Σύσταση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων

Φορέας για τις παραχωρήσεις

Επίσημη πρώτη σήμερα της λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (ΡΑΛ), του νέου κυβερνητικού οργάνου, η σύνθεση του οποίου έχει προκαλέσει την αντίδραση των ακτοοπλόων, ενώ η δημιουργία της τέθηκε ως επιβεβλημένη από την τρόικα, προκειμένου να λειτουργήσει ως το αρμόδιο κυβερνητικό όργανο για τις λιμενικές αποκρατικοποιήσεις.

Η σύσταση του νέου οργάνου, το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, περιλαμβανόταν μεταξύ των διατάξεων του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών «Μέτρα Στήριξης και Ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας», το οποίο ψηφίστηκε πρόσφατα.

Οι αρμοδιότητες της ΡΑΛ

Η Ρυθμιστική Αρχή, σύμφωνα και με το ψηφισθέν νομοσχέδιο, είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων

και διατάξεων των συμβάσεων παραχώρησης στους λιμένες, την τήρηση των υποχρεώσεων των λιμένων, στο πλαίσιο της σχετικής κείμενης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, κυρίως σε σχέση με δημόσιες συμβάσεις, συμβάσεις παραχώρησης και τους κανόνες ανταγωνισμού.

Επίσης με την υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας στον λιμενικό τομέα, την διαμεσολάβηση και επίλυση διαφορών μεταξύ χρηστών και φορέων διαχείρισης, την διαχείριση παραπόνων, και την λήψη δεσμευτικών αποφάσεων επί αυτών σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Οι αρμοδιότητες της αφορούν και στην υποστήριξη προς τις αρμόδιες αρχές για την κατάρτιση προδιαγραφών δημοσίων συμβάσεων (παραχωρήσεις, εκμίσθωση χερσαίας ζώνης) και των σχετικών ανανεώσεων που προτείνονται από τον φορέα διαχείρισης, την παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων των δημοσίων συμβάσεων εξασφαλίζοντας ιδίως την τήρηση του συμφωνημένου επιπέδου εξυπηρέτησης, προσδιορίζοντας τα επίπεδα απόδοσης, επενδύσεων, δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και την συμμόρφωση με τους χρηματοοικονομικούς στόχους.

Επιφορτίζεται με την εξασφάλιση, σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, της πιστής εφαρμογής της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας στον κλάδο, την αποτροπή κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης, εναρμονισμένων πρακτικών, εξοντωτικής τιμολόγησης και άλλων πρακτικών που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό.

Τέλος αναλαμβάνει την έκδοση δεσμευτικών οδηγιών για θέματα σχετικά με την απλούστευση, διαφάνεια και εναρμόνιση τελών κοινού ενδιαφέροντος για όλους τους ελληνικούς λιμένες, προωθώντας τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ εγχώριων λιμένων, την γνωμοδότηση επί της μεθοδολογίας και του καθορισμού των τελών λιμενικών υπηρεσιών και των τελών λιμενικών υποδομών, τη γνωμοδότηση, κατόπιν σχετικού ερωτήματος στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, επί ειδικών θεμάτων λιμένων, περιλαμβανομένων και μέτρων για την ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό του εθνικού λιμενικού συστήματος.

Η σύνθεση της υπηρεσίας

Πρόκειται για μία αυτοτελή δημόσια υπηρεσία, με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, εποπτευόμενη από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου ως προς τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεών της.

Συγκροτείται από εννέα μέλη και επικουρείται στη λειτουργία της από οργανικές μονάδες.

Τα μέλη της ΡΑΛ θα ορίζονται για διετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί για μία μόνο φορά, με πράξη του υπουργικού συμβουλίου κατόπιν εισήγησης του υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου. Εξ αυτών, ένα μέλος είναι ο πρόεδρος, ένα ο αντιπρόεδρος και δύο εισηγητές, οι οποίοι είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 12 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου ορίζονται: ως Πρόεδρος της νέας Αρχής ο πρώην γενικός γραμματέας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του υπ. Ναυτιλίας, καθηγητής και πρώην πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Κωνσταντίνος Μουτζούρης, αντιπρόεδρος ο επίτιμος αρχηγός του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής Δημήτριος Μπαντιάς, εισηγητές οι δικηγόροι Γεώργιος Παπαδόπουλος και Μαρία-Ιωάννα Παρασκευά και μέλη ο ε.α.αντιναύαρχος Λιμενικού Σώματος, Αντώνιος Πιτσουλάκης, ο χημικός - στέλεχος επιχειρήσεων, Ιωάννης Σακελλαρίδης, οι δικηγόροι, Κωνσταντίνα Δημητρακοπούλου και Αντωνία Σέργη και ο πυρηνικός μηχανικός - σύμβουλος επιχειρήσεων, Κρίτωνας-Αθανάσιος Βαλλεράς.

Ακτοπλοϊκές αντιδράσεις

Η προαναφερόμενη σύνθεση της ΡΑΛ λειτούργησε ως «κόκκινο πανί» για τους ακτοοπλόους, οι οποίοι με παρέμβαση τους προς το υπουργείο Ναυτιλίας, καθιστούν σαφή την αναγκαιότητα συμμετοχής στη σύνθεση της και εκπροσώπων του ναυτιλιακού κόσμου.

Άλλωστε οι ιδιαίτερες ναυτιλιακές γνώσεις που απαιτείται να διαθέτουν τα μέλη της, αναφέρονται ρητά ως διάταξη του νομοσχεδίου για τη σύσταση της, όπου διευκρινίζεται ότι τα μέλη της Ρ.Α.Λ., τα οποία απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής

ανεξαρτησίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, είναι πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους που διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση και την ειδικότερη γνώση της λειτουργίας των λιμένων και του δικαίου του ανταγωνισμού και διαθέτουν εμπειρία σε ναυτιλιακές και επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Ο Σύνδεσμός Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ), στην ανακοίνωσή του εκφράζει την μεγάλη έκπληξη που προκάλεσε η αιφνιδιαστική, όπως τη χαρακτηρίζει, αυτή εξέλιξη, χωρίς την συμμετοχή στη ΡΑΛ στελεχών του ναυτιλιακού χώρου.

Οι προτάσεις που είχε καταθέσει ο ΣΕΕΝ προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, δεν ελήφθησαν υπόψη, ενώ σημειώνεται ότι είναι κρισίμου σπουδαιότητας να συμμετέχει τουλάχιστον ένα μέλος της Ακτοπλοϊκής κοινότητας στην νεοσυσταθείσα ΡΑΛ, καθώς η Ακτοπλοΐα είναι συνυφασμένη με το σύνολο των Ελληνικών λιμένων και ιδιαίτερα υπό το φως των επερχόμενων ιδιωτικοποιήσεων των λιμένων.

Επαναλαμβάνεται η εξ αρχής εκφρασμένη άποψη του ΣΕΕΝ, ότι στην στελέχωση των εν λόγω αρχών οφείλουν να συμπεριλαμβάνονται και πρόσωπα εγνωσμένου κύρους στον ευρύτερο ναυτιλιακό χώρο και οπωσδήποτε εκπρόσωποι των άμεσα εμπλεκομένων φορέων, όπως του ΣΕΕΝ και άλλων ναυτιλιακών ενώσεων ή του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.

Πέραν της τοποθέτησης του κ. Μουτζούρη στην θέση του προέδρου, ο οποίος κατέχει μεγάλη εμπειρία σε θέματα λιμένων και λιμενικής πολιτικής, τα υπόλοιπα μέλη της ΡΑΛ είναι στην πλειονότητά τους δικηγόροι, ενώ συμπεριλαμβάνεται ένας χημικός και ένας πυρηνικός μηχανικός! Επιπλέον υπάρχουν δύο απόστρατοι αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος.

Οι ακτοοπλόοι ζητούν την αναθεώρηση της σύνθεσης της ΡΑΛ, με συμμετοχές από την Ακτοπλοϊκή αλλά και γενικότερα από την Ναυτιλιακή κοινότητα, ώστε να υπάρξουν οι ελάχιστες εγγυήσεις για την εύρυθμη και ικανή λειτουργία της.

Επίσης ζητούν νομοθετική ρύθμιση ούτως ώστε να είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στην ΡΑΛ εκπροσώπων του ΣΕΕΝ και άλλων φορέων σχετικών με τη ναυτιλία.

Ετικέτες: