Περίληψη Επιδοθέντος Δικογράφου για αγνώστου διαμονής ΑΝΔΡΕΑ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Με έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου στην Αθήνα Αθανασίου Κοντόπουλου, ως πληρεξούσιου της επιτάσσουσας «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» εδρεύουσας στην Αθήνα (Σταδίου 40) νόμιμα εκπροσωπούμενης, ΑΦΜ 094014249, επιδόθηκε στις 13-3-2019 με την υπ’αρ. 3191 δ’ έκθεσή μου, στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου για τον αγνώστου διαμονής καθού ΑΝΔΡΕΑ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, πρώην κάτοικο Νέας Ιωνίας Αττικής (Ελ. Βενιζέλου 63-71), ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο από το υπ’αρ. 27356/2010 Α’ απόγραφο εκτελεστό της υπ’αρ. 27548/2010 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, μαζί με την παρά πόδα του από 6-3-2019 επιταγή προς εκτέλεση, σύμφωνα με την οποία επιτάσσει τον καθού να της καταβάλει συνολικά 37.035,00 ευρώ, νομιμοτόκως (όπως λεπτομερώς και σύμφωνα με τις διακρίσεις, αναφέρονται στην επιταγή) και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση άλλως θα εκτελεστεί αναγκαστικά. Αντίκλητος και δεκτικός καταβολής ορίζεται ο ανωτέρω υπογράφων δικηγόρος, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.

Σύρος, 13-3-2019

Αικατερίνη Μ. Δουράτσου

Δικαστική Επιμελήτρια

Εφετείου Αιγαίου

Αριθμός Φύλλου: 
5086