Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών

ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Δ’ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡ.

ΔΝΣΗ ΠΡΟΜ. & ΣΥΜΒ.

Χανιά, 08 Ιουλ 19

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Δνση Προμηθειών & Συμβ. του ΠΒΚ/Δ’ ΚΟΥ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) σύμφωνα με το Παράρτημα «Α», συνολικής εκτιμώμενης αξίας έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00€), χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση. Κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα www.namfi.gr/ procurement-announcements.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ή αποστολής των προσφορών ορίζεται η Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019 και ώρα 12:00 στα γραφεία της ΠΒΚ/Δ’ ΚΟΥ/Δνσης Προμηθειών & Συμβάσεων.

Η κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας τελεί υπό την έγκριση του Πεδίου Βολής Κρήτης.

Ταξίαρχος Κλεάνθης Καρατσίν

Διοικητής

Ακριβές Αντίγραφο

Μ.Υ. Άννα Μποτωνάκη

Τμχης Προμηθειών

Αριθμός Φύλλου: 
5165