Προμήθεια μεταχειρισμένου απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσσας

ΑΔΑ: 6ΖΦΑΩΕΔ-ΗΚ2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

Αρ. Πρωτ.:1720/23.04.2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

“Προμήθεια μεταχειρισμένου απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσσας”

Ο Δήμαρχος Κέας

Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης) για την “Προμήθεια μεταχειρισμένου απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσσας”, συνολικής προϋπολογισθείσης

αξίας 59.520,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), την 17η Μαϊου 2019, ημέρα Παρασκευή, ώρα 10:30 π.μ., με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 13η Μαϊου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της Προϋπολογισθείσας Δαπάνης, χωρίς Φ.Π.Α.

Αιτήματα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς-χρήστες του ΕΣΗΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Κέα, 23/04/2019

Ο Δήμαρχος Κέας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Αριθμός Φύλλου: 
5115