Αναπροσαρμογή δημοτικών τελών Δήμου Άνδρου σε ευπαθείς ομάδες

  • Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου, 2018 - 14:14
  • /   Eνημέρωση: 31 Δεκ. 2018 - 13:35

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

Περίληψη απόφασης 193/2018 Δ.Σ. Δήμου Άνδρου (ΑΔΑ: 6ΞΡ5ΩΨΙ-2ΓΔ)

Θέμα: Αναπροσαρμογή δημοτικών τελών Δήμου Άνδρου σε ευπαθείς ομάδες σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 202 του Ν.3463/2006

Από τη συνεδρίαση Δ.Σ. που έγινε στις 13 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 στο Κατάστημα του Δήμου Άνδρου, ύστερα από την με 8735/8-11-2018 έγγραφη 3η πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος Άνδρου κ. Θεοδόσιος Σουσούδης. Επίσης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: Μπάλλας Ελευθέριος (Πρόεδρος), Βάμβουκας Εμμανουήλ, Βασιλοπούλου Μαρία, Βιδάλης Νικόλαος, Σκόρδος Ιάκωβος, Καπάκης Ιωάννης, Βουραζέρης Χρήστος, Βόσσος Ανδρέας, Αθανασίου Φραντζέσκος, Θεοδωράκης Διαμαντής, Ψωμάς Γεώργιος, Μαμάη Ανδρονίκη, Λάσκαρης Δημήτριος, Τσατσομοίρου Αθηνά, Μαμάη Μαρία, Βολίκα Άννα, Πανταζή Ειρήνη. Επίσης, οι Πρόεδροι: Στεφάνου Γεώργιος Δ.Κ. Άνδρου, Τρανάκος Γεώργιος Τ.Κ. Κορθίου, Ζαννάκη Άννα Τ.Κ. Βουρκωτής και Δάρας Βασίλειος, Τ.Κ. Φελλού.

Αποφασίζει ομόφωνα:

Εγκρίνει την αναπροσαρμογή δημοτικών τελών Δήμου Άνδρου σε ευπαθείς ομάδες σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 202 του Ν.3463/2006 σύμφωνα με την υπ’ αριθ.: 114/2018(Α.Δ.Α. ΩΝΨ2ΩΨΙ-91Θ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, όπως συμπληρώθηκε κατά τη διαδικασία της συνεδρίασης, ως εξής :

1) Τη μείωση των τελών καθαριότητας και φωτισμού καθώς και τελών ύδρευσης- άρδευσης, αποχέτευσης σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, τους πολυτέκνους, τους τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες, τους μακροχρόνια άνεργους και τα άτομα που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας του Δήμου Άνδρου.

Η απόδειξη της ιδιότητας των ανωτέρω θα γίνεται με βάση τη κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα:

1. Για την απόδειξη της ιδιότητας του απόρου απαιτείται Πιστοποιητικό απορίας από την αρμόδια υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας της Νομαρχίας σύμφωνα με το ΝΔ 57/1973. 2. Για την απόδειξη της ιδιότητας του πολυτέκνου πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενα από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ). Πολύτεκνοι θεωρούνται:

πολύτεκνοι είναι οι γονείς με τέσσερα (4) τουλάχιστον τέκνα, ανεξαρτήτως των προβλεπομένων από την οικεία νομοθεσία, περί πολυτέκνων, ηλικίας και λοιπών ιδιοτήτων, (άρθρ. 1 παρ. 21 του Ν. 2247/94). Πολύτεκνοι επίσης είναι: Ι. Ν. 860/5-1-1979. α) Η μητέρα χήρα με τρία (3) τέκνα, εφόσον είναι υπόχρεη για τη διατροφή τους από οποιοδήποτε λόγο. β) Ο πατέρας με τρία (3) τέκνα εφόσον κατέστη τελείως ανίκανος για κάθε εργασία, από οποιοδήποτε λόγο και δεν εργάζεται ή είναι ανάπηρος πολέμου με αναπηρία τουλάχιστον 70% και δεν εργάζεται. γ ) Ο σύζυγος με τρία (3) τέκνα σε περίπτωση θανάτου της μητρός των τέκνων ή εφόσον αυτή κατέστη τελείως ανίκανη για κάθε εργασία από οποιοδήποτε λόγο. δ) Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), αποτελούν ίδια οικογένεια και απολαμβάνουν αυτοδίκαια των ευεργετημάτων των Πολυτέκνων και τέκνων Πολυτέκνων και εφόσον τα θήλεα δεν έχουν ιδίους πόρους ζωής.

Επισημάνσεις: Α. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις (α - δ) πρέπει επιπλέον να είναι: i) τα θήλεα άγαμα ή σε διάζευξη ή σε χηρεία και να τα συντηρεί ένας από τους γονείς τους, ii) τα άρρενα ανήλικα, iii) σπουδαστές μέχρι περατώσεως των σπουδών τους ή μαθητές τεχνών και επαγγελμάτων, iv) ανίκανα προς εργασία από οποιοδήποτε λόγο ή ανάπηρα πολέμου, ανεξαρτήτως ηλικίας και στις δύο περιπτώσεις. Β. Από 1/1/1983 τόσον τα άρρενα όσο και τα θήλεα πρέπει να είναι ανήλικα (άρθρο 4 παρ. 2 και 116 παρ. 1 του Συντάγματος). Γ. Μέχρι 17/2/1983 το όριο ανηλικότητας είναι το 21ο έτος. Από 18/2/1983 το όριο ανηλικότητας είναι το 18ο έτος (άρθρο 3 Ν. 1329/1983). ΙΙ. Ν. 3454/7-4-2006. α) Ο γονέας χωρίς σύζυγο με τρία (3) τέκνα ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων του και είναι μόνος υπόχρεος για τη διατροφή τους, εφόσον είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως ανεξαρτήτως ηλικίας. β) Ο ένας από τους γονείς ο οποίος κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή είναι ανάπηρος πολέμου σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως εφόσον έχει τρία (3) τέκνα και συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις της ανωτέρω (α) περιπτώσεως. γ) Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα εφόσον είναι τουλάχιστον δύο (2) αποτελούν ίδια οικογένεια και απολαμβάνουν όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων πολυτέκνων εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις της ανωτέρω (α) περιπτώσεως. Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του ν. 860/1979 (ΦΕΚ 2 Α’) όπως και εκείνοι που την αποκτούν βάσει των διατάξεων του ν. 3454/2006 τη διατηρούν ισοβίως και απολαμβάνουν ισοβίως τα δικαιώματα που απορρέουν από την πολυτεκνική ιδιότητα, τα δε τέκνα τους προστατεύονται και απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των τέκνων πολυτέκνων όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα (παρ.3 άρθρου 6 ν. 3454/2006). 3. Για την απόδειξη της ιδιότητας του αναπήρου Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής Αναπηρίας του Ι.Κ.Α., στην οποία να προσδιορίζεται η αναπηρία του υποψηφίου, καθώς και το ποσοστό αναπηρίας του. (Απαιτείται τουλάχιστον ποσοστό αναπηρίας 50%). 4. Η ιδιότητα του τρίτεκνου αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του ενδιαφερομένου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής. (άρθρο 3 Ν.3454/06)

Τρίτεκνος θεωρείται ο γονέας ή γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους και στα τέκνα αυτών, όπου αυτό προβλέπεται. Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης. 5. Για την απόδειξη της μονογονεϊκής οικογένειας, προσκομίζεται οποιοδήποτε πιστοποιητικό δημόσιας αρχής της ημεδαπής ή αλλοδαπής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας (π.χ., πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση χηρείας του μονογονέα, δικαστική απόφαση με την οποία ανατέθηκε η άσκηση της γονικής μέριμνας σε ένα μόνο γονέα κ.λπ.). i. Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας νοείται ο γονέας εκείνος ο οποίος, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τον γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους. ii. Τέκνα μονογονεϊκής οικογένειας είναι εκείνα τα οποία μέχρι την ενηλικίωσή τους είχαν τον ένα μόνο γονέα τους. Στην περίπτωση αυτή υπάγονται και τα τέκνα τα οποία στερήθηκαν και τους δύο γονείς πριν την ενηλικίωσή τους. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το τέκνο μέχρι και τη συμπλήρωση του 30ού έτους της ηλικίας του. (παρ.3 άρθρο 9 Ν.3812/09, όπως συμπληρώθηκε με την παρ.6 του άρθρου 29 του Ν.3838/10). 6. Για την απόδειξη της ιδιότητας του μακροχρόνια ανέργου απαιτείται οποιοδήποτε δικαιολογητικό που να αποδεικνύει το διάστημα κατά το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ. Μακροχρόνια άνεργοι είναι όσοι είναι ασφαλισμένοι κατά της ανεργίας και ευρίσκονται σε διαρκή κατάσταση ανεργίας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δώδεκα (12) μήνες, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ατομικό αφορολόγητο όριο μισθωτών-συνταξιούχων. (υποπαρ.ΙΑ.1 Ν.4093/12) (ΚΥΑ 44137/613/18.12.2013 (ΦΕΚ 3253/20.12.2013 τεύχος Β’). 7. Για την απόδειξη της ιδιότητας του δικαιούχου του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, θα πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 235 του Ν.4389/16 (Α΄ 94). Για τη χορήγηση στους ανωτέρω της μείωσης των τελών προτείνεται ο καθορισμός εισοδηματικών κριτηρίων ανά κατηγορία και με τις παρακάτω προϋποθέσεις: ως εξής:

Άτομα με αναπηρίες: α)που είναι κάτοικοι Άνδρου, δεν νοσηλεύονται σε ιδρύματα και διαμένουν στην οικία που η παροχή της υφίσταται μείωση. β) με αναπηρία άνω του 67%, με εισοδηματικά κριτήρια 12.000€ ετήσιο εισόδημα, προσαυξανόμενο κατά 4.000€ για κάθε προστατευόμενο μέλος.

Ειδικά για την ευπαθή κοινωνική ομάδα των ατόμων με αναπηρία συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειών που έχουν στην φροντίδα τους άτομα με αναπηρία , σε περίπτωση λήψης εισοδηματικών κριτηρίων λαμβάνεται υποψη το πρόσθετο κόστος που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών αναπηρίας. Στο εισοδηματικό κριτήριο που αφορά στην ανωτέρω κοινωνική ομάδα θα πρέπει να υπολογίζεται μόνο το φορολογητέο εισόδημα ,ώστε να μη προσμετρούνται τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας ( προνοιακά επιδόματα, εξωιδρυματικό επίδομα, επίδομα κίνησης, διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων κ.λ.π.) τα οποία είναι αφορολόγητα. Πολύτεκνοι: α )που είναι κάτοικοι Άνδρου. β ) με εισοδηματικά κριτήρια 40.000 € ετήσιο εισόδημα, προσαυξανόμενο κατά 4.000 € για κάθε παιδί πάνω από τα τέσσερα. Τρίτεκνοι:

α) που είναι κάτοικοι Άνδρου. β) με εισοδηματικά κριτήρια 40.000€ ετήσιο εισόδημα. Μονογονεϊκές οικογένειες: α) που είναι κάτοικοι Άνδρου. β) με εισοδηματικά κριτήρια 25.000€ ετήσιο εισόδημα. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 4.000 € για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Μακροχρόνια άνεργοι: Που είναι κάτοικοι Άνδρου. τα άτομα με αναπηρία 80% και άνω έχουν 100% απαλλαγή.

Αριθμός Φύλλου: 
5032