συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων, τις Επιτροπές του Δήμου και τις Διοικήσεις των Νομικών Προσώπων του Δήμου για τις ως άνω αναφερόμενες αρμοδιότητες.

Ζ. Με την παρούσα απόφαση ανακαλείται κάθε προηγούμενη απόφαση ορισμού Αντιδημάρχων.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί τουλάχιστον σε μια ημερήσια εφημερίδα του Νομού Κυκλάδων ή σε μία εβδομαδιαία της Πρωτεύουσας του Νομού ή σε τοπική εφημερίδα και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο πρόγραμμα Διαύγεια και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος.

Μύκονος, 11-03-2019

Ο Δήμαρχος Μυκόνου

Κωνσταντίνος Π. Κουκάς

Αριθμός Φύλλου: 
5085