Ευθύνη μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια οι υπάλληλοι των οικονομικών υπηρεσιών των Ο.Τ.Α.

  • Τετάρτη, 20 Μαρτίου, 2019 - 06:22

Με τροπολογία του ΥΠΕΣ εξορθολογίζεται ο βαθμός ευθύνης των υπαλλήλων των οικονομικών υπηρεσιών των Ο.Τ.Α., οι οποίοι δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για δόλο ή βαριά αμέλεια, κατά τις διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα.

Η παρούσα τροπολογία αφορά σε υπαλλήλους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων των Οικονομικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και σε υπαλλήλους που ασκούν καθήκοντα σχετικά με τις αρμοδιότητες των οικονομικών υπηρεσιών.

Όπως συγκεκριμένα αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση «Με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου και των Ειδικών Λογιστηρίων στις οικονομικές υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, κρίνεται αναγκαία η επέκταση και στους υπαλλήλους των υπηρεσιών αυτών - ή στους υπαλλήλους που ασκούν τα σχετικά καθήκοντα, ανεξαρτήτως της οργανωτικής δομής των αντίστοιχων Ο.Τ.Α. ή νομικών προσώπων αυτών – της πρόβλεψης που ισχύει, ως προς την ιδιότητα του δημόσιου υπόλογου και ως προς το μέτρο ευθύνης, για τους υπαλλήλους που ασκούσαν, πριν τη μεταφορά, τις σχετικές αρμοδιότητες. Για τον λόγο αυτό, με τη ρύθμιση του άρθρου αυτού, προβλέπεται ότι οι υπάλληλοι των οικονομικών υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. και των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και οι υπάλληλοι που ασκούν καθήκοντα τα οποία σχετίζονται με τις αρμοδιότητες των οικονομικών υπηρεσιών, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για δόλο ή βαριά αμέλεια».

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται αιτιολογώντας την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης ρύθμισης, «Τα προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίζονται με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις της τροπολογίας είναι τα ακόλουθα: οι υπάλληλοι των οικονομικών υπηρεσιών των Ο.Τ.Α., μετά την ανάληψη από τις υπηρεσίες τους των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου και των Ειδικών Λογιστηρίων, κλήθηκαν να επωμιστούν ένα ευρύτατο κύκλο σύνθετων και απαιτητικών καθηκόντων, διατηρώντας, εντούτοις την ιδιότητα του δημοσίου υπολόγου και ευθυνόμενοι ακόμα και για ελαφρά αμέλεια. Για την ταυτότητα του νομικού λόγου και για τον εξορθολογισμό του μέτρου ευθύνης των υπαλλήλων αυτών (ειδικά σε συνθήκες υποστελέχωσης των σχετικών υπηρεσιών και ενώ δεν στάθηκε δυνατό σε όλες τις περιπτώσεις να ενημερωθούν οι εν λόγω υπάλληλοι πλήρως για τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των νέων αρμοδιοτήτων που ανέλαβαν) κρίνεται αναγκαία η επέκταση και ως προς αυτούς, της πρόβλεψης που ίσχυε και για τους υπαλλήλους που ασκούσαν πριν τις αρμοδιότητες αυτές (δηλαδή των υπαλλήλων των ΥΔΕ και των Ειδικών Λογιστηρίων) ότι δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για δόλο ή βαριά αμέλεια».