Επισκευή Αναβάθμιση Ανοικτού Δημοτικού Γυμναστηρίου στη θέση "Πευκάκια" Δήμου Σύρου Ερμούπολης

AΔΑ: Ψ5Γ4ΩΗΟ-6ΛΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και

Εγκαταστάσεων

Αριθ. Μελέτης: 13/2017

ΕΡΓΟ: “Επισκευή

Αναβάθμιση Ανοικτού Δημοτικού Γυμναστηρίου στη θέση «Πευκάκια» Δήμου Σύρου Ερμούπολης

Ν.Κυκλάδων”

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 607.804,32 € πλέον ΦΠΑ

Αριθμ.πρωτ.: 5171

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΝΟΙΚΤΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) ΓΙΑ ΤΗΝ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή Αναβάθμιση Ανοικτού Δημοτικού Γυμναστηρίου στη θέση «Πευκάκια» Δήμου Σύρου Ερμούπολης Ν.Κυκλάδων» CPV:45212290-5, συνολικού προϋπολογισμού 753.677,36 € με το σύστημα προσφοράς με «Επιμέρους ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών» (άρθρο 95, Ν.4412/16). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ την 15/04/2019 και ώρα 10:00 π.μ (λήξη προσφορών).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πλήρη και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, στο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.syros-ermoupolis.gr. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή. Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις προδιαγραφές θα δίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία κ. Μάρκο Μαραγκό τηλ: 2281362528 Πλατεία Ευρώπης, ΤΚ 84100, Σύρος, μέσω της επικοινωνίας του συστήματος, μέχρι τις 08/04/2019. Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος.

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στις κατηγορίες: 1ης τάξης και άνω (ή Α2 τάξη με αναβάθμιση) για έργα Οικοδομικά και Α1 τάξης και άνω για έργα Υδραυλικά και Α2 τάξης και άνω για έργα Ηλεκτρομηχανολογικά και Α1 τάξης και άνω για έργα Οδοποιίας, ανεξαρτήτως της έδρας της επιχείρησης, σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν. 4278/14, β)αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις με τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 12.156,09 € (Δώδεκα χιλιάδες εκατόν πενήντα έξι ευρώ και εννέα λεπτά) με ισχύ 395 ημερών. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης της προσφορά είναι (12) δώδεκα μήνες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Το έργο χρηματοδοτείται 50% από το Δήμο και 50% από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και η πίστωση είναι εγγεγραμμένη με Κ.Α.:61.7341.006.

Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες. Η πληρωμή του έργου θα γίνει τμηματικά μετά την πιστοποίηση κάθε λογαριασμού. Προβλέπεται προκαταβολή 5%.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την οικονομική επιτροπή του Δήμου Σύρου -Ερμούπολης.

Ερμούπολη 13-03-2019

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ

Αριθμός Φύλλου: 
5086