Προμήθεια συστήματος τηλεμετρίας, ελέγχου διαρροών και ποιότητας δικτύων ύδρευσης Δήμου Σίφνου

AΔΑ: ΩΞ9ΑΩ1Τ-9Ρ6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ

ΣΙΦΝΟΥ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Σίφνου (εφεξής και χάριν συντομίας η Υπηρεσία) προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο, Διεθνή Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά σε Ευρώ (€) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ»

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ο συστημικός αριθμός του ΕΣΗΔΗΣ για το διαγωνισμό είναι ο : 73428 .

Πιο συγκεκριμένα:

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 27/05/2019 και ώρα 10:00πμ και η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 31/05/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00πμ.

Το αντικείμενο της Πράξης αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση ενός λειτουργικού και ενιαίου Συστήματος Τηλεμετρίας και Τηλεελέγχου του Δικτύου Ύδρευσης με στόχο την ορθολογική διαχείριση, εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος του Δήμου Σίφνου το οποίο περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών και τα λοιπά συμβατικά τεύχη και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Ένα (1) σύστημα διαχείρισης και ελέγχου διαρροών ύδρευσης που αποτελείται από τα παρακάτω μέρη:

- 26 ΤΣΕ του Υδραγωγείου Ύδρευσης του Δήμου

- Ένας (1) Κεντρικός Σταθμός Ελέγχου (ΚΣΕ)

- Δύο (2) Φορητοί Σταθμοί Ελέγχου (ΦΣΕ)

- Προμήθεια συσκευών εντοπισμού αγωγών και διαρροών και βαθμονόμησης παροχών.

Ο ΚΣΕ θα περιλαμβάνει σύστημα ελέγχου SCADA με συγκέντρωση όλων των στοιχείων από τα ΤΣΕ με στόχο, μετά από τη συνολική επεξεργασία όλων των σημείων ελέγχου του δικτύου, την άμεση και σφαιρική παρουσίαση των ισοζυγίων νερού, την διαχείριση του συστήματος υπό καθεστώς λειψυδρίας, τον έλεγχο ποιότητας του νερού, την ανάλυση δεδομένων για διαχείριση των αποθεμάτων, την πρόγνωση της ζήτησης, την υποστήριξη αποφάσεων αλλά και κανόνων λειτουργίας του δικτύου.

Μετά την κατάρτιση και εφαρμογή ενός λεπτομερούς μοντέλου προσομοίωσης ελέγχου διαρροών με στόχο την βελτίωση της τροφοδοσίας του Δήμου, θα είναι εφικτή η υποστήριξη αποφάσεων διαχείρισης και ανάλυσης ολοκληρωτικών λύσεων βασισμένων σε ένα ορθολογικότερο σύστημα ύδρευσης.

Θα υπάρξει δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος καθώς και απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα λειτουργία του για διάστημα τριών (3) μηνών, από την ημερομηνία θέσεως του σε λειτουργία και επί εικοσιτετράωρου βάσεως, με ταυτόχρονη τήρηση των προγραμμάτων ελέγχου, μετρήσεων και συντηρήσεων, τα οποία θα παραδίδονται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Κατά το διάστημα της 3μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας συμπεριλαμβάνεται εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας στη λειτουργία του συστήματος, τεκμηρίωση, προληπτική συντήρηση, επισκευές, τήρηση προγραμμάτων μετρήσεων κλπ της προμήθειας και ο εφοδιασμός της με τα αντίστοιχα πλήρη προγράμματα, βιβλία, εγχειρίδια, καταλόγους ανταλλακτικών και οδηγίες για την σωστή, εύρυθμη και μακρόχρονη λειτουργία του συστήματος.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκατέσσερις (14) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (11 μήνες για την παράδοση και 3 μήνες για την δοκιμαστική λειτουργία και την τεκμηρίωση του συνολικού συστήματος). Μετά την Οριστική Παραλαβή της προμήθειας – εγκατάστασης ορίζεται περίοδος εγγυημένης λειτουργίας εικοσιτεσσάρων (24) μηνών.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 32441100-7 «Τηλεμετρικό Σύστημα Παρακολούθησης» και 32441200-8 «Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου».

Αναλυτικά στοιχεία και προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών και υλικών καθώς και οι εργασίες ενσωμάτωσης τους, περιγράφονται στα τεύχη Τεχνικής Περιγραφής και Τεχνικών Προδιαγραφών.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των δεκαεννέα χιλιάδων διακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και είκοσι δύο λεπτά (19.249,22 €)

Το έργο συγχρηματοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ταμείο Συνοχής και Εθνικοί Πόροι).

Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στην Πράξη με τίτλο «Προμήθεια Συστήματος Τηλεμετρίας, Ελέγχου Διαρροών και Ποιότητας Δικτύων Ύδρευσης Δήμου Σίφνου και ως εκ τούτου η θετική γνώμη της ΔΑ/ΕΦ ή η τεκμαιρόμενη θετική γνώμη αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της πράξης. Για την Πράξη ισχύει η απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 2671/30-03-2018 της Ειδικής Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ και έχει λάβει κωδικό MIS (ΟΠΣ): 5001496.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής ως προς το επιλέξιμο τμήμα των εννιακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα ένα ευρώ (962.461,00 €) και από εθνικούς πόρους ως προς τον αναλογούντα Φ.Π.Α. 24% των διακοσίων τριάντα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά (230.990,64 €), ο οποίος είναι ανακτήσιμος, ήτοι συνολικά ένα εκατομμύριο εκατόν ενενήντα τρείς χιλιάδες και τετρακόσια πενήντα ένα ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά περιλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. (1.193.451,64 €).

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε εννιακόσιές εξήντα δύο χιλιάδες τετρακόσια εξήντα ένα ευρώ (962.461,00 €) και έχει εγγραφεί στο Π.Δ.Ε. της ΣΑ-Ε2751 με κωδικό ενάριθμου: 2018ΣΕ27510059.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής (άρθρο 311 του Ν. 4412/2016).

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr και από τη διεύθυνση: Απολλώνια Σίφνου, ΤΚ 84003, Σίφνος, τηλ. 22284031110, http://www.sifnos.gr. Email επικοινωνίας info@sifnos.gr

Σίφνος, 22/04/2019

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

του Δήμου

Ο Δήμαρχος

Ανδρέας Ν. Μπαμπούνης

«Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Ευρωπαϊκής Ένωσης»

Αριθμός Φύλλου: 
5115