Η εγκύκλιος για την παράλληλη στήριξη , το ΕΒΠ και τους Σχολικούς Νοσηλευτές 2018-2019

Στήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες για την έγκριση της παράλληλης στήριξης – συνεκπαίδευσης, της στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό καθώς και από Σχολικό Νοσηλευτή μαθητών και μαθητριών, για το διδακτικό έτος 2018-2019, περιγράφει η οχτασέλιδη Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και οι Διευθυντές και Προϊστάμενοι των σχολικών μονάδων καλούνται να εφαρμόσουν τις οδηγίες σχετικά με την υποβολή και την τεκμηρίωση των παραπάνω αιτημάτων.

Παράλληλη στήριξη – συνεκπαίδευση

Σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 (199 Α΄), οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν να φοιτούν σε σχολική τάξη του γενικού σχολείου, με παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση, από εκπαιδευτικούς ΕΑΕ, όταν αυτό επιβάλλεται από το είδος και το βαθμό των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.

Η παράλληλη στήριξη παρέχεται σε μαθητές που μπορούν με κατάλληλη ατομική υποστήριξη να παρακολουθήσουν το αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα της τάξης, σε μαθητές με σοβαρότερες εκπαιδευτικές ανάγκες όταν στην περιοχή τους δεν υπάρχει άλλο πλαίσιο ΕΑΕ (ειδικό σχολείο, τμήμα ένταξης) ή όταν η παράλληλη στήριξη καθίσταται απαραίτητη – βάσει της γνωμάτευσης του ΚΕΔΔΥ – εξαιτίας των ειδικών εκπαιδευτικών τους αναγκών.

Στην τελευταία περίπτωση, η στήριξη από ειδικό εκπαιδευτικό μπορεί να γίνεται σε μόνιμη και προγραμματισμένη βάση. Την παράλληλη στήριξη εισηγείται αποκλειστικά το οικείο ΚΕΔΔΥ το οποίο με γραπτή γνωμάτευσή του καθορίζει τις ώρες παράλληλης στήριξης κατά περίπτωση. Οι αιτήσεις για παράλληλη στήριξη υποβάλλονται στη διεύθυνση του σχολείου και μέσω της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης διαβιβάζονται στη Διεύθυνση ΕΑΕ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για έγκριση και προγραμματισμό εκτέλεσης. Ο χρόνος υποβολής αιτήσεων παράλληλης στήριξης ορίζεται από την ημερομηνία εγγραφής στο σχολείο μέχρι την 20η Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους.»

Η έγκριση νέας «παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης» αφορά:

α) σε μαθητές για τους οποίους υποβάλλεται για πρώτη φορά ανάλογο αίτημα και αφορά στο σχολικό έτος 2018-2019

β) σε μαθητές για τους οποίους δεν είχε υποβληθεί αίτημα (από το γονέα ή κηδεμόνα) «παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης» κατά το απερχόμενο σχολικό έτος 2017-18, ενώ υπήρχε ανάλογη γνωμάτευση και εισήγηση-πρόταση από ΚΕΔΔΥ, σε ισχύ

γ) σε μαθητές που μεταβαίνουν προς φοίτηση από την Πρωτοβάθμια στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται νέα γνωμάτευση του οικείου ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

Διευκρινίζεται ότι, η μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο αφορά την ίδια βαθμίδα εκπαίδευσης δηλαδή την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση).

Η ανανέωση έγκρισης « παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης» αφορά σε μαθητές για τους οποίους είχε υπάρξει σχετική έγκριση κατά προηγούμενο σχολικό έτος 2017-18, εξαιρουμένων αυτών που αλλάζουν βαθμίδα εκπαίδευσης.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Για την έγκριση νέας ή την ανανέωση «παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης» μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, απαιτείται:

1) Αίτηση του γονέα ή του κηδεμόνα, που υποβάλλεται στη σχολική μονάδα που πρόκειται να φοιτήσει ο/η μαθητής/τρια κατά το σχολ. έτος 2018-2019, από την ημερομηνία εγγραφής του μαθητή στην τάξη που πρόκειται να φοιτήσει κατά το σχολ. έτος 2018-2019 μέχρι και την 19η Οκτωβρίου 2018

2. Γνωμάτευση του οικείου ΚΕ.Δ.Δ.Υ. σε ισχύ, η οποία προσκομίζεται με την ανωτέρω αίτηση και η οποία εισηγείται-προτείνει αναλόγως και καθορίζει τις αναγκαίες ώρες για την παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση του/της μαθητή/τριας ή Γνωμάτευση από την Δευτεροβάθμια Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΔΕΑ) της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης η οποία εισηγείται προτείνει αναλόγως και καθορίζει τις αναγκαίες ώρες για την παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση του/της μαθητή/τριας.

3. Ανανέωση Γνωμάτευσης του οικείου ΚΕ.Δ.Δ.Υ. σε ισχύ, κατόπιν αίτησης του γονέα (δια του εντύπου αίτησης και η οποία εισηγείται αναλόγως και καθορίζει τις αναγκαίες ώρες για την παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση του/της μαθητή/τριας

4. Βεβαίωση φοίτησης του μαθητή/μαθήτριας, στην οποία αναγράφεται η τάξη στην οποία θα φοιτήσει ο/η μαθητής/τρια το Σεπτέμβριο του 2018, η οποία συμπεριλαμβάνεται στο διαβιβαστικό του/της Διευθυντή/ ντριας της σχολικής μονάδας προς την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

5. Παιδαγωγική έκθεση του σχολείου για τον/την μαθητή /τρια, είτε υλοποιήθηκε η παράλληλη στήριξη είτε όχι κατά το σχολικό έτος 2017-18 (ισχύει μόνο στην περίπτωση αίτησης ανανέωσης παράλληλης στήριξης).

6. Ο συμπληρωμένος πίνακας με όλα τα ζητούμενα στοιχεία στα σχετικά πεδία για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Στήριξη με Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π.) ή Σχολικό Νοσηλευτή

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 6 και του άρθρου 18 του ν.3699/2008 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, η στήριξη με Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) αφορά σε μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για θέματα αυτοεξυπηρέτησης, καθημερινής διαβίωσης και λειτουργικών διευκολύνσεών τους, οι οποίοι φοιτούν στα γενικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρίς παράλληλη στήριξη από εκπαιδευτικό Ε.Α.Ε..

Η δυνατότητα στήριξης μαθητών του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να αφορά και σε σχολικό νοσηλευτή κατόπιν γνωμάτευσης δημόσιου νοσοκομείου.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έγκριση υποστήριξης μαθητή/τριας από Ε.Β.Π. ή Σχολικό είναι:

1. Αίτηση γονέα ή κηδεμόνα που υποβάλλεται στον/στην Διευθυντή/ντρια, Προϊστάμενο/η της σχολικής μονάδας φοίτησης του/της μαθητή/τριας

2. Γνωμάτευση του οικείου ΚΕ.Δ.Δ.Υ. σε ισχύ, η οποία προσκομίζεται με την ανωτέρω αίτηση και στην οποία τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα υποστήριξης από Ε.Β.Π.

3. Γνωμάτευση/βεβαίωση Δημοσίου Νοσοκομείου - έτους 2018, η οποία προσκομίζεται με την ανωτέρω αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα και στην οποία περιγράφεται η αναγκαιότητα υποστήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή. Οι γνωματεύσεις/βεβαιώσεις των Δημοσίων Νοσοκομείων θα πρέπει υποχρεωτικά : α) να αναφέρουν με σαφήνεια την πρότασή τους για την ανάγκη στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή και β) η σφραγίδα να είναι ευδιάκριτη.

4. Βεβαίωση φοίτησης του/της μαθητή/τριας, στην οποία αναγράφεται η τάξη στην οποία θα φοιτήσει ο μαθητής το Σεπτέμβριο του 2018, η οποία συμπεριλαμβάνεται στο διαβιβαστικό του/της Διευθυντή/ ντριας της σχολικής μονάδας προς την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης,

5. Πίνακας, αντιστοίχως συμπληρωμένος στα σχετικά πεδία για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση που αφορά την υποστήριξη μαθητών από Ε.Β.Π.

6. Πίνακας, αντιστοίχως συμπληρωμένος στα σχετικά πεδία για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, που αφορά την υποστήριξη μαθητών από Σχολικό Νοσηλευτή.

Στους δύο τελευταίους πίνακες θα καταγραφούν όλοι/ες οι μαθητές/τριες που αιτούνται στήριξης από Ε.Β.Π. ή Σχολικό Νοσηλευτή αντίστοιχα, τόσο εκείνοι που αιτούνται για πρώτη φορά όσο και εκείνοι που τους έχει εγκριθεί και παραχωρηθεί και κατά την προηγούμενη χρονιά, με την απαραίτητη προϋπόθεση γνωμάτευσης του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. σε ισχύ, γι’ αυτούς που ζητούν στήριξη από Ε.Β.Π, και με τη απαραίτητη γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο γι’ αυτούς που ζητούν στήριξη από Σχολικό Νοσηλευτή εκδοθείσας εντός του έτους 2018.