Προσλήψεις τακτικού προσωπικού για το 2016 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Μικρή ενίσχυση παρά τις αυξημένες ανάγκες

Αξιοποίηση δυνατότητας που παρέχει το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη μέρους των τεράστιων αρμοδιοτήτων στα νησιά

Εγκαίρως δρομολογεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου τις απαραίτητες ενέργειες για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού για το 2016, με φόντο τη δυνατότητα που παρέχει το Υπουργείο Εσωτερικών βάσει της σχετικής εγκυκλίου που εξέδωσε πρόσφατα, ώστε να μπορέσουν δημόσιοι φορείς να ενισχυθούν έστω και στοιχειωδώς, καλύπτοντας δέκα κενές θέσεις στις διάφορες υπηρεσίες τους.

Θέτοντας επί τάπητος το σοβαρό ζήτημα του προγραμματισμού των προσλήψεων και με δεδομένα τα μεγάλα κενά που είναι καταγεγραμμένα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στο σύνολο των υπηρεσιών της (έδρα, παράρτημα, επαρχεία), η Περιφερειακή Αρχή αξιολογώντας τις άμεσες προτεραιότητές της, αναμένεται να εγκρίνει τη σχετική εισήγηση εντός του προσεχούς περιφερειακού συμβουλίου, την Τετάρτη στη Ρόδο.

Παρά τη δυνατότητα που παρέχεται από την πλευρά του αρμόδιου Υπουργείου, επ΄ ουδενί δεν μπορεί να “απαντηθεί” επί της ουσίας το σημαντικό ζήτημα της υποστελέχωσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αφού κυριολεκτικά οι αριθμοί και τα στοιχεία που ακολουθούν επιβεβαιώνουν το σοβαρό πρόβλημα σε έναν γεωγραφικό χώρο εξαιρετικά κατακερματισμένο.

Υποβολή αιτημάτων έως το τέλος Φεβρουαρίου

Σύμφωνα με την εγκύκλιο που υπογράφει ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Γιάννης Μπαλάφας, καθίσταται σαφές πως, “Στο πλαίσιο της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας και της περιστολής των κρατικών δαπανών, είχε περιοριστεί σημαντικά η δυνατότητα των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού ως προς την πραγματοποίηση πάσης φύσεως προσλήψεων, με αποτέλεσμα την υποστελέχωση και αδυναμία εύρυθμης λειτουργίας αρκετών υπηρεσιών αυτών εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος και της εξυπηρέτησης των πολιτών”. Μάλιστα όπως αναφέρεται ρητά, η υφιστάμενη κατάσταση έχει επιδεινωθεί εξαιτίας της μεγάλης αύξησης των συνταξιοδοτήσεων και των μετατάξεων. Ως εκ τούτου, αναγνωρίζεται έστω κι επιδερμικά πως, “παρατηρείται σημαντική έλλειψη σε εξειδικευμένο προσωπικό, σε ευαίσθητους τομείς υπηρεσιών όπως πολεοδομίες, παιδικούς σταθμούς, τεχνικές, οικονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες, ακόμη και στην περίπτωση υπηρεσιών που παρέχουν διοικητική υποστήριξη”. Για τους παραπάνω λόγους, κρίνεται απαραίτητη η στελέχωση, ωστόσο διευκρινίζεται παράλληλα πως, “οι προσλήψεις και οι διορισμοί του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των Ν.Π.Ι.Δ. αυτών, αναστέλλονται έως την 31η-12-2016”. Προς επίλυση των πρόσθετων προβλημάτων που θα ανακύψουν, “οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει άμεσα να υποβάλλουν στην υπηρεσία σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται, τον προγραμματισμό των αναγκών τους σε εξειδικευμένο τακτικό προσωπικό ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας”. Σημειώνεται δε, ότι, τα εν λόγω αιτήματα θα αποσταλούν στην υπηρεσία του Υπουργείου - εγγράφως συγκεντρωτικά και μέχρι και τις 29-2-2016, δια των αρμόδιων υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων”.

ΠΝΑΙ: Αποχώρηση 156 υπαλλήλων και μετακίνηση 58 ατόμων

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη σημερινή εικόνα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε επίπεδο στελέχωσης, στη σχετική εισήγηση αναφέρεται ότι, ¨”Η ΠΝΑΙ το 2011 αριθμούσε 554 υπαλλήλους. Μέχρι σήμερα έχουν προσληφθεί, μεταταχθεί ή μεταφερθεί 58 υπάλληλοι” ενώ στο ίδιο χρονικό διάστημα, “έχουν αποχωρήσει (λόγω συνταξιοδότησης, μετάταξης, παραίτησης κ.α.) 156 υπάλληλοι”. Κατά συνέπεια, την παρούσα χρονική στιγμή, “Οι υπηρετούντες υπάλληλοι στην ΠΝΑΙ είναι 456 ενώ οι θέσεις σύμφωνα με τον ισχύοντα οργανισμό αφορούν σε 793 υπαλλήλους (μόνιμο και ΙΔΑΧ προσωπικό)”. Τα ανωτέρω στοιχεία, αν μεταφραστούν σε ποσοστά σημαίνει ότι, η Περιφέρεια είναι στελεχωμένη κατά 57,5% των προβλεπομένων και απολύτως απαραίτητων για τη λειτουργία της θέσεων προσωπικού.

Βάσει των στοιχείων δε, οι κενές οργανικές θέσεις για το προσωπικό συγκεκριμένων κατηγοριών και κλάδων έχουν ως εξής: Διοικητικού ή και οικονομικού (35 θέσεις), μηχανικών (53 θέσεις), γεωτεχνικών (30 θέσεις), επαγγελματιών υγείας (26 θέσεις).

Προσωπικό σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα

Mε φόντο τα ανωτέρω δεδομένα και λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες των υπηρεσιών, η αρμόδια προϊσταμένη, βάσει και των όσων ορίζει η σχετική εγκύκλιος, εισηγείται την κάλυψη 10 θέσεων τακτικού προσωπικού με τις ανάγκες ιεραρχημένες όπως αυτές ακολουθούν: 1 ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού (Δ/νση Τουρισμού Δωδεκανήσου), 1 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (Δ/νση Τουρισμού Κυκλάδων), 1 ΠΕ Μηχανικών (Δ/νση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων, Ειδικότητα Πολιτικών Μηχανικών), 2 ΤΕ Επ/των Υγείας & Πρόνοιας (Δ/νση Δημόσιας Υγείας Δωδεκανήσου, Ειδικότητα Εποπτών Δημόσιας Υγείας), 1 ΤΕ Επ/των Υγείας & Πρόνοιας (Δ/νση Δημόσιας Υγείας Κυκλάδων, Ειδικότητα Εποπτών Δημόσιας Υγείας), 1 ΠΕ Διοικητικού (Δ/νση Διοίκησης Δωδεκανήσου), 1 ΠΕ Μηχανικών (Δ/νση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, Ειδικότητα Αγρονόμων Τοπογράφων), 1 ΠΕ Γεωτεχνικών (Δ/νση Κτηνιατρικής Κυκλάδων, Ειδικότητα Κτηνιάτρων) και 1 ΠΕ Γεωτεχνικών (Δ/νση Κτηνιατρικής Δωδεκανήσου, Ειδικότητα Κτηνιάτρων).

Αξίζει να αναφερθεί πως, για τα αιτήματα που θα κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους ΟΤΑ, θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας στο Υπουργείο Εσωτερικών. Ως εκ τούτου, το περιφερειακό συμβούλιο καλείται να προχωρήσει στη λήψη σχετικής απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού, ώστε να τύχει της ενίσχυσης σε επίπεδο υπαλλήλων που θα καλύψουν βασικές κενές μέχρι στιγμής θέσεις.