Προσφυγή στο ΣτΕ για την παραχώρηση στο ΤΑΙΠΕΔ νησιωτικών υγροτόπων

Προστατεύστε τις προστατευόμενες

  • Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου, 2013 - 06:00

Στο ΣτΕ προσέφυγαν 22 πολίτες της Νάξου, της Πάρου και της Αντιπάρου, καταθέτοντας αίτηση ακύρωσης της απόφασης για παραχώρηση στο ΤΑΙΠΕΔ, προς ιδιωτικοποίηση τους, υγροτόπων των νησιωτικών περιοχών.

Πρόκειται για περιοχές που έχουν τεθεί υπό ειδικό καθεστώς προστασίας και παρά τη σαφή νομοθεσία που ισχύει για αυτές τις περιπτώσεις, αποφασίστηκε η εκμετάλλευση τους από το ΤΑΙΠΕΔ, μέσω του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων της δημόσιας περιουσίας.

Οι προσφεύγοντες, κάνοντας χρήση του δικαιώματος τους για προσθήκη στο κατατεθέν δικόγραφο, πρόσθετων λόγων υποστήριξης του σκεπτικού της αίτησης τους, ζητούν να συμπράξουν μαζί τους και άλλοι ευαισθητοποιημένοι πολίτες των νησιών και φορείς των Κυκλάδων, δηλώνοντας εγγράφως τη συμπαράσταση τους για την ακύρωση μιας απαράδεκτης απόφασης.

Τα προστατευόμενα οικοσυστήματα

Όπως έκαναν γνωστό οι καταθέτοντες την αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ, της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου», για την απόφαση με θέμα τη μεταφορά άνευ ανταλλάγματος στο ΤΑΙΠΕΔ ακινήτων του Ν. Κυκλάδων και ειδικότερα των νησιών Νάξου, Πάρου και Αντιπάρου.

Υπενθυμίζουν ότι πρόκειται για νησιωτικούς υγρότοπους που έχουν καταγραφεί ως περιοχές CORINE και Natura, άρα τελούν υπό ειδικό καθεστώς προστασίας και σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου Επικρατείας, αποτελούν ευπαθή οικοσυστήματα και προστατεύονται απευθείας από το άρθρο 24 του Συντάγματος, από την ειδική νομοθεσία προστασίας του περιβάλλοντος (μικροί νησιωτικοί υγρότοποι) καθώς και από το ειδικό καθεστώς προστασίας των περιοχών του Δικτύου Natura και την οδηγία 92/43/ΕΚ για την προστασία των οικοτόπων.

Οι λόγοι ακύρωσης

Η αίτηση ακύρωσης αιτιολογείται καθώς υπάρχει «παράβαση των προϋποθέσεων νόμιμης νομοθετικής εξουσιοδότησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 43 παρ.2 του Συντάγματος, παραβίαση της αρχής της αειφόρου ανάπτυξης και παραβίαση της οδηγίας 2001/42 του ΕΚ, σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχεδίων και προγραμμάτων».

Σχετικά με την παραβίαση της αρχής της αειφόρου ανάπτυξης, τεκμηριώνεται από τη μη λήψη, με την προσβαλλόμενη πράξη, ουδεμίας μέριμνα για τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές παραμέτρους που υφίστανται από τη μεταβίβαση των επίμαχων εκτάσεων των νήσων Πάρου, Αντιπάρου και Νάξου στο ΤΑΙΠΕΔ. Αντίθετα, το Ελληνικό Δημόσιο μεταβιβάζει την περιουσία του σε μια Ανώνυμη Εταιρεία «για να συμβάλει στους εθνικούς δημοσιονομικούς και αναπτυξιακούς στόχους», χωρίς να καθορίζει ποιοι είναι οι στόχοι αυτοί, αν και όφειλε να το πράξει, να διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος (το οποίο επίσης εμπίπτει στην έννοια του γενικότερου δημόσιου συμφέροντος όπως και η οικονομική ανάπτυξη) αλλά και την κοινωνική αποδοχή της οποιασδήποτε αξιοποίησης.

Επιπλέον την περιουσία του αυτή το Ελληνικό Δημόσιο δεν την έχει καν αποτιμήσει σε χρήμα πριν τη μεταβιβάσει, προκειμένου να είναι σε θέση να γνωρίζει και αντίστοιχα να δημοσιοποιήσει σε κάθε ενδιαφερόμενο, αν η οποιαδήποτε οικονομική αξιοποίηση υπηρετεί πράγματι το δημόσιο συμφέρον.

Σε σχέση με την αναγκαιότητα προηγούμενης εκπόνησης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, διαπιστώνεται ότι δεν γίνεται καμία αναφορά, παράλειψη η οποία υπογραμμίζει ακόμη περισσότερο την παντελή έλλειψη του Ελληνικού Δημοσίου να διασφαλίσει το γενικότερο δημόσιο συμφέρον από την επικείμενη αξιοποίηση των επίμαχων εκτάσεων που αποτελούν ευπαθή οικοσυστήματα.

Μια τέτοια μελέτη, αν είχε συνταχθεί, θα μπορούσε να εξασφαλίσει την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών παραμέτρων στον οικονομικό σχεδιασμό και προγραμματισμό για την αξιοποίηση των επίμαχων εκτάσεων.

Με άλλα, λόγια, με την προσβαλλόμενη πράξη το Ελληνικό Δημόσιο μεταβιβάζει τη δημόσια περιουσία στο ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε χωρίς να γνωρίζει καν τι είδους αξιοποίηση θα πραγματοποιηθεί κι αν αυτή θα συνάδει με το δημόσιο συμφέρον και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η παράλειψη αυτή επίσης έχει ως αποτέλεσμα να μην προηγηθεί η απαραίτητη διαβούλευση που απαιτούν οι διατάξεις της οδηγίας με το ενδιαφερόμενο κοινό και τους αρμόδιους φορείς και να μην έχει χορηγηθεί η σχετική πληροφόρηση, κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων.