αμπελουργοί

Νέες άδειες φύτευσης αμπελιών σε αμπελουργούς των Κυκλάδων

Από το έτος 2016 χορηγούνται ετησίως άδειες για νέες φυτεύσεις οινοποιήσιμων ποικιλιών που αντιστοιχούν στο 1 % του συνόλου των αμπελουργικών εκτάσεων της χώρας ως είχε την 31η Ιουλίου του προηγούμενου έτους (σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφοι 1 και 2 του Καν(ΕΕ) αριθ. 1308/2013).

Το...