Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας

  • Πέμπτη, 20 Ιουνίου, 2019 - 06:24

Με εγκύκλιο του το Υπουργείο Εσωτερικών καθορίζει τα εκλογικά τμήματα για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 7ης  Ιουλίου 2019.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, τα εκλογικά τμήματα και τα καταστήματα ψηφοφορίας ορίζονται με απόφαση του  Αντιπεριφερειάρχη της περιφερειακής ενότητας της έδρας του νομού, με την οποία γίνεται η κατανομή των εκλογέων στα εκλογικά τμήματα. Ο χρόνος έκδοσης των αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη για τον ορισμό των εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας ορίζεται σε 10 ημέρες το αργότερο μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου. Ωστόσο, επειδή η κλήρωση των μελών των εφορευτικών επιτροπών, ο διορισμός των δικαστικών αντιπροσώπων κ.λπ. γίνονται με βάση την απόφαση ορισμού των εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας, η  ανωτέρω προθεσμία δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εξαντληθεί, αλλά αντίθετα οι ανωτέρω αποφάσεις σας θα πρέπει να σταλούν αμέσως μετά την προκήρυξη των εκλογών.

Στην απόφαση για τον καθορισμό των εκλογικών τμημάτων και των καταστημάτων ψηφοφορίας θα μνημονεύονται απαραίτητα:

• η ονομασία και η έδρα κάθε εκλογικού τμήματος

• το κατάστημα ψηφοφορίας 

• τα αλφαβητικά στοιχεία των εκλογέων που θα υπαχθούν σε κάθε τμήμα για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Η κατανομή των εκλογέων στα εκλογικά τμήματα γίνεται ανά εκλογικό διαμέρισμα.

Η απόφαση, πρέπει να γνωστοποιηθεί με προκήρυξή στους δήμους της περιφέρειας του νομού, 5 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 1η  Ιουλίου 2019.

Ως προς τον καθορισμό των εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

α) Σε κάθε ένα εκλογικό τμήμα θα ενταχθούν για να ψηφίσουν μέχρι 570 εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, συμπεριλαμβανομένων στον αριθμό αυτό και των εκλογέων στρατιωτικών, κ.λπ.,οι οποίοι θα κατανεμηθούν συμμετρικά σε όλα τα εκλογικά τμήματα του δήμου.

Αν μετά την κατανομή των εκλογέων στα εκλογικά τμήματα, παραμείνει μικρό υπόλοιπο εκλογέων που δε θα δικαιολογεί τη σύσταση και άλλου εκλογικού τμήματος και κρίνετε ότι δεν θα επιφέρει δυσχέρειες και καθυστέρηση στην έγκαιρη περάτωση της ψηφοφορίας, μπορείτε να υπερβείτε τον αριθμό των 570 εκλογέων.

β) Οι στρατιωτικοί ψηφίζουν μαζί με τους υπόλοιπους εκλογείς, στα ίδια εκλογικά τμήματα, εφόσον δεν επιτρέπεται η σύσταση ξεχωριστών εκλογικών τμημάτων γι’ αυτούς. Με τις αποφάσεις για τον καθορισμό των εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας πρέπει απαραιτήτως, για την αποφυγή δημιουργίας  οιουδήποτε θέματος, να καθορίζονται σαφώς και συγκεκριμένα οι υπηρεσίες ή  μονάδες στις οποίες υπηρετούν οι στρατιωτικοί κ.λπ., οι οποίοι θα περιληφθούν  στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους και τα αντίστοιχα εκλογικά τμήματα όπου αυτοί θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

γ) Αναφορικά με τους εκλογείς κατοίκους οικισμών, αυτοί ψηφίζουν στον οικισμό, μόνον εφόσον έχει καταρτιστεί ξεχωριστός εκλογικός κατάλογος.

Τέλος, επισημαίνεται ότι ο καθορισμός των εκλογικών τμημάτων ετεροδημοτών που  θα συσταθούν στο νομό πρέπει να γίνει με ιδιαίτερη απόφαση. Η αρίθμηση των εν λόγω εκλογικών τμημάτων θα είναι ξεχωριστή.

Ειδικότερα στην απόφαση καθορισμού των εκλογικών τμημάτων και των καταστημάτων ψηφοφορίας των ετεροδημοτών, θα πρέπει να συμπεριλάβετε τα  εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών αυτούσια, όπως θα σταλούν από το Υπουργείο, παραθέτοντας πρώτα τα αμιγή εκλογικά τμήματα με τις βασικές εκλογικές περιφέρειες, τη μία μετά την άλλη, και στο τέλος τα μεικτά εκλογικά τμήματα, με συνεχόμενη όμως τη μεταξύ τους αρίθμηση.

Στα τμήματα ετεροδημοτών δεν θα συμπεριληφθούν άλλοι εκλογείς, ακόμα και αν ο αριθμός των εκλογέων που έχουν ενταχθεί σε αυτά είναι μικρός.