Επισκευή, Συντήρηση Σχολικών κτηρίων και αυλειων χώρων και λοιπές δράσεις

  • Τρίτη, 7 Μαΐου, 2019 - 09:26

ΑΔΑ: ΩΩ9ΩΩΡΝ-4ΧΓ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ

& ΠΟΛ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ν. Θήρα 23/4/2019

Αριθμ. Πρωτ: 4759

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ,

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ

ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ»

Ο Δήμος Θήρας προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» CPV 45214200-2, με προϋπολογισμό 116.935,48 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή δημοσίων έργων στις κατηγορίες Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1(ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 23η Μαΐου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 30η Μαΐου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων τριακοσίων τριάντα οκτώ (2.338,00) ευρώ, έχει ισχύ τουλάχιστον 30 ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος προσφοράς, έως 23 Δεκεμβρίου 2019, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ Υπουργείο Εσωτερικών ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 και το Δήμο Θήρας με Κ.Α 64.7331.101 και 30.7331.101

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στον διαδικτυακό τόπο www.thira.gr

Γενικές πληροφορίες δίνονται από την κ. Παπαδοπούλου Βασιλική τηλ. 22863-60167,168 Fax: 22860-22814 e-mail: ty@thira.gov.gr

Οι όροι της Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’αρίθμ. 58/2019 Απόφαση της Ο.Ε Δήμου Θήρας (ΑΔΑ: ΩΚΤΩΩΡΝ-8Γ5)

Ο Δήμαρχος Θήρας

Αναστάσιος Νικόλαος Ζώρζος

Αριθμός Φύλλου: 
5118