Περίληψη επαναληπρικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού 01ΜΔ/2019 με σφραγισμένες ορισφορές και εν συνεχεία με προφορικές για την ανάδειξη εκμισθωτή για χώρο 250m2 για το Γ.Ν. Σύρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

& ΑΙΓΑΙΟΥ

Γ.Ν.Σ. «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ

& ΠΡΩΙΟ»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ερμούπολη, 02-07-2019

Αριθ. Πρωτ: 6884

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 01ΜΔ/2019

ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΝ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ ΓΙΑ ΧΩΡΟ 250m2 ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου έχοντας υπόψη τις κείμενες διατάξεις, τις διατάξεις του Ν.715/1979, καθώς και την 14η Συνεδρίαση της 04-06-2019 του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου & Γ.Ν.-Κ.Υ Νάξου

επαναπροκηρύσσει

δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, για τη μίσθωση κατάλληλου ακινήτου για χρήση ως «αρχείο», καλώντας τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να καταθέσουν προσφορά με κριτήριο κατακύρωσης το χαμηλότερο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα, για την ανάδειξη εκμισθωτή για «ΧΩΡΟ 140m2» πλησίον του Γ. Νοσοκομείου Σύρου με δυνατότητα πρόσβασης οχήματος κλαρκ και τιμή πρώτης προσφοράς (μέγιστο μίσθωμα) τριακόσια (300,00) ευρώ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 17η ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:00 ενώπιον επιτροπής.

Το κείμενο της διακήρυξης, στο οποίο αναφέρονται οι ειδικότεροι όροι διενέργειας του διαγωνισμού, είναι αναρτημένο στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ν Σύρου www.vardakeio.gr (διαγωνισμοί - προμήθειες), στο Διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στο Διαδικτυακό τόπο www.eprocurement.gov.gr

Τυχόν Διευκρινίσεις – Τροποποιήσεις που θα προκύψουν, θα δημοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ν. Σύρου (www.vardakeio.gr) και θα αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερόμενου να λάβει γνώση γι’ αυτές.

Για κάθε πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γρ. Προμηθειών του Νοσοκομείου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 2281360321).

Η λήψη του σχετικού εγγράφου μπορεί να γίνεται από το γρ. προμηθειών του Γ.Ν. Σύρου, από το ΚΗΜΔΗΣ, και από το site www.vardakeio.gr όπου είναι αναρτημένο.

Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη δημοπρασία πρέπει να καταθέσουν κλειστό σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Γ.Ν. Σύρου έως τις 16/07/2019 και ώρα 14:00.

Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης θα είναι τετραετής (4) με δυνατότητα παράτασης μέχρι την συμπλήρωση 6ετίας από την έναρξή της σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

 

Αριθμός Φύλλου: 
5161