Μίσθωση ακινήτου (αποθήκης) για αποθήκευση αρχείων και υλικού του Επιμελητηρίου Κυκλάδων

  • Τετάρτη, 29 Μαΐου, 2019 - 13:21
  • /   Eνημέρωση: 30 Μαΐου. 2019 - 15:01

Επιμελητήριο Κυκλάδων

Απόλλωνος και Λαδοπούλου

Ερμούπολη Σύρος –

T.K. 84100

Τηλ. 22810 82346

Fax: 22810 86555

e-mail: info@cycladescc.gr

Ημερομηνία : 22/05/2018

Αρ. πρωτ.:7.436

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΑΠΟΘΗΚΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Αναθέτουσα Αρχή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Διάρκεια: 5 ΕΤΗ ΑΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Τύπο: 28/05/2019 & 29/05/2019

Ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού: Τρίτη 11 Ιουνίου 2019 και ώρα 12:00 μ.μ.

Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019 και ώρα 13:00μ.μ.

CPV: 70130000 -1

Τόπος Υποβολής Προσφορών: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ & ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 84100 – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ - ΣΥΡΟΣ

Κριτήριο Επιλογής: ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Παραλαβή Τεύχους Διακήρυξης: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ & ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 84100 – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ - ΣΥΡΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Επαναληπτικό Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση ισόγειας αποθήκης, προκειμένου να αποθηκευτούν αρχεία, εξοπλισμός και άλλα υλικά του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, συνολικής επιφάνειας από 100 έως 120 τ.μ. (ήτοι εξαιρουμένων των χώρων στάθμευσης, αποθηκών, πλατύσκαλων, κλπ), στην Ερμούπολη – Σύρου και σε ακτίνα 5 έως 6 χιλιομέτρων από το κέντρο της Ερμούπολης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 715/1979, στη Σύρο την 11/06/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 715/1979, η οποία θα συνεδριάσει δημόσια στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, στην οδό Απόλλωνος & Λαδοπούλου, 1ος όροφος. Οι προσφορές υποβάλλονται από της δημοσιεύσεως της παρούσας διακήρυξης μέχρι την ημέρα Παρασκευή 07/06/2019 και ώρα 13:00 μ.μ. Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει δεκτή προσφορά που θα υποβληθεί, μετά τις 13:00 μ.μ. της ίδιας ημέρας.

Το μηνιαίο μίσθωμα θα καθοριστεί βάσει της συμφερότερης από οικονομικής άποψης προσφοράς και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Επιμελητηρίου Κυκλάδων και θα παραμείνει σταθερό για όλα τα έτη της μίσθωσης. Θα καταβάλλεται μηνιαίως σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδειχθεί από τον εκμισθωτή, το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα.

Για τους λοιπούς όρους και τα δικαιολογητικά του επαναληπτικού διαγωνισμού, ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμ.πρωτ. 3734/13-03/2019 (ΑΔΑ 915Β469ΗΛΔ-9Μ5) αρχικής διακήρυξης του Δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου. Το πλήρες σώμα της αρχικής διακήρυξης βρίσκεται διαθέσιμο στα γραφεία του Επιμελητηρίου Κυκλάδων και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Κυκλάδων https://www.e-kyklades.gr/articles/dimoprasies_diagonismoi

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το Επιμελητήριο Κυκλάδων στο τηλ. 2281082346 εσωτ. 103 και 101.

Ο Πρόεδρος

Γιάννης Ρούσσος

Αριθμός Φύλλου: 
5135