Δημοπρασία εκμίσθωσης με εργασίες ανακατασκευής ακινήτου του Πανελληνίου Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου

  • Τετάρτη, 15 Μαΐου, 2019 - 11:16

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΕΡΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΤΗΝΟΥ

ΝΠΔΔ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ

ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 32 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Η Διοικούσα Επιτροπή του Πανελλήνιου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου, το οποίο στο εξής θα αναφέρεται ως Ιερό Ίδρυμα, διακηρύσσει ότι με βάση σχετικές αποφάσεις από τις 26/2018 & 6/2019 Συνεδριάσεις της και το υπ’ αριθμ.πρωτ. 156872/Θ1/2017 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων, προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, προς εκμετάλλευση και αξιοποίηση, δια μακροχρόνιας εκμίσθωσης με εργασίες ανακατασκευής και ριζικής ανακαίνισης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 38 παρ.3 και επ. του Π.Δ 715/79, όπως ισχύει του ακινήτου ιδιοκτησίας του, που βρίσκεται στην οδό Κολοκοτρώνη αριθμ.32 στο κέντρο της Αθήνας.

Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου - 84200 - Τήνος, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 15η Ιουλίου 2019.

Ολοκληρωμένη η διακήρυξη βρίσκεται αναρτημένη στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνονται στο Ιερό Ίδρυμα αρμόδιος κ. Αμβρόσιος Ανταλής - Έφορος Π.Ι.Ι.Ε.Τ, τηλ. 2283022896 και στην Αθήνα στον κ. Δημήτρη Σιώτο - Δικηγόρο τηλ. 2103606531, 3607809.

Ο Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Π.Ι.Ι.Ε.Τ

Ευάγγελος Σημαντήρης

Αριθμός Φύλλου: 
5124