Κλείνουν πάλι τα Γυμνάσια λόγω θόλου

  • Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου, 2019 - 20:34

Κλειστό θα παραμείνει το Σχολικό Συγκρότημα Ξηροκάμπου τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου μετά από απόφαση του Δημάρχου Σύρου – Ερμούπολης Γιώργου Μαραγκού.

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ.4.27 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ87/7-6-2010 τ.α “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης”.

2. Το άρθρο 75 παρ. Ι του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, υπό τον τομέα στ' (“Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού”).

3. Την  υπ΄αριθμ. 36/2019 Απόφαση Δημάρχου με θέμα : ‘’ Αναστολή Λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων που στεγάζονται στο Σχολικό Συγκρότημα Ξηροκάμπου του  Δήμου Σύρου –Ερμούπολης ‘’

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

  Την αναστολή λειτουργίας  των Σχολικών Μονάδων που στεγάζονται στο Σχολικό Συγκρότημα Ξηροκάμπου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, την Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019, λόγω εκτάκτων καιρικών φαινομένων.

Ο Δήμαρχος Σύρου – Ερμούπολης

 

                                                                   Γεώργιος Μαραγκός