Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός δικηγόρου με έμμισθη εντολή

  • Πέμπτη, 14 Μαρτίου, 2019 - 13:09
  • /   Eνημέρωση: 15 Μαρ. 2019 - 12:18
  • /   Συντάκτης: Κατερίνα Βιδάλη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

Μύκονος, 28-02-2019

Αριθ. Πρωτ.: - 2007 -

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου με έμμισθη εντολή

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

Αφού έλαβε υπόψη του:

α) τη διάταξη του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

β) το άρθρο 167 του v. 3584/07, όπως ισχύει.

γ) τις διατάξεις των άρθρων 42, 43, 44, 45 και 46 του Ν. 4194/13 (ΦΕΚ 208/27.09.2013 τεύχος Α’) «Νέος Κώδικας Δικηγόρων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ) το άρθρο 9 παρ. 20του Ν. 4057/2012 & την Π.Υ.Σ. 33/2006 όπως ισχύει.

ε) το Ν. 1649/1986 (Φ.Ε.Κ. 149 Α,’), όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 11 αυτού. στ) την Κ.Υ.Α. 9362(Φ.Ε.Κ. 561/5.6.2006 τεύχος Β’).

στ) τις διατάξεις του ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου (ΦΕΚ 1532/Β/04.08.2008), στον οποίο προβλέπονται δύο θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή, εκ τις οποίες η μία είναι κενή.

ζ) την υπ’ αριθμ. 75/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου περί της λήψης απόφασης για την αναγκαιότητα προκήρυξης μίας θέσης δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο Δήμο Μυκόνου.

η) τη με αριθμ. πρωτ.1846/26-02-2019 βεβαίωση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου για το τρέχον έτος καθώς και η εγγραφή των αναγκαίων πιστώσεων στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών.

θ) την υπ’ αρ. 12143/13-4-2017 έγκριση πρόσληψης ενός δικηγόρου με έμμισθη εντολή, από το Υπουργείο Εσωτερικών - Τμήμα Μόνιμου Προσωπικού.

ι) τις αυξημένες ανάγκες για νομική υποστήριξη των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του Δήμου Μυκόνου.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στο Δήμο Μυκόνου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ο δικηγόρος που θα προσληφθεί θα καταλάβει κενή οργανική θέση, κατηγορίας ειδικών θέσεων του Δήμου Μυκόνου και θα ακολουθεί την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη.

1. Αντικείμενο της απασχόλησης του ανωτέρω δικηγόρου θα είναι η κάλυψη όλων των νομικών θεμάτων του Δήμου Μυκόνου, η υπεράσπιση των συμφερόντων αυτού , των υπηρεσιών του και των ΝΠΔΔ αυτού, εξωδίκως και ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών σε όλες τις υποθέσεις τους καθώς και η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς τα πολιτικά όργανα διοίκησης του Δήμου (Δημοτικό Συμβούλιο, Επιτροπές, Δήμαρχος κ.λ.π.)

2. Οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται στο Δημαρχείο Μυκόνου, στο γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου για χρόνο που να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπάρχουσες υπηρεσιακές συνθήκες, εφόσον δεν παρίσταται ανάγκη παράστασης ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών.

3. Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών οι αποδοχές τους καθορίζονται σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 9 του Ν. 4354/15.

4. Ο προσληφθείς θα υπόκειται στην ασφάλιση του οικείου ασφαλιστικού φορέα σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία θα υπάγεται οργανικά στο Δήμο Μυκόνου και θα ακολουθεί την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη.

5. Ο δικηγόρος που θα επιλεγεί θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

α) Να είναι δικηγόρος - μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Σύρου και να έχει την έδρα του στη Μύκονο. Μόνον ελλείψει αιτήσεως δικηγόρου που να πληροί την προϋπόθεση αυτή μπορεί να γίνει δεκτή αίτηση υποψηφιότητας από άλλη έδρα.

β) Να είναι Δικηγόρος με δικαίωμα παράστασης στον Άρειο Πάγο. Μόνον ελλείψει αιτήσεως δικηγόρου με αυτήν την ιδιότητα γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφίων δικηγόρων παρ’ Εφέταις.

γ) Να κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε συναφές γνωστικό αντικείμενο της νομικής επιστήμης των Νομικών Σχολών διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής της Χώρας ή αναγνωρισμένο ισότιμο Σχολής της αλλοδαπής.

δ) Να έχει ενεργή δικηγορική προϋπηρεσία, η οποία αποδεικνύεται με την κατάσταση παραστάσεων του αντίστοιχου Δικηγορικού Συλλόγου.

ε) Να έχει αποδεδειγμένη απασχόληση σε Ο.Τ.Α. α’ βαθμού.

στ) Να έχει καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας κράτους μέλους της Ε.Ε.. Η καλή γνώση δεύτερης γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

ζ) Να έχει πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου,

η) Να έχει εκπληρώσει (οι άνδρες) τις Στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχει καταδικασθεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.

θ) Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή να μην τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.

ι) Να είναι υγιείς και αρτιμελείς (σε βαθμό που να μην εμποδίζεται η άσκηση των καθηκόντων τους).

ια) Να μην έχει κώλυμα κατά τις διατάξεις του Ν. 1256/82 και του Κώδικα Δικηγόρων.

ιβ) Να μην κατέχει άλλη έμμισθη θέση. Υποψήφιες/οι που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων, μπορούν να εμφανισθούν ως υποψήφιες/οι, αν συνυποβάλλουν μαζί με την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά, υπεύθυνη δήλωση ότι, εφόσον προσληφθούν στη θέση που προκηρύσσεται με την παρούσα, θα παραιτηθούν από την έμμισθη θέση μου κατέχουν.

Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

6. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο Μυκόνου ή να αποστείλουν αίτηση με συστημένη επιστολή σε κλειστό φάκελο στο Δήμο Μυκόνου, Ακτή Καμπάνη, ΤΚ 84600, στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών – Γραφείο Προσωπικού, υπεύθυνη κα Στέλλα Μπέλτσιου τηλ 2289360124 κατά τις εργάσιμες μέρες και από ώρα 08.30 έως 14.00, σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τοπικό τύπο, αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από:

α) Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

β) Πιστοποιητικό μεταβολών του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και ότι δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση.

γ) Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα του υποψηφίου ως Δικηγόρου παρ΄Αρείω Πάγω .

δ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν είναι έμμισθος κατά την έννοια του άρθρου 42 του Κώδικα Δικηγόρων. Ενδιαφερόμενοι δικηγόροι που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων μπορούν να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνουν ότι εφόσον προσληφθούν στο Δήμο Μυκόνου θα παραιτηθούν από την άλλη έμμισθη θέση. Στην περίπτωση αυτή δε θα μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία αν δεν προσκομίσουν τη βεβαίωση του εντολέα στον οποίο παρέχουν υπηρεσίας ότι παραιτήθηκαν από την έμμισθη θέση τους ή έπαψαν να αναλαμβάνουν υποθέσεις ή να λαμβάνουν περιοδική αμοιβή.

ε) Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών, μεταπτυχιακών τίτλων, πτυχίων ξένων γλωσσών και πιστοποίηση γνώσης χειρισμού Η/Υ ως ανωτέρω. Αν ο βασικός ή ο μεταπτυχιακός τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται πράξη αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ για την ισότιμη αντιστοιχία του τίτλου. Για όσους τίτλους σπουδών, μεταπτυχιακών είναι σε ξένη γλώσσα, απαιτείται επίσημη μετάφραση από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή μετάφραση κατά το άρθρο 36 του Κώδικα Δικηγόρων.

στ) Βιογραφικό Σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής του δράσης του υποψηφίου, στο οποίο να αναφέρεται αναλυτικά η εμπειρία του στο χειρισμό υποθέσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

ζ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

η)Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει κώλυμα διορισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3584/07 και του Κώδικα Δικηγόρων.

θ) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α (οι άνδρες).

ι) Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.

ια) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.

7. Για την επιλογή και πρόσληψη λαμβάνονται υπόψη η προσωπικότητα του υποψηφίου, η επιστημονική του κατάρτιση, η επαγγελματική του εμπειρία σε Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου νομικών, η γνώση ξένων γλωσσών και χειρισμού Η/Υ, η εντοπιότητα και συνεκτιμάται η οικογενειακή του κατάσταση και η πρόβλεψη της εξέλιξής του.

Οι συντελεστές βαρύτητας των ανωτέρω κριτηρίων για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Δήμου Μυκόνου καθορίζονται ως εξής:

Κριτήρια Αξιολόγησης: Προσωπικότητα

Συντελεστής βαρύτητας (%): 10

Κριτήρια Αξιολόγησης: Επιστημονική κατάρτιση

Συντελεστής βαρύτητας (%): 10

Κριτήρια Αξιολόγησης: Μεταπτυχιακός τίτλος

Συντελεστής βαρύτητας (%): 10

Κριτήρια Αξιολόγησης: Επαγγελματική εμπειρία – επάρκεια

Συντελεστής βαρύτητας (%): 10

Κριτήρια Αξιολόγησης: Αποδεδειγμένη εμπειρία σε Ο.Τ.Α. α’ βαθμού

Συντελεστής βαρύτητας (%): 10

Κριτήρια Αξιολόγησης: Γνώση ξένων γλωσσών

Συντελεστής βαρύτητας (%): 10

Κριτήρια Αξιολόγησης: Γνώση Η/Υ

Συντελεστής βαρύτητας (%): 10

Κριτήρια Αξιολόγησης: Εντοπιότητα

Συντελεστής βαρύτητας (%): 10

Κριτήρια Αξιολόγησης: Οικογενειακή κατάσταση

Συντελεστής βαρύτητας (%): 10

Κριτήρια Αξιολόγησης: Πρόβλεψη για δυνατότητες εξέλιξης

Συντελεστής βαρύτητας (%): 10

8. Η επιλογή θα γίνει από πενταμελή Επιτροπή, η οποία θα συνέρχεται στην έδρα του Δικηγορικού Συλλόγου Σύρου και θα αποτελείται από:

α) Ένα μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με βαθμό τουλάχιστον Δικαστικού Πληρεξουσίου Α’ Τάξεως ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

β) τρεις δικηγόρους, από τους οποίους ο ένας με 15ετή τουλάχιστον ευδόκιμη δικηγορική υπηρεσία, που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του δικηγορικού συλλόγου Σύρου, και

γ) έναν εκπρόσωπο του Δήμου Μυκόνου με τον αναπληρωτή του.

Καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής ασκεί υπάλληλος του Δήμου Μυκόνου.

Η Επιτροπή θα εξετάσει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και θα τους καλέσει σε ατομική συνέντευξη. Μέσα σε ένα μήνα το πολύ από την τελευταία ατομική συνέντευξη θα εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση με την σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων. Η απόφαση της Επιτροπής είναι υποχρεωτική για το Δήμο Μυκόνου και ισχύει μόνο για την κατάληψη της θέσης που προκηρύχθηκε. Ο Δήμος Μυκόνου οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης να προσλάβει στην κενή θέση τον επιτυχόντα και να γνωστοποιήσει στο Δικηγορικό Σύλλογο Σύρου την ανάληψη της υπηρεσίας.

9. Η συμμετοχή των υποψηφίων στις διαδικασίες επιλογής, προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της προκήρυξης.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8.30 έως 14.30, από το Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Μυκόνου, Παραλία Μυκόνου, Κτίριο Μαύρου, τηλ. 2289360124.

Η παρούσα προκήρυξη να να κοινοποιηθεί με επιμέλεια του Δήμου Μυκόνου: α) στον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, β) στον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου Σύρου, γ) στον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Σύρου και διά αυτού στην/στον Πρόεδρο της αρμόδιας για τον Δικηγορικό Σύλλογο Σύρου Επιτροπής του άρθρου 43 παρ. 2 του Ν. 4194/2013 , δ) στο Ειρηνοδικείο Μυκόνου οι οποίοι αντίστοιχα θα πρέπει να επιμεληθούν για την τοιχοκόλληση αυτής, συντασσόμενου σχετικού αποδεικτικού κοινοποίησης και ε) να αναρτηθεί στον κόμβο «Διαύγεια», στον ιστότοπο του Δήμου Μυκόνου (www.mykonos.gr), και στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος (Ακτή Καμπάνη – ΜΥΚΟΝΟΣ) και να δημοσιευτεί με πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων σε μία ημερήσια εφημερίδα της έδρας του Δικηγορικού Συλλόγου Σύρου.

Ο Δήμαρχος Μυκόνου

Κωνσταντίνος Π. Κουκάς

Αριθμός Φύλλου: 
5085