Εύρεση και Αγορά ακινήτου σε ολόκληρο το Δήμο Πάρου

  • Πέμπτη, 6 Ιουνίου, 2019 - 12:09
  • /   Eνημέρωση: 11 Ιουν. 2019 - 11:40
  • /   Συντάκτης: Κατερίνα Βιδάλη

ΑΔΑ: 6ΒΤΒΩΞΓ-ΚΦ8

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Αρ.Πρωτ.: 7933/31-05-2019

Περίληψη πρόσκλησης

εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο Δήμαρχος Πάρου προσκαλεί:

σε δημόσια, μειοδοτική, φανερή και προφορική εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εύρεση και αγορά ακινήτου, σε ολόκληρο το Δήμο Πάρου και ειδικότερα εδαφικής έκτασης εμβαδού έως 8.000,00m2, άρτιας και οικοδομήσιμης σε απόσταση τουλάχιστον 150 μέτρα από υφιστάμενες οικίες, καθώς και άνω των 300 μέτρων από τα όρια των οικισμών με χρήσεις γης: εγκαταστάσεις αποθήκης γεωργικών και δασικών εκμεταλλεύσεων συμπεριλαμβανομένου κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών μονάδων, κτήρια κοινωφελών υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας στα οποία δεν απαγορεύεται η χρήση τους ως καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς και ό,τι άλλο προβλέπει η νομοθεσία.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης, υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27η Ιουνίου 2019, ημέρα Πέμπτη.

Η πρόσκληση θα αναρτηθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον είκοσι ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής: στον Πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος στην Παροικία καθώς και των γραφείων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πάρου, στο δημοσιότερο μέρος της έδρας του Δήμου (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Παροικίας και Ναούσης) και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πάρου: www.paros.gr.

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από την αρμόδια υπάλληλο του Δήμου Πάρου, κ. Βασιλική Ζαμπούνη στο τηλέφωνο: 2284360121 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος Πάρου

Μάρκος Ι. Κωβαίος

Αριθμός Φύλλου: 
5141