Νέα διαδικασία προσφυγής φορολογικών προστίμων

Πληρώνεις για να μην πληρώσεις

Ένας νέος τρόπος άμεσων εισπράξεων αλλά και φρεναρίσματος του πλήθους προσφυγών των φορολογούμενων πολιτών, υιοθετήθηκε από το υπουργείο Οικονομικών, παρακάμπτοντας τα φορολογικά δικαστήρια, τον ρόλο των οποίων υποκαθιστά η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Όταν από τους φορολογικούς ελέγχους προκύπτουν πρόστιμα ή επιπλέον φόροι, οι οποίοι τίθενται υπό αμφισβήτηση από τους φορολογούμενους, το υπουργείο δίνει της δυνατότητα ενδικοφανούς προσφυγής για επανεξέταση, εντός προθεσμίας 30 ημερών, που όμως μπορεί να κατατεθεί μόνο στη συγκεκριμένη υπουργική υπηρεσία ώστε να διενεργηθεί ένας διοικητικός και όχι δικαστικός έλεγχος.

Βασική προϋπόθεση για να συμμετάσχει ο θιγόμενος φορολογούμενος σε αυτή τη διαδικασία είναι να πληρώσει προκαταβολικά τη μίση αξία του αμφισβητούμενου προστίμου.

Δηλώνεται το παγκόσμιο εισόδημα

Η σχετική διευκρινιστική εγκύκλιος, που αφορά σε υπαγορευμένη από την τρόικα, απόφαση του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, κ. Χάρη Θεοχάρη, καθιστά σαφές ότι «Η ενδικοφανής προσφυγή κατατίθεται στην αρμόδια φορολογική Αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη. Η άσκηση οποιασδήποτε άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των υποκειμένων στην ενδικοφανή προσφυγή πράξεων των φορολογικών αρχών, είναι απαράδεκτη».

Στην περίπτωση δήλωσης αδυναμίας καταβολής του προστίμου ή του πρόσθετου φόρου, δίνεται η δυνατότητα κατάθεσης σχετικής αίτησης στην οποία θα επικαλείται ανεπανόρθωτη οικονομική βλάβη από το ποσό που καλείται να καταβάλλει, ενώ ταυτόχρονα οφείλει να δηλώσει το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων τόσο των προσωπικών όσο και της οικογένειας του (συζύγου και τέκνων), τα οποία είτε βρίσκονται στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, το επονομαζόμενο ως «παγκόσμιο» εισόδημα του, ώστε να είναι εμφανής η αδυναμία καταβολής.

«Η περιουσιακή κατάσταση περιλαμβάνει ιδίως τα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε ακίνητα, τις καταθέσεις οποιουδήποτε είδους και τα συναφή τραπεζικά προϊόντα, τις επενδύσεις σε κινητές αξίες, τα μηχανοκίνητα ιδιωτικά μέσα μεταφοράς, τα δάνεια και τις δωρεές, τις μετοχές, τα μερίδια, τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής σε κεφάλαιο σε οποιασδήποτε μορφής νομική οντότητα και τα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά αξίας άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Μαζί με την περιουσιακή κατάσταση δηλώνεται από τον αιτούντα και η εκτιμώμενη αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτήν. Για τα ακίνητα δηλώνεται και η αντικειμενική αξία αυτών…Αίτηση αναστολής που δεν συνοδεύεται από τα προαναφερθέντα στοιχεία απορρίπτεται».

Όλα δε τα υποβαλλόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά πρέπει να κατατίθενται και σε ηλεκτρονική μορφή.

Η εξέταση και οι αποφάσεις

Η διαδικασία εξέτασης της ενδικοφανούς προσφυγής διεξάγεται εγγράφως, ενώ «η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης, εάν το κρίνει απαραίτητο, δύναται εντός της οριζόμενης προθεσμίας για την έκδοση της απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής, να καλεί τον υπόχρεο εντός 5 εργάσιμων ημερών, προκειμένου αυτός να εκφράσει τις απόψεις του εγγράφως ως προς τα σχετικά ζητήματα και τους προβαλλόμενους με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής λόγους και ισχυρισμούς.

«Ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης…μπορεί να καλεί οποιονδήποτε για να παρέχει πληροφορίες και να αιτείται την προσκόμιση οποιουδήποτε εγγράφου ή άλλου στοιχείου το οποίο κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο της επανεξέτασης της πράξης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων περί επαγγελματικού απορρήτου και προστασίας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων».

«Ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης, εκδίδει και κοινοποιεί αιτιολογημένη απόφαση μετά από εισήγηση του ορισθέντος ή των ορισθέντων υπαλλήλων, εντός προθεσμίας 60 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της ενδικοφανούς προσφυγής. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση περιέχει και την οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου, το καταλογιζόμενο ποσό και την προθεσμία καταβολής αυτού. Εάν με την απόφαση ακυρώνεται, μερικά ή ολικά, ή τροποποιείται η πράξη της φορολογικής αρχής, η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης οφείλει να αιτιολογεί την απόφαση αυτή επαρκώς με νομικούς ή και πραγματικούς ισχυρισμούς.

Εάν εντός της κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενης προθεσμίας, δεν εκδοθεί ή δεν έχει κοινοποιηθεί η απόφαση στον υπόχρεο, τότε θεωρείται ότι η ενδικοφανής προσφυγή έχει απορριφθεί από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης και ο υπόχρεος έχει λάβει γνώση αυτής της απόρριψης κατά την εκπνοή της ανωτέρω προθεσμίας. Στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί απόφαση, η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης ενημερώνει, το αργότερο εντός δυο ημερών από την εκπνοή της προβλεπόμενης για την έκδοση της απόφασης προθεσμίας, την αρμόδια φορολογική αρχή για τις δικές της ενέργειες».