Προμήθεια σωληνών και εξαρτημάτων ύδρευσης - αποχέτευσης της ΔΕΥΑ Θήρας έτους 2019

AΔΑ: 6ΜΝΛΟΕΨΠ-03Γ

Δημοτική Επιχείρηση

Ύδρευσης Αποχέτευσης

Δήμου Θήρας Νομού

Κυκλάδων

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Σωλήνων

και Εξαρτημάτων Ύδρευσης - Αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας έτους 2019

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 03/2019

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΘ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 160.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

Θήρα: 13/03/2019

Αρ. Πρωτ.: 522/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Θήρας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους της διακήρυξης για την προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων ύδρευσης - αποχέτευσης για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας έτους 2019, ενδεικτικού προϋπολογισμού 160.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

Οι Αναλυτικές Προδιαγραφές της προμήθειας αναφέρονται στο τεύχος της Διακήρυξης. Η διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως και δώδεκα μήνες.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης του www.promitheus.gov.gr. Ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 8η Απριλίου του 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00μ.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 12η Απριλίου του 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για τέσσερις μήνες προσμετρούμενοι από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές που αφορούν μέρος της προκηρυσσόμενης με την παρούσα ποσότητας απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που διαθέτουν και πληρούν, τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται στην σχετική Διακήρυξη. Οι προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ποσού 2% επί του προϋπολογισμού των προσφερόμενων τμημάτων των ζητούμενων ειδών πλέον ΦΠΑ, για το σύνολο των τμημάτων της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 3.200 €, διάρκειας ισχύος να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, μέσω του οποίου και μόνον, υποβάλλονται πληροφορίες για το διαγωνισμό.

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 296 του Ν.4412/2016 και στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί επίσης στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Αναθέτοντος Φορέα, στη διεύθυνση (URL): www.deyathira.gr.

Οι όροι διεξαγωγής του διαγωνισμού έχουν εγκριθεί με την 15/2019, απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

Οι δαπάνες της παροχής υπηρεσιών χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΘ:

Κωδικός Προϋπολογισμού 2019: Κ.Α.: 25-91-01-03, 25-91-11-03, 25-92-01-03 και 25-92-11-03

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. ΘΗΡΑΣ

ΚΑΦΙΕΡΗΣ ΜΗΝΑΣ

Αριθμός Φύλλου: 
5086