Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιδημάρχους

  • Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου, 2018 - 15:53

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

Σίφνος, 19-12-2018

Αριθ. πρωτ.: 5175

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

(Αριθ. Απόφασης 274/2018)

ΘΕΜΑ: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιδημάρχους.

Ο Δήμαρχος Σίφνου

Έχοντας υπόψη:

1.Το άρθ. 59 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/2010), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2.Τις διατάξεις του άρθ. 75 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/2006) και των άρθ. 94 και 95 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/2010), όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύουν.

3.Την 5/2017 απόφασή μας, περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης σε αυτούς αρμοδιοτήτων.

4.Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ Β 3210/03-12-2012).

5.Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου.

Αποφασίζουμε

Μεταφέρουμε στους Αντιδημάρχους του Δήμου Σίφνου, πέραν των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στην 5/2017 απόφασή μας και τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Στον Αντιδήμαρχο Γεώργιο Σταυριανό του Ιωάννη:

Α.Την αρμοδιότητα του Προϊσταμένου των υπηρεσιών του Δήμου (άρθ. 58 παρ. 1 περιπτ. δ του ν. 3852/2010). Εποπτεύει όλο το προσωπικό του Δήμου, εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου.

Β.Την ευθύνη για όλες τις διαδικασίες που θα απαιτηθούν για την εγκατάσταση στο νησί του αναδόχου του έργου «Δίκτυα Αποχέτευσης Απολλωνίας & Αρτεμώνα» και την ομαλή έναρξη και υλοποίηση των εργασιών.

Γ.Την ευθύνη για την ολοκλήρωση των διαδικασιών για τη δημοπράτηση του έργου «Κατασκευή ΒΙΟΚΑ Απολλωνίας & Αρτεμώνα και συνοδών έργων».

Στον Αντιδήμαρχο Νικόλαο Ποδενέ του Αντωνίου:

Α.Την ευθύνη για όλες τις διαδικασίες που θα απαιτηθούν για την διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού για την εργασία «Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Σίφνου» για τα έτη 2019-2020.

Β.Την ευθύνη για όλες τις διαδικασίες που θα απαιτηθούν για την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας, από τη λήξη της τρέχουσας εργολαβίας τον Μάρτιο του 2019, έως την εγκατάσταση του νέου εργολάβου.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί μία φορά σε ημερήσια εφημερίδα του νομού Κυκλάδων και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ

N. ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ

Αριθμός Φύλλου: 
5031