Πρόσληψη προσωπικού του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου για Τεχνολόγο Μηχανικό

  • Παρασκευή, 31 Μαΐου, 2019 - 15:21

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΕΡΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΤΗΝΟΥ

Ν.Π.Δ.Δ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας από 15η Ιουνίου 2019 έως 31η Ιανουαρίου 2020.

Το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου που εδρεύει στον Δήμο Τήνου έχοντας υπόψη:

1. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./114/11134/13-5-2019 απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρ. 2 της 33/2006 ΠΥΣ όπως ισχύει.

2. Απόφαση από την 12/29-5-2019 συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής,

ανακοινώνει

ότι θα προσλάβει τεχνικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 7,5 μηνών, με μειωμένη απασχόληση 4 ωρών, για την επίβλεψη και συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, αντιμετώπιση θεμάτων όπως εισηγήσεις, εκπονήσεις μελετών, επίβλεψη εκτέλεση έργων σχετικών με τις εγκαταστάσεις αυτές και το συγκρότημα του Π.Ι.Ι.Ε.Τ. κλπ. κτίσματα και κτήματά του ήτοι:

1. Έναν (1) Τεχνολόγο Μηχανικό με δίπλωμα ΤΕΙ και με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος των εξής κατά προτεραιότητα προτίμησης για πρόσληψη ειδικοτήτων: α) Μηχανολόγου, β) Ηλεκτρολόγου, γ) Πολιτικού δομικών έργων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα Γραφεία του Ι. Ιδρύματος στην Τήνο, εντός προθεσμίας 10 ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας, σε τοπική εφημερίδα του Νομού ή της ανάρτησής της στο Κεντρικό Κατάστημα της Υπηρεσίας και στον χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Τήνου.

Για τη λήψη της πλήρους ανακοίνωσης και της σχετικής αίτησης, μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ή να απευθύνονται στο Π.Ι.Ι.Ε.Τήνου τηλ. 22830-22256 ή 22830-29086 (αρμόδιες υπάλληλοι: κ.κ. Κρυσταλία Βιδάλη & Ελισσάβετ Δαβίου.

Ο Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής

του Π.Ι.Ι.Ε.Τ.

Ευάγγελος Σημαντήρης

Αριθμός Φύλλου: 
5137