Δαπάνες Φύλαξης κτιρίων

  • Δευτέρα, 13 Μαΐου, 2019 - 11:02

ΑΔΑ: 7ΧΙΙΩΚΚ-0ΛΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

Μύκονος, 07/05/2019

Αριθ. Πρωτ: -4189-

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ

“ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (αρθ.21 παρ.11 ν.3731/2008)”.

Κωδικός NUTS έδρας αναθέτουσας Αρχής: EL 422

Κωδικός NUTS τόπου εκτέλεσης της σύμβασης: EL422

CPV: 79713000-5 (Υπηρεσίες φύλαξης)

Ο Δήμαρχος Μυκόνου, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 40/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυκόνου, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής της υπηρεσίας: «Δαπάνες Φύλαξης Κτιρίων (άρθ. 21 παρ. 11 του Ν. 3731/2008» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/2010 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας, προϋπολογισμού 197.580,65 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η παρούσα υπηρεσία περιλαμβάνει τις παρακάτω υπηρεσίες:

—Τη φύλαξη και ασφάλεια όλων των δημοτικών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντα χώρου αυτών καθώς και του εξοπλισμού αυτών. Οι παραπάνω υπηρεσίες φύλαξης και ασφάλειας θα υλοποιούνται από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και νόμιμες μεθόδους και μέσα που θα διαθέτει ο ανάδοχος για το όλο συμβατικό χρονικό διάστημα.

—Την αποτροπή εισόδου ατόμων με παραβατική συμπεριφορά σε δημοτικούς χώρους και εγκαταστάσεις, σχολεία, γυμναστήρια, γήπεδα και δημοτικά κτίρια.

—Την αποτροπή με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και νόμιμα μέσα κάθε παράνομων ενεργειών (κλοπών, βανδαλισμών, καταστροφών, φωτιάς, κ.τ.λ.) από άτομα με παραβατική συμπεριφορά.

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αναλυτική διακήρυξη.

—ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ : 10/05/2019

—ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 10/05/2019 ώρα 13:00

—ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 27/05/2019 και ώρα 13:00

—ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και ώρα 10.00 π.μ. μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που έχουν αποδεδειγμένη ενασχόληση και ικανότητες εξειδικευμένες γνώσεις, σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία στο αντικείμενο της αιτούμενης υπηρεσίας και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Απαιτούμενες εγγυήσεις: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 3.951, 61 ευρώ (2%).

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Προσφορές: Οι Υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά οικονομική προσφορά για την υλοποίηση του συνόλου των υπηρεσιών του παρόντος Διαγωνισμού, η οποία θα αποτελεί και τη Συνολική Αμοιβή του Αναδόχου για την παροχή των υπηρεσιών του στην Αναθέτουσα Αρχή.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 120 ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Εναλλακτικές προσφορές: Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις της Διακήρυξης για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρείται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρείται ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: «http://www.promitheus.gov.gr/»

Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο και αναρτάται στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο https://diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί επίσης στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.mykonos.gr

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.

Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης και σε όλα τα έγγραφα της σύμβασης μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Μυκόνου www.mykonos.gr, απ’ όπου μπορούν να τα προμηθεύονται δωρεάν.

Παροχή διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 8 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, το αργότερο εντός τεσσάρων ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Ο Δήμαρχος Μυκόνου

Κωνσταντίνος Π. Κουκάς

Αριθμός Φύλλου: 
5121