Η μεταγραφική περίοδο έχει ξεκινήσει και οι διοικήσεις των ομάδων κινούνται για την ενίσχυση του ρόστερ τους

Όλα όσα ισχύουν για τις μετακινήσεις ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών

Οι ομάδες έχουν ήδη ξεκινήσει τον προγραμματισμός του και μιλούν είτε με παλιούς είτε με νέους αθλητές. Η μεταγραφική περίοδο έχει ανοίξει  κι άπαντες κινούνται για την ενίσχυση του ρόστερ τους. Οι παράγοντες νέοι και παλιοί αλλά και οι φίλοι του ποδοσφαίρου πρέπει να γνωρίζουν όλα όσα ισχύουν στις μετακινήσεις των αθλητών.

Πάμε να δούμε όπως τα πράγματα που σε τοπικό επίπεδο που ενδιαφέρουν τους φιλάθλους του νησιού. Οι παράγοντες όπως αναφέρουμε παραπάνω έχουν ήδη ξεκινήσει και μιλούν με τους ποδοσφαιριστές που τους ενδιαφέρουν και θέλουν να τους έχουν στο ρόστερ τους. Τα πάντα βέβαια είναι σε αρχικό στάδιο, αφού ακόμη έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Φέτος το καλοκαίρι θα είναι… ενδιαφέρον αφού στο… κόλπο έχει μπει κι ένα νέο σωματείο που επιστρέφει έπειτα από 11 χρόνια περίπου. Η Ελλάς Σύρου έρχεται και πάλι στο προσκήνιο και η προσωρινή διοίκηση προσπαθεί να κλείσει συμφωνίας με αθλητές που θα πλαισιώσουν το ρόστερ. Από την άλλη πλευρά οι ομάδες που έχουν ήδη αθλητές στη σύνθεσή τους έχουν ένα πιο εύκολο έργο στην συμπλήρωση του… πάζλ.

Το καλοκαίρι πάντως αναμένεται να είναι… καυτό, αφού τα σενάρια είναι πολλά και ίσως να υπάρξουν μετακινήσεις ποδοσφαιριστών. Παρακάτω ακολουθούν τα βασικότερα άρθρα που ισχύουν για τις μεταγραφές των ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών.

Απόκτηση ιδιότητος - Αριθμός ποδοσφαιριστών

1. Η ιδιότητα του ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή αποκτάται δια της εκδόσεως από την ΕΠΟ ατομικού δελτίου ποδοσφαιριστή. Δεν επιτρέπεται η υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ ομάδας και ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή που να αφορά την καταβολή οιασδήποτε αμοιβής στον τελευταίο για την παροχή υπηρεσιών του ως ποδοσφαιριστή.

2. Κάθε ομάδα δύναται να διατηρεί τμήμα αρρένων ή γυναικών ή και τα δύο, δεν επιτρέπεται όμως να διατηρεί στη δύναμη του κάθε τμήματος περισσότερους από εκατόν εξήντα (160) ποδοσφαιριστές, εκ των οποίων τουλάχιστον είκοσι (20) να είναι κάτω των δεκαοκτώ (18). Οι ομάδες που ανήκουν σε ενώσεις στα πρωταθλήματα των οποίων συμμετέχουν άνω των πενήντα (50) ομάδων, δύνανται να διατηρούν στην δύναμη κάθε τμήματός τους έως εκατόν ογδόντα (180) ποδοσφαιριστές.

3. Ποδοσφαιριστές οι οποίοι ανήκουν σε ομάδες και δεν δύνανται να συμμετέχουν σε αγώνες του οικείου Πρωταθλήματος λόγω ορίου ηλικίας, δύνανται να καταστούν ελεύθεροι με αίτηση τους στην Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

4. α) Κάθε ομάδα δύναται να διατηρεί στη δύναμη της αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές μέχρι την ηλικία των 18 ετών, χωρίς αριθμητικό περιορισμό με τις προϋποθέσεις της παρ.2 του παρόντος άρθρου.

β) Κάθε ομάδα δύναται να διατηρεί στη δύναμή της μέχρι πέντε (5) αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές άνω των 18 ετών. Η ομάδα δύναται να αποδεσμεύει τους υπεράριθμους των πέντε αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές, άνω των 18 ετών, που εντάσσονται στην κατηγορία του παρόντος εδαφίου, από την ενηλικίωση τους, αμέσως μετά την συμπλήρωση του δέκατου όγδοου (18) έτους της ηλικίας του αλλοδαπού ποδοσφαιριστή που επιθυμεί να αποδεσμεύσει, με αίτησή του στην Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών. Οι κατά τα ανωτέρω υπεράριθμοι ποδοσφαιριστές που δεν θα αποδεσμευτούν, δύνανται να παραμείνουν στη δύναμη της ομάδας μέχρι τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου εντός της οποίας ενηλικιώνονται, με δικαίωμα συμμετοχής σε επίσημους αγώνες.

5. Υπήκοοι χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου λογίζονται ως κοινοτικοί και όχι ως αλλοδαποί.

Πρώτη εγγραφή – Προϋποθέσεις

1. Για την πρώτη εγγραφή ενός ποδοσφαιριστή στα μητρώα της ΕΠΟ απαιτείται η ύπαρξη των κατωτέρω ουσιαστικών προϋποθέσεων:

α. Η συμπλήρωση του δεκάτου (10) έτους της ηλικίας του ποδοσφαιριστή μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, από το έτος υποβολής της αίτησης μεταβολών ποδοσφαιριστή.

 β. Για την πρώτη εγγραφή, όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση επανεγγραφής, μετεγγραφής κ.λπ ποδοσφαιριστή που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας του, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για την έκδοση του ατομικού δελτίου ποδοσφαιριστή, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη ενός εκ των ασκούντων τη γονική μέριμνα, η οποία πιστοποιείται με την υπογραφή του στην προβλεπόμενη θέση της αίτησης μεταβολών ποδοσφαιριστή, θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής, σε κάθε περίπτωση.

2. Καταργείται η ύπαρξη του δελτίου προσωρινής ισχύος για ηλικίες από επτά (7) έως δέκα (10) ετών. Οι ποδοσφαιριστές ηλικίας επτά (7) έως δέκα (10) ετών δύνανται να υποβάλλουν αίτηση για έκδοση βεβαίωσης συμμετοχής στην οικεία ΕΠΣ.

Πρώτη εγγραφή Υπηκόων Χωρών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αλλοδαπών ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών

  1.  Επιτρέπεται η εγγραφή αλλοδαπών ποδοσφαιριστών σε ομάδα οποιασδήποτε κατηγορίας, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα οι ίδιοι ή οι έχοντες την γονική του μέριμνα.
  2. 2. Ποδοσφαιριστής που υποβάλλει ψευδή δήλωση τιμωρείται με την ποινή που προβλέπεται από το άρθρο 11 παρ. 7γ του παρόντος κανονισμού.

Προϋπόθεση μετεγγραφής

1. Για την μετεγγραφή ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή σε ομάδα (ερασιτεχνικό σωματείο) απαιτείται η συγκατάθεση της ομάδας (ερασιτεχνικού σωματείου) στο οποίο ανήκει ο ποδοσφαιριστής

2. Για την μετεγγραφή αλλοδαπού ποδοσφαιριστή απαιτείται η απόδειξη της 4 νόμιμης διαμονής.

3. Για μετεγγραφή ποδοσφαιριστή από ομάδα του εξωτερικού σε ελληνική ομάδα απαιτείται διεθνές πιστοποιητικό εγγραφής.

Ειδικές διατάξεις για τις μετεγγραφές εξωτερικού

1. Στην περίπτωση που απαιτείται πιστοποιητικό διεθνούς μετεγγραφής ενός ποδοσφαιριστή, ο εν λόγω ποδοσφαιριστής δεν δύναται να αγωνίζεται μέχρι να περιέλθει στην ΕΠΟ το ζητηθέν πιστοποιητικό της αλλοδαπής Ομοσπονδίας ή η έγκριση της F.I.F.A. για την εγγραφή του ποδοσφαιριστή.

2. Εάν μία απάντηση στο αίτημα για ΠΔΜ δεν περιέλθει στην ΕΠΟ μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία που ζητήθηκε, τότε η ΕΠΟ με απόφαση της Επιτροπής Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών, δύναται να εκδώσει ένα προσωρινό δελτίο, καθιστώντας δυνατή τη συμμετοχή του ποδοσφαιριστή στους αγώνες υπέρ του αιτούντος την έκδοση του δελτίου του σωματείου. Το προσωρινό δελτίο γίνεται οριστικό μετά την παρέλευση έτους από την ημερομηνία κατά την οποία η ΕΠΟ υπέβαλε το αίτημά της στην ξένη Ομοσπονδία. Εάν όμως εν τω μεταξύ ελήφθη απάντηση από την ξένη Ομοσπονδία στην οποία αναφέρεται ένας σημαντικός λόγος για τον οποίο δεν εξεδόθη το πιστοποιητικό μετεγγραφής τότε η ΕΠΟ με απόφαση της Επιτροπής Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών ανακαλεί το προσωρινό δελτίο του ποδοσφαιριστή. Ως ημέρα ανάκλησης θεωρείται η ημέρα έκδοσης της απόφασης.

Χορήγηση υποσχετικής. Προϋποθέσεις – Περιορισμοί

 

  1. Ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής που μετεγγράφεται σε ομάδα ξένης ομοσπονδίας χωρίς την συγκατάθεση της ημεδαπής ομάδας, εφόσον επιστρέψει πριν την συμπλήρωση ενός έτους από την ως άνω μετακίνησή του θα δύναται να μετεγγραφεί με την διαδικασία της διεθνούς μετεγγραφής, μόνο στην ημεδαπή ομάδα από την οποία είχε μετακινηθεί.

Χορήγηση υποσχετικής. Προϋποθέσεις – Περιορισμοί

1. Κάθε ομάδα έχει το δικαίωμα, μόνο στο χρονικό διάστημα από 1/7 έως 31/8 και από 1/1 έως 31/1 κάθε έτους, να χορηγήσει σε διαφορετικές ομάδες και να αποκτήσει από διαφορετικές ομάδες μέχρι οκτώ (8) ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές με υποσχετική μόνο για μία περίοδο, τηρουμένων των κατωτέρω περιορισμών: 5

α) Απαγορεύεται η χορήγηση στην ίδια ομάδα και η απόκτηση από την ίδια ομάδα περισσοτέρων των τριών (3) ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών με υποσχετική.

 β) Απαγορεύεται η μετακίνηση ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή με υποσχετική για περισσότερες από δύο (2) μετεγγραφικές περιόδους.

γ) Ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής δεν δύναται να μετακινηθεί με υποσχετική, εάν υπερβαίνει το εικοστό πρώτο (21) έτος της ηλικίας του.

2. Μετά τη λήξη του χρόνου της υποσχετικής, ο ποδοσφαιριστής αυτοδίκαια επανέρχεται στη δύναμη της ομάδας που του είχε χορηγήσει την υποσχετική.

Εξαιρετικές Περιπτώσεις Αποδέσμευσης

Οι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές δύνανται να αποδεσμευθούν από τις ομάδες στις οποίες ανήκουν και να καταστούν ελεύθεροι υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:

1. Με την υποβολή της αίτησης μεταβολών του ποδοσφαιριστή στην ΕΠΟ μέσω της οικείας Ε.Π.Σ. καταλλήλως συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο. Η αίτηση αυτή θα υποβάλλεται μόνον μέσω της Ε.Π.Σ. στην οποία ανήκει η ομάδα που αποδεσμεύει τον ποδοσφαιριστή. Η υποβολή της αίτησης για την αποδέσμευση του ποδοσφαιριστή πραγματοποιείται κατά το χρονικό διάστημα από 1/7 έως 31/8 και από 1/1 έως 31/1 κάθε έτους. Οι αποδεσμεύσεις αυτές αφορούν αποκλειστικά και μόνο ποδοσφαιριστές που ανήκουν στη δύναμη της ομάδας μέχρι και την έναρξη της μετεγγραφικής περιόδου κάθε ποδοσφαιρικής περιόδου.

2. Ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής που αποδεδειγμένα δεν χρησιμοποιήθηκε σε επίσημους αγώνες επί δύο (2) συνεχείς ολόκληρες ποδοσφαιρικές περιόδους, δύναται μετά από αίτησή του να καταστεί ελεύθερος με απόφαση της Επιτροπής Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ. Η διάταξη αυτή αφορά αποκλειστικά ποδοσφαιριστές, που έχουν το δικαίωμα να αγωνίζονται στην ομάδα αντρών του σωματείου τους Ο χρόνος τιμωρίας, στράτευσης και τραυματισμού δεν προσμετράται στον προσδιορισμό του χρόνου της μη συμμετοχής του ποδοσφαιριστή στους επίσημους αγώνες της ομάδας που ανήκει.

3. Οι ομάδες δύνανται με αίτηση τους προς την Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ να αποδεσμεύουν ποδοσφαιριστές από 1/7 έως 30/9 και από 1/1 μέχρι 30/1 του επομένου έτους, υπό την προϋπόθεση ότι η δύναμη 6 του σωματείου υπερβαίνει τους 140 ποδοσφαιριστές. Οι αποδεσμεύσεις αυτές αφορούν αποκλειστικά και μόνο ποδοσφαιριστές που ανήκαν στη δύναμη της ομάδας μέχρι και την έναρξη της μετεγγραφικής περιόδου κάθε ποδοσφαιρικής περιόδου.

4. α) Ποδοσφαιριστές οι οποίοι αποδεδειγμένα μετοικούν, για λόγους εγγραφής ή μετεγγραφής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, αλλαγής σχολείου, τέλεσης γάμου ή σύναψης συμφώνου συμβίωσης, διορισμού ή μετάθεσης σε υπαλληλική θέση του δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή άλλων οργανισμών κοινής ωφελείας και τραπεζών, ή αποδεδειγμένης εργασίας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών στη νέα μόνιμη κατοικία τους ή ενός εκ των ασκούντων τη γονική τους μέριμνα, δύνανται με αίτησή τους να εγγραφούν προσωρινά σε σωματείο της Ε.Π.Σ. της νέας μόνιμης κατοικίας τους. Η εργασία για χρονικό διάστημα των τουλάχιστον έξι (6) μηνών αποδεικνύεται με κάθε νόμιμο μέσο, όπως κατάθεση ασφαλιστικού βιβλιαρίου υγείας, υπηρεσιακό σημείωμα μετάθεσης.

β) Σε κάθε περίπτωση και συντρεχουσών των προαναφερομένων προϋποθέσεων, επιτρέπεται η υποβολή αίτησης για προσωρινή μετεγγραφή ή αποδέσμευση για νησιά, ανεξάρτητα από το πόσο απέχουν μεταξύ τους ή από την ηπειρωτική χώρα, εφόσον η μετακίνηση των ποδοσφαιριστών αποδεδειγμένα κρίνεται δύσκολη, είτε λόγω γεωγραφικών συνθηκών, είτε λόγω έλλειψης τακτικής ή απευθείας θαλάσσιας συγκοινωνίας. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση υποβάλλεται πάντοτε από τον ποδοσφαιριστή στην αρμόδια Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ από 1/10 - 31/10 κάθε έτους.

γ) Σε περίπτωση επανεγκαταστάσεως των ποδοσφαιριστών αυτών, στην περιφέρεια της Ε.Π.Σ. της ομάδας από την οποία αιτήθηκαν προσωρινή αποδέσμευση, υποχρεούνται αυτοί ή αυτός που έχει τη γονική τους μέριμνα να ζητήσουν την επανένταξή τους στη δύναμη της ομάδας από την οποία προσωρινά μετακινήθηκαν είτε με την υποβολή προς την αρμόδια Ε.Π.Σ. αίτησης μεταβολών μετεγγραφής, κατά τη διάρκεια της προβλεπόμενης περιόδου μετεγγραφών (από 1/7 έως 31/10), είτε με αίτησή τους προς την Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ, όταν εκλείψουν οι λόγοι της προσωρινής μετοίκησής τους και πάντα κατά τη διάρκεια των επανεγγραφών 7 (1/9 έως 31/10 και 1/1 έως 28/2). Οι ως άνω ποδοσφαιριστές δεν δικαιούνται να εγγραφούν ή να μετεγγραφούν σε οποιοδήποτε άλλο σωματείο, χωρίς τη συναίνεση του σωματείου από το οποίο αποδεσμεύθηκαν προσωρινά. δ) Οι ως άνω αναφερόμενοι ποδοσφαιριστές δεν δικαιούνται εντός πενταετίας να ζητήσουν προσωρινή αποδέσμευση για τους ίδιους λόγους των προαναφερόμενων περιπτώσεων α) και β), εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά η Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών κατόπιν αιτήσεώς τους.

5. Ποδοσφαιριστές, των οποίων οι ομάδες στις οποίες ανήκουν, δεν δηλώνουν συμμετοχή στο οικείο πρωτάθλημα ή αποχωρούν ή αποβάλλονται από αυτό δύνανται εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την ως άνω δήλωση, ή αποχώρηση ή αποβολή με αίτησή τους προς την Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ και βεβαίωση της οικείας ένωσης, να αποδεσμεύονται προσωρινά, προκειμένου να εγγράφονται για την αγωνιστική περίοδο αυτή, σε ομάδα της επιθυμίας τους, εξαιρουμένων των ομάδων άλλων Ομοσπονδιών. Μετά τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου ο ποδοσφαιριστής εντάσσεται αυτοδίκαια στην ομάδα από την οποία προσωρινά αποδεσμεύτηκε.

6. Ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής που έχει συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25) έτος της ηλικίας του και κατά τις πέντε (5) προηγούμενες συνεχείς αγωνιστικές περιόδους ανήκει στην ίδια ομάδα, δικαιούται να ζητήσει την αποδέσμευσή του με αίτησή του στην αρμόδια Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ που υποβάλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

7. Ποδοσφαιριστές των οποίων η ομάδα δεν κατήλθε να αγωνιστεί σε δύο (2) συνεχείς αγωνιστικές περιόδους (περιέπεσε σε αδράνεια) στα τοπικά Πρωταθλήματα, δύνανται να εγγραφούν κατά την περίοδο επανεγγραφών ως ελεύθεροι ποδοσφαιριστές σε άλλη ομάδα, προσκομίζοντας πλέον των λοιπών δικαιολογητικών και βεβαίωση της οικείας ένωσης με την οποία να βεβαιώνεται ότι η ομάδα δεν αγωνίστηκε στις περιόδους αυτές στο τοπικό πρωτάθλημα.

Χρονική περίοδος εγγραφών – επανεγγραφών

1. Οι μετεγγραφές, εσωτερικές και διεθνείς, ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών διενεργούνται κατά το χρονικό διάστημα από 1/7 έως 31/10 και από 1/1 έως 31/1 εκάστου έτους.

2. Η μετακίνηση ενός ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή με υποσχετική γίνεται μόνο στο χρονικό διάστημα από 01/07 έως 31/08 και από 1/1 έως 31/1 κάθε έτους.

3. Κάθε ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής δύναται να μετεγγραφεί σε Π.Α.Ε. ως επαγγελματίας, μόνο στις μετεγγραφικές περιόδους επαγγελματιών ποδοσφαιριστών εκάστου έτους, με εξαίρεση τους ποδοσφαιριστές που προέρχονται από τις Ακαδημίες των ΠΑΕ.

4. Κάθε ελεύθερος επαγγελματίας ποδοσφαιριστής δύναται να εγγραφεί – επανεγγραφεί, ως ερασιτέχνης, κατά τις περιόδους των επανεγγραφών των ερασιτεχνών ακόμη και αν ήταν εγγεγραμμένος ως ερασιτέχνης σε ομάδα, μετά τη λήξη της περιόδου αποδέσμευσης ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών της ίδια ποδοσφαιρικής περιόδου.