Συντήρηση-Παρακολούθηση καλής λειτουργίας της μονάδας αφαλάτωσης και των συνοδών έργων αυτής στο Δήμο Κιμώλου και παροχή πόσιμου νερού για τις ανάγκες υδροδότησης του Δήμου Κιμώλου για χρονικό διάστημα δύο ετών

  • Τετάρτη, 5 Ιουνίου, 2019 - 13:16
  • /   Eνημέρωση: 11 Ιουν. 2019 - 11:43
  • /   Συντάκτης: Κατερίνα Βιδάλη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Α.Φ.Μ.: 099512043

Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ,

ΕΡΓΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ

ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Τμήμα Α’ Γενούς Τομέα, Φυσ.Πόρ.& Ενέργειας

Μυτιλήνη, 4 Ιουνίου 2019

Αρ.Πρωτ. 4122.73-61/1910

Θέμα: Δημοσίευση προκήρυξης ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού

H Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 600 Κ.Μ. ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΥΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΙΜΩΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΜΩΛΟΥ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης 210.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.

Είδος Διαδικασίας: Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, Μικράς Ασίας 2, ΤΚ 81100 Μυτιλήνη, τηλ. 2251350281, 2251350373, fax:2251041175, 2251047787, e-mail: ramel@ypai.gr, ismos@ypai.gr, ιστοσελίδες: www.ypai.gr, www.yen.gr

Αντικείμενο της σύμβασης: Συντήρηση-παρακολούθηση καλής λειτουργίας της μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 600κ.μ. ημερησίως και των συνοδών έργων αυτής στο Δήμο Κιμώλου και παροχή πόσιμου νερού για τις ανάγκες υδροδότησης του Δ.Κιμώλου για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι & ΙΙ της διακήρυξης.

Κωδικός CPV: 65122000-0 «Υπηρεσίες αφαλάτωσης ύδατος»

Προϋπολογισμός: Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (170.000,00€) που με την προσθήκη του Φ.Π.Α. 24% (σαράντα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ 40.800,00€), ανέρχεται στο συνολικό ποσό των διακοσίων δέκα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (210.800,00€).

Μέγιστη προσφερόμενη τιμή: ένα ευρώ (1,00€) ανά κ.μ. πόσιμου νερού, χωρίς το νόμιμο ΦΠΑ 24%.

Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: Η ανάθεση των υπηρεσιών θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη από την ημέρα υπογραφής της.  

Διενέργεια Διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 22/6/2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 08:00

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 01/7/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα στις 05/7/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

Γλώσσα προσφοράς: Ελληνική.

Χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την επομένη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

Δικαιούμενοι συμμετοχής: 

Προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

Όροι συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό που χορηγήθηκε από εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης και να εγγραφούν στο σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.

Απαιτούμενες εγγυήσεις-εξασφαλίσεις: Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να καταθέσουν «Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής» μαζί με την προσφορά τους, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (3.400,00€) για το σύνολο της προσφοράς.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου, ήτοι θα έχει ισχύ επτά (7) μήνες.

Ο οριστικός ανάδοχος οφείλει να καταθέσει: «Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης» (πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης), ύψους ίσου με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.

Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: Το έργο χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕ 330 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Αναθέτουσας Αρχής οικ.ετών 2019, 2020 & 2021 και συγκεκριμένα από τις πιστώσεις του έργου με κωδικό 2006ΣΕ33000000 «Υδροδότηση άνυδρων νησιών και έργα βελτίωσης υποδομών ύδρευσης των νησιών (π.κ. 1997ΣΕ03300002)».

Τον οριστικό ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις: Τον ανάδοχο βαρύνουν η κράτηση 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 παρ.3 του Ν.4013/2011), η κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν.4412/2016), η κράτηση 0,02% υπέρ του Δημοσίου για λογαριασμό της Γενικής Δ/νσης Δημοσίων Συμβάσεων & Προμηθειών,εφόσον έχει θεσμοθετηθεί (άρθρο 36 παρ. 6 του Ν. 4412/2016), ο φόρος εισοδήματος  8%, η δαπάνη των δημοσιεύσεων του διαγωνισμού ή τυχόν επαναλήψεών του, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση που τυχόν προβλέπεται στη διακήρυξη. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.

Παραλαβή τευχών διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το περιεχόμενο της Διακήρυξης από την Διαδικτυακή Πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στον οποίο δημοσιεύεται το κείμενό της, καθώς επίσης και μέσω των ηλεκτρονικών διευθύνσεων www.ypai.gr, www.yen.gr.

Ποσότητα πόσιμου νερού: Ελάχιστη ετήσια εγγυημένη παρεχόμενη ποσότητα νερού 70.000 κ.μ. Μέγιστη ετήσια ποσότητα του παρεχόμενου πόσιμου νερού μέχρι 85.000 κ.μ. Η συνολική ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα παρεχόμενου πόσιμου νερού θα ανέλθει σε 140.000 κ.μ. για το χρονικό διάστημα των δύο (2) ετών της σύμβασης, ενώ η αντίστοιχη συνολική μέγιστη ποσότητα μπορεί να ανέλθει σε έως 170.000 κ.μ.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

Νεκτάριος Σαντορινιός

 

Αριθμός Φύλλου: 
5140