Αμοιβές κτηνιάτρου για σήμανση, ηλ. καταγραφή, αποπαρασίτωση, εμβολιασμό και στείρωση αδέσποτων ζώων

  • Παρασκευή, 28 Ιουνίου, 2019 - 15:07

ΑΔΑ: ΩΑΖ7ΩΚΚ-Ν8Ω

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

Μύκονος, 26-06-2019

Αριθ. Πρωτ: -5921-

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Μυκόνου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά την έννοια της παρ.1 περίπτωσης 9, υποπερίπτωσης β του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 για: «Αμοιβές κτηνιάτρου για σήμανση, ηλ. καταγραφή, αποπαρασίτωση, εμβολιασμό και στείρωση αδέσποτων ζώων», προϋπολογισμού 74.400,00 € συμπ. Φ.Π.Α. 24%, όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθμ 04/2019 μελέτη της υπηρεσίας. [Γεωγραφική περιοχή φορέα (Nuts): EL 422, CPV: 85200000-1 (κτηνιατρικές υπηρεσίες)].

Η συμβατική διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας καθορίζεται έως το τέλος του τρέχοντος έτους (2019). Η χρηματοδότηση προέρχεται από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τον Κ.Α. Εξόδων 15.6117.0001 (Αμοιβές κτηνιάτρου για σήμανση, ηλ. καταγραφή, αποπαρασίτωση, εμβολιασμό και στείρωση αδέσποτων ζώων) του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019 του Δήμου Μυκόνου.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, οι οποίοι είτε είναι κτηνίατροι και ασκούν νόμιμα το επάγγελμα και το κτηνιατρείο τους και διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή βάσει της νομοθεσίας, είτε πρόκειται για φιλοζωικές ενώσεις ή φιλοζωικά σωματεία που μπορούν να αποδείξουν και να εγγυηθούν την άριστη εκτέλεση της υπηρεσίας που περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική μελέτη του υπηρεσίας του Δήμου.

— Ειδικότερα γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση κοινοπραξίας φιλοζωικών ενώσεων ή φιλοζωικών σωματείων, εκτός των ανωτέρω για κάθε μέλος της κοινοπραξίας, ιδιωτικό συμφωνητικό για τη σύστασή της και τα ποσοστά συμμετοχής των κοινοπρακτούντων μελών και υπεύθυνη δήλωση των νομίμων εκπροσώπων των κοινοπρακτούντων ότι, σε περίπτωση ανάληψης του έργου θα συστήσουν Κοινοπραξία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και θα ορίσουν κοινό εκπρόσωπο με συμβολαιογραφική πράξη

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Μυκόνου και συγκεκριμένα στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, ΓΙΑΛΟΣ – ΑΚΤΗ ΚΑΜΠΑΝΗ ΜΥΚΟΝΟΣ την 16-07-2019, ώρα 11:00 (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή η ανωτέρω ημερομηνία 16-07-2019 και ώρα 11:00.

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τριών (3) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Η παρούσα περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται στον τοπικό τύπο και αναρτάται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο www.diavgeia.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μυκόνου (www.mykonos.gr)

Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισμό μπορούν να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης και των λοιπών τευχών της μελέτης, σε ηλεκτρονική μορφή , από την ιστοσελίδα του Δήμου Μυκόνου, στο δικτυακό τόπο: www.mykonos.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να ενημερώνονται για τον παρόντα διαγωνισμό από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μυκόνου στα τηλέφωνα 2289028557 και 2289022541 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Π. ΚΟΥΚΑΣ

Αριθμός Φύλλου: 
5156