Παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης στεγαζόμενου χώρου στη χερσαία ζώνη λιμένα Τούρλου Μυκόνου με σκοπό την εκμετάλλευση αυτού ως αναψυκτηρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ

Μύκονος, 10/07/2019

ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 01ΠΛ/2019

Ανακοινώνουμε ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου διενεργεί ανοικτό δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτές προσφορές, οι οποίες υποβάλλονται μέχρι την ορισμένη ημέρα και ώρα του διαγωνισμού και ο οποίος θα συνεχισθεί περαιτέρω με προφορική πλειοδοσία για την «Παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης στεγαζόμενου χώρου στη χερσαία ζώνη λιμένα Τούρλου Μυκόνου με σκοπό την εκμετάλλευση αυτού ως αναψυκτήριου».

Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται σε τρία (3) έτη.

Το αναψυκτήριο βρίσκεται στη τεχνητή νησίδα του Νέου Λιμένα Μυκόνου, πρόκειται για έναν ενιαίο στεγασμένο χώρο 43,43 τ.μ. με τέσσερα (4) ανοίγματα περιμετρικά για την εξυπηρέτηση του κοινού και δύο εισόδους-εξόδους (δείτε σχέδια διακήρυξης).

Πλειοδότρια προσφορά θα αναδειχθεί εκείνη με το μεγαλύτερο μηνιαίο αντάλλαγμα

Η παραχώρηση προβλέπει τα εξής:

—Εγγύηση συμμετοχής, η οποία θα απευθύνεται προς το Δ.Λ.Τ.Μ., ποσού τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €)

—Την ευθύνη και υποχρέωση για την έκδοση όλων των σχετικών αδειών, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, προκειμένου να εκδοθεί η άδεια λειτουργίας του Αναψυκτήριου

—Την υλοποίηση τυχόν εργασιών εγκατάστασης του στον στεγασμένο χώρο εντός δύο (2) μηνών.

—Την τήρηση των υγειονομικών κανόνων και των Αστυνομικών και Λιμενικών Διατάξεων.

Οι όροι που διέπουν το διαγωνισμό συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.715/1979.

Όλη η διαδικασία της δημοπρασίας περιγράφεται αναλυτικά στην αριθμ. 01ΠΛ/2019 διακήρυξη της Προέδρου.

Ελάχιστο ποσό εκκίνησης του διαγωνισμού: 3.000,00 ευρώ μηνιαίο αντάλλαγμα (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.).

Τόπος διεξαγωγής διαγωνισμού: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου, Παλαιός Λιμένας Μυκόνου, Μύκονος, 84600.

Γλώσσα: Ελληνική.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου, την 06/08/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που συγκροτήθηκε με την 01/09-01-2019 (ΑΔΑ: 6Β8ΚΟΡ0Ρ-ΡΗΜ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ.Μ. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα που έχουν κάνει έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας. Δεν γίνονται δεκτοί οφειλέτες του Δ.Λ.Τ.Μ. και του Δήμου Μυκόνου.

Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στον ελληνικό τύπο.

Πληροφορίες για την παραχώρηση μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο του Δ.Λ.Τ.Μυκόνου, καθώς και στα τηλ.: 22890-28933/28935, Fax: 22890-28934, στο email: info@mykonosports.gr και στην ιστοσελίδα του Δ.Λ.Τ.Μ.www.mykonoports.gr

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ.Μ.

ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ

Αριθμός Φύλλου: 
5166