Εκπνοή στο τέλος του μήνα της προθεσμίας υποβολής προτάσεων για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας

Στήριξη στην αλιεία για 14 νησιά

  • Τετάρτη, 10 Ιουνίου, 2015 - 06:20

Προς τη λήξη της οδεύει η προθεσμία υποβολής προτάσεων για επιδοτούμενες επενδύσεις, έως και 60%, στον τομέα της αλιείας, όσον αφορά στις Κυκλάδες, οι οποίες προσφέρονται σε κατοίκους 14 νησιών, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αφορά σε ιδιωτικές επενδύσεις εκσυγχρονισμού ή ίδρυση νέων πολύ μικρών επιχειρήσεων σε επιλεγμένους τομείς, που υλοποιούνται από αλιείς, ή που συνδέονται με την αλιεία, με στόχο την διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων τους. Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο φορέα της επένδυσης με τη μορφή επιδότησης κεφαλαίου και το ύψος της υπολογίζεται ως ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών της πράξης.

Το πρόγραμμα αφορά σε 14 νησιά των Κυκλάδων, τα οποία είναι η Αμοργός, η Ανάφη, η Σαντορίνη, η Κύθνος, η Πάρος, η Σύρος, η Φολέγανδρος, η Αντίπαρος, η Κίμωλος, η Δονούσα, η Ηρακλειά, το Κουφονήσι, η Σχοινούσα και η Σίκινος.

Τα επενδυτικά σχέδια υποβάλλονται εντός σφραγισμένου φακέλου στην έδρα της Ο.Τ.Δ. Αλιείας Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. (Πλατεία Τσιροπινά, Ερμούπολη, Σύρος, 84100, Κυκλάδες, είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή είτε με εταιρεία ταχυμεταφορών, με την ένδειξη «Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών Κυκλάδων, της Ο.Τ.Δ. Αλιείας Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.»). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων προσδιορίζεται η 30 η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 4:30 μ.μ. (τελευταία καταγραφή εισερχομένου πρωτοκόλλου, ώρα 4:30 μ.μ.).

Δυνατότητες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας

Ενδεικτικά, αναφέρονται δράσεις, οι οποίες επιδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας (ΕΠΑΛ), στο οποίο περιλαμβάνονται και δράσεις, που υλοποιούνται από δημόσιους ή ημιδημόσιους φορείς. Οι προαναφερθείσες δράσεις, αφορούν, κυρίως, την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, προκειμένου να διασφαλιστεί η αειφορία του της αλιευτικής δραστηριότητας.

Μεταξύ άλλων, μέσω του ΕΠΑΛ:

Δίνεται δημόσια ενίσχυση σε ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών για τον εκσυγχρονισμό των σκαφών τους με σκοπό:

▪ τον εκσυγχρονισμό και εξοπλισμό των αλιευτικών σκαφών

▪ την αντικατάσταση των κινητήρων των αλιευτικών σκαφών. Για σκάφη μήκους μικρότερου των 12 μέτρων τα οποία δεν χρησιμοποιούν συρόμενα εργαλεία, αναλογία νέας/παλαιάς μηχανής 1:1, για μεγαλύτερα σκάφη υπό προϋποθέσεις ανάλογα του μήκους και του είδους του αλιευτικού εργαλείου.

▪ την αναβάθμιση της ασφάλειας των συνθηκών εργασίας, της υγιεινής και της ποιότητας των προϊόντων, της ενεργειακής αποδοτικότητας και της επιλεκτικότητας.

▪ την εφαρμογή αλιευτικών μεθόδων που είναι πιο φιλικές προς το περιβάλλον.

▪ την αντικατάσταση αλιευτικών εργαλείων (μπορεί να χορηγηθεί δύο φορές) , όταν το σκάφος επηρεάζεται από σχέδιο προσαρμογής, το νέο εργαλείο είναι επιλεκτικότερο.

▪ την αντικατάσταση αλιευτικών εργαλείων (χορηγείται άπαξ) για τη συμμόρφωση με διατάξεις του κοινοτικού δικαίου σχετικά με την επιλεκτικότητα.

Δίνεται δημόσια ενίσχυση για επενδύσεις κατασκευής, επέκτασης, εξοπλισμού και εκσυγχρονισμού μονάδων υδατοκαλλιέργειας, ιδίως προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας, η υγιεινή, η υγεία των ανθρώπων ή των ζώων και η ποιότητα των προϊόντων, να μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις ή να ενισχυθούν οι θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Οι επενδύσεις θα πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη ενός ή περισσοτέρων στόχων:

▪ Παραγωγή ειδών με καλές προοπτικές εμπορίας

▪ Διαφοροποίηση προς νέα είδη

▪ Εφαρμογή μεθόδων που είναι φιλικές στο περιβάλλον

▪ Στήριξη παραδοσιακών δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας

▪ Προστασία των εγκαταστάσεων από τους άγριους θηρευτές

▪ Βελτίωση των συνθηκών εργασίας 7ασφάλειας των εργαζομένων

Δίνεται δημόσια ενίσχυση για έργα που αφορούν:

▪ τη βελτίωση των συνθηκών εκφόρτωσης, μεταποίησης, υγιεινής, αποθήκευσης και δημοπράτησης σε λιμένες, καταφύγια και τόπους εκφόρτωσης.

▪ την προμήθεια καυσίμων, πάγου, νερού.

▪ τη συντήρηση αλιευτικών σκαφών και τον εξοπλισμό επισκευής.

▪ την κατασκευή, εκσυγχρονισμό και επέκταση αποβάθρων.

▪ τη βελτίωση της ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας.

▪ την αποθήκευση και επεξεργασία απορριμμάτων.

▪ Τον εκσυγχρονισμό αλιευτικών λιμένων και την κατασκευή μικρών καταφυγίων.

Επίσης, μεταξύ των δυνατοτήτων του ΕΠΑΛ, βρίσκεται και η δυνατότητα δημόσιας ενίσχυσης για σχέδια που αφορούν την μετατροπή αλιευτικών σκαφών προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς στο αλιευτικό κλάδο ή για άλλες δραστηριότητες πλην της αλιείας, όπως για διαφύλαξη της ιστορικής κληρονομιάς ή ελεγκτικές δραστηριότητες. Τα σχέδια αυτά υλοποιούνται από δημόσιους ή ημιδημόσιους φορείς.

Ετικέτες: