Κατασκευή δικτύου ύδρευσης περιοχής Αιγιάλης Αμοργού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

Αριθμ. πρωτ.: 2581

Ημ/νια: 19-6-2019

Κωδικός CPV: 45240000-1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Αμοργού προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΙΓΙΑΛΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ» με προϋπολογισμό 1.678.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ).

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ και ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Δήμος Αμοργού

Ταχυδρομική Δ/νση: Χώρα Αμοργού, 84008 Αμοργός, τηλ. 2285360201 fax. 2285360219, email: amorgos@aigaio.gr.

Αρμόδιος για πληροφορίες: Γ. Χάλαρης, τηλ. 2285360231 fax. 2285360219

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.amorgos.gr.

2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην κατασκευή των έργων ύδρευσης των περιοχών Αιγιάλης, Θολαρίων και Ποταμού του Δήμου Αμοργού. Αναλυτικότερα, προβλέπονται τα έργα μεταφοράς και διανομής πόσιμου ύδατος των οικισμών Αιγιάλης, Όρμου Αιγιάλης, Θολαρίων, Παραλίας Θολαρίων και Ποταμού (εξωτερικό υδραγωγείο, εσωτερικό υδραγωγείο) καθώς επίσης και οι απαιτούμενες επεμβάσεις στις υφιστάμενες δεξαμενές (αντλιοστάσια, βανοστάσια κλπ) για την βελτίωση της λειτουργίας του δικτύου.

3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ:

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 1.678.000,00 Ευρώ και αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών: 1.226.174,88 €

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 220.711,48 €

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016: 217.032,95 €

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016: 14.080,69 €

4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δέκα οκτώ (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

5. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νομαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

(α) Οι προσφέροντες Οικονομικοί Φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία Έργων Υδραυλικών θα πρέπει να διαθέτουν καταθέσεις σε τράπεζα και πάγια στοιχεία με βάση τις αντικειμενικές αξίες ή τις αξίες κτήσης αυτών, συνολικής αξίας κατ’ ελάχιστον ίσης με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 6β και 6γ του άρθρου 100 του Ν.3669/2008, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά. Για τις ενώσεις οικονομικών φορέων που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία των Έργων Υδραυλικά και πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3(β) του άρθρου 76 του Ν.4412/2016, απαιτείται για κάθε έναν από τους οικονομικούς φορείς που μετέχουν στην ένωση κατ ελάχιστον να διαθέτουν καταθέσεις σε τράπεζα και πάγια στοιχεία, συνολικής αξίας κατ’ ελάχιστον ίσης με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 5β και 5γ του άρθρου 100 του Ν.3669/2008, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.

β) Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει.

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Οι προσφέροντες Οικονομικοί Φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία Έργων Υδραυλικά θα πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον βασική στελέχωση, στην κατηγορία αυτή, αντίστοιχη με την προβλεπόμενη στην παράγραφο (6α) του άρθρου 100 του Ν. 3669/2008. Για τις ενώσεις οικονομικών φορέων που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία των Έργων Υδραυλικά και πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3(β) του άρθρου 76 του Ν.4412/2016, απαιτείται για κάθε έναν από τους οικονομικούς φορείς που μετέχουν στην ένωση κατ’ ελάχιστον βασική στελέχωση αντίστοιχη με την προβλεπόμενη στην παράγραφο (5α) του άρθρου 100 του Ν.3669/2008.

Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει στο διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001 ή ισοδύναμο για τη διασφάλιση ποιότητας.

6. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 33.560 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών, μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς δηλαδή έως 1-3-2020. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

7. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Ορίζεται η 31-7-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.00 π.μ.

9. ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται:

(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».

(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 1-8-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

11. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

12. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αμοργού.

Αμοργός 19/6/2019

Ο Δήμαρχος

Νικόλαος Φωστιέρης

Αριθμός Φύλλου: 
5161