Ολοκληρωμένη δράση ανάπλασης Βυζαντινού οικισμού Χώρας Αμοργού

  • Δευτέρα, 13 Μαΐου, 2019 - 11:07

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

Αριθμ. πρωτ.: 1861

Ημ/νια: 07-05-2019

Κωδικός CPV : 45262600-7

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Αμοργού προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ολοκληρωμένη δράση ανάπλασης Βυζαντινού Οικισμού Χώρας Αμοργού(αποκατάσταση κτηρίου Θόλου-διαμόρφωση περιοχής πηγαδιών)» με προϋπολογισμό 437.096,53 ευρώ (με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ).

 

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ και ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

Ταχυδρομική Δ/νση: Χώρα Αμοργού, 84008 Αμοργός, τηλ. 2285360201 fax. 2285360219, email: amorgos@aigaio.gr.

Αρμόδιος για πληροφορίες: Γ. Κωβαίος, τηλ. 2285360230 fax. 2285360219

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχήςwww.amorgos.gr.

2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Αντικείμενο του υπό Δημοπράτηση Έργου αποτελεί: 1) Η αποκατάσταση & επανάχρηση του κτηρίου του «Θόλου», η εξασφάλιση της στατικής επάρκειας του κτηρίου και επεμβάσεις στους τοίχους, στους θόλους και στο δώμα. Επίσης θα γίνουν επεμβάσεις στα δάπεδα , στα ανοίγματα και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και 2) Η διαμόρφωση & ανάδειξη της περιοχής «Πηγαδιών». Κατάργηση των άτεχνα διαμορφωμένων πεζοδρομίων. Εφαρμογή μπηχτού λιθόστρωτου και παραδοσιακού πλακόστρωτου. Εργασίες υποδομής για την υπογείωση των δικτύων. Αφαίρεση παλαιάς φθαρμένης πλάκας της δεξαμενής «Τρούμπας» και κατασκευή νέας από σκυρόδεμα C16/20. Συντήρηση επισφαλών και αποδιοργανωμένων τμημάτων των πηγαδιών και γενικά εργασίες ανακατασκευής και συντήρησης της περιοχής.

3.ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ:

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 437.096,53 Ευρώ και αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών: 315.882,82 €

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 56.858,91 €

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016: 55.911,26 €

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016: 8.443,55 €

4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

5. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα Οικοδομικά και Ηλεκτρομηχανολογικά και που είναι εγκατεστημένα:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) για έργα Οικοδομικά και Ηλεκτρομηχανολογικά.

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

(α) Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των Οικονομικών Φορέων αποδεικνύεται με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 100 του Ν.3669/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για το συγκεκριμένο έργο δεν απαιτείται ο οικονομικός φορέας να διαθέτει συγκεκριμένη οικονομική επάρκεια.

β) Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., θα πρέπει να πληρούν τις προβλεπόμενες απαιτήσεις της παρ. 4 του αρ. 20 του Ν. 3669/2008.

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

(α) Για τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία των Οικοδομικών Έργων απαιτείται κατ’ ελάχιστον βασική στελέχωση αντίστοιχη με την προβλεπόμενη στην παράγραφο 3.β του άρθρου 100 του ν. 3669/2008 όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. Αντίστοιχα, για τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία των Η/Μ, απαιτείται κατ’ ελάχιστον βασική στελέχωση αντίστοιχη με την προβλεπόμενη στην παράγραφο 3.β του άρθρου 100 του ν. 3669/2008.

(β) Λόγω της φύσης του συγκεκριμένου έργου οι οικονομικοί φορείς και σε περίπτωση κοινοπραξίας ένα τουλάχιστον μέλος αυτής, απαιτείται να έχουν κατασκευάσει παρόμοια έργα(εργασίες συντήρησης ή ανακαίνισης πολιτιστικών κτηρίων και μνημείων ή χώρων αρχαιολογικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος) που να έχουν περαιωθεί οριστικά κατά την τελευταία πενταετία, συνολικού συμβατικού προϋπολογισμού(χωρίς ΦΠΑ) ίσου τουλάχιστον με 500.000,00 €(πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ). Επίσης είναι δυνατό να συνεργαστούν αποκλειστικά με οικονομικό φορέα που διαθέτει την εμπειρία αυτή. Η συνεργασία αυτή θα πρέπει να αποδεικνύεται με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό συμφωνητικό θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή, αποκλειστικής συνεργασίας για το συγκεκριμένο έργο. Τα παραπάνω έργα θα έχουν εκτελεσθεί για λογαριασμό δημόσιων φορέων.

6. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 8.740,00 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών, μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς δηλαδή έως 4-1-2020. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

7. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Ορίζεται η 4η-6-2019 ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.00 μ.μ

9. ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται:

(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».

(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 5η-6-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

11. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Αναπτυξιακού Προγράμματος Ειδικού Σκοπού για το Νότιο Αιγαίο 2017-2020(Εθνικοί Πόροι ΠΔΕ).

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο μέχρι 5% (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) για δαπάνες πρώτων εγκαταστάσεων, μελέτες και άλλα έξοδα εκκίνησης του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3.α. του Άρθρου 150 του Ν. 4412/16, ως ισχύει.

12. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αμοργού.

Αμοργός 07/5/2019

Ο Δήμαρχος

Νικόλαος Φωστιέρης

Αριθμός Φύλλου: 
5121