Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των OTA

  • Τρίτη, 11 Ιουνίου, 2019 - 06:23

Σε ΦΕΚ εκδόθηκε η ΚΥΑ για την παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των OTA α ́ και β ́ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής.

Η σχετική απόφαση προέκυψε από την ανάγκη επικαιροποίησης και εκσυγχρονισμού του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για την παροχή μέσων ατομικής προστασίας στο προσωπικό και στους συμβασιούχους μίσθωσης έργου των OTA α ́ και β ́ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, προκειμένου να αναβαθμιστεί η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία στους εν λόγω φορείς.

Το σχετικό κόστος από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, όπως σαφώς αναφέρεται, δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά σε βάρος των προϋπολογισμών των OTA α ́ και β ́ βαθμού και των νομικών προσώπων  αυτών, η οποία δεν μπορεί να προϋπολογιστεί, καθόσον δεν δύναται να προβλεφθεί ο ακριβής αριθμός των δικαιούχων ανά ειδικότητα.

Στους μόνιμους υπαλλήλους και στους υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου, καθώς και στους συμβασιούχους μίσθωσης έργου των OTA α ́ και β ́ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, ανάλογα με τον κλάδο/ειδικότητα, τον χώρο και το αντικείμενο εργασίας, παρέχονται τα αναγκαία μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), καθώς και οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εμβολιασμοί για την ατομική προστασίας τους.

Μέσα Ατομικής Προστασίας

Μέσα Ατομικής Προστασίας παρέχονται στις ειδικότητες των εργαζομένων: Οδοκαθαριστές, εργαζόμενοι συνοδοί απορριμματοφόρου, επιστάτες καθαριότητας, οδηγοί απορριμματοφόρου, χειριστές μηχανημάτων, οδηγοί φορτηγών, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάσεων δημοτικού φωτισμού, εργάτες μηχανουργείου, μηχανικοί οχημάτων-μηχανημάτων, ηλεκτρολόγοι οχημάτων, κηπουροί, εργάτες πρασίνου, υδραυλικοί, γεωπόνοι-δασολόγοι και τεχνολόγοι γεωπονίας, εργάτες νεκροταφείων, σχολικοί φύλακες, οδηγοί λεωφορείου, προσωπικό μαγειρείων, ξυλουργοί, πολιτικοί μηχανικοί-τοπογράφοι, θερμοϋδραυλικοί, ψυκτικοί, απασχολούμενοι στην αποχέτευση και την ύδρευση, νοσηλευτικό προσωπικό, γιατροί-οδοντίατροι, επόπτες δημόσιας υγείας, απασχολούμενοι σε έκτακτα περιστατικά-πυρασφάλεια, πολιτική προστασία, παρκαδόροι, μάγειρες-βοηθοί μάγειρα, τραπεζοκόμοι, εργάτες κυνοκομείου, ιχθυολόγοι, υδρομετρητές δικτύου ύδρευσης, αποθηκάριοι, οικογενειακοί βοηθοί, βρεφονηπιοκόμοι-βοηθοί, δημοτικοί αστυνόμοι, φύλακες, πλύντες στα δημοτικά γηροκομεία, οδηγοί επιβατικού β΄κατηγορίας, κτηνίατροι-βοηθοί, τεχνολόγοι ζωικής παραγωγής, σπερματεγχύτες, εργάτες σφαγείων, νοσοκόμοι ζώων, σταυλίτες, τεχνικοί ελεγκτές οχημάτων, κλητήρες, χρήστες Η/Υ, επιθεωρητές περιβάλλοντος-ελεγκτές σε ΧΥΤΑ-ΧΑΔΑ-βιολογικούς.

α) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέσων ατομικής προστασίας εναρμονίζονται με τα ισχύοντα κάθε φορά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προκύπτουν από τη γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου που εκπονεί ο τεχνικός ασφαλείας και ο ιατρός εργασίας με τη συμβολή της Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων.

Εάν από τη γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου διαγνωστούν κίνδυνοι που είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν με τη χρήση και άλλων μέσων ατομικής προστασίας, επιβάλλεται η χορήγησή τους.

β) Η παροχή των προβλεπόμενων μέσων ατομικής προστασίας στους εργαζόμενους που υπάγονται στους ανωτέρω κλάδους/ειδικότητες και εκτελούν τις σχετικές εργασίες είναι υποχρεωτική για τον εργοδότη. Εάν εργαζόμενος απασχολείται σε εργασίες που απαιτούν την παροχή επιπλέον μέσων ατομικής προστασίας, λαμβάνει τα αντίστοιχα μέσα.

Ο εργαζόμενος υποχρεωτικά φέρει τα μέσα ατομικής προστασίας κατά τον χρόνο της εργασίας του, προς διαφύλαξη τόσο της ατομικής όσο και της δημόσιας υγείας.

Δεν επιτρέπεται η αποτίμηση των μέσων ατομικής προστασίας σε χρήμα.

Ιατρικές εξετάσεις και εμβολιασμοί

Το προσωπικό, καθώς και οι συμβασιούχοι μίσθωσης έργου των παραπάνω κλάδων και ειδικοτήτων, που απασχολούνται στους ανωτέρω χώρους και εργασίες πρέπει να υποβάλλονται για την επίβλεψη της υγείας τους στις παρακάτω ιατρικές εξετάσεις:

1). Μία φορά το χρόνο: α) Γενική αίματος, Ομάδα αίματος (άπαξ), Γενική ούρων, Ταχύτητα καθίζησης, Σάκχαρο, Κρεατινίνη, SGΟT, SGPT , Ολική Χοληστερόλη, τριγλυκερίδια, HDL HBA1c - Γλυκοζιωμένη αιμοσφαιρίνη, Σπιρομέτρηση (έλεγχος πνευμονικής λειτουργίας), Δείκτες ηπατίτιδας (Αυστραλιανό Αντιγόνο HbsAg), Ariti - Hbs, Ariti HAV, anti-HBc ΗΚΓ, Τεστ Παπανικολάου για τις γυναίκες, Έλεγχος προστάτη (P.S.A.) για τους άντρες άνω των 50 ετών, Δερματολογική εξέταση από τον Ειδικό Ιατρό Εργασίας.

β) Επιπλέον των ανωτέρω γενικών εξετάσεων, το  προσωπικό και οι συμβασιούχοι μίσθωσης έργου υποβάλλεται, κατά περίπτωση, και στις εξετάσεις i) Οπτική οξύτητα - Έλεγχος για Αχρωματοψία/ δυσχρωματοψία και ii) Ακουόγραμμα.

2). Ανά τριετία: Ακτινογραφία θώρακος (ή και συχνότερα ανάλογα με την κρίση του Ειδικού Ιατρού Εργασίας και τα αποτελέσματα της σπιρομέτρησης).

Ειδικά οι Μουσικοί πνευστών οργάνων, λόγω της φύσης της εργασίας τους, υποβάλλονται υποχρεωτικά μία φορά τον χρόνο σε ακτινογραφία θώρακος.

3). Σε ειδικές εξετάσεις: Κατά την κρίση του ιατρού εργασίας.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα προσκομίζονται στην υπηρεσία, τηρουμένων πάντοτε του ιατρικού απορρήτου και της προστασίας των ατομικών δεδομένων των εργαζομένων.

Πέραν των ανωτέρω εξετάσεων οι εργαζόμενοι υπόκεινται σε εμβολιασμό.

Παροχή γάλακτος

Στους εργαζόμενους στους οποίους παρέχονται μέσα ατομικής προστασίας παρέχεται επίσης 1 λίτρο φρέσκο γάλα σε ημερήσια βάση και σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας χορήγησής του, κατά τον ανωτέρω χρόνο, χορηγείται ίση ποσότητα γάλακτος μακράς διαρκείας ή τύπου εβαπορέ με ειδική σήμανση επί του κιτίου, ώστε να μην είναι εφικτή η περαιτέρω διάθεση.

Η διανομή του γάλακτος γίνεται στους χώρους εργασίας. Δεν επιτρέπεται η αποτίμησή του σε χρήμα.

Όπου στην κείμενη νομοθεσία ρυθμίζονται κατά διάφορο τρόπο όμοια θέματα, εφαρμόζεται η ευνοϊκότερη για τον εργαζόμενο ρύθμιση.

Με σκοπό τη διαρκή και λυσιτελή παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των καθοριζομένων με την παρούσα απόφαση για τα μέσα ατομικής προστασίας, προσαρτάται σε αυτήν και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Παράρτημα που αφορά i) σε οδηγό γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου για κάθε θέση εργασίας, χώρο, αντικείμενο εργασίας και για κάθε ειδικότητα/κλάδο, ως ελάχιστο περιεχόμενο της εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου που πρέπει να πραγματοποιούν οι OTA α ́και β ́ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών, ii) υπόδειγμα γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου, με ελάχιστο περιεχόμενο και καταγραφή για τη θέση του συνοδού απορριμματοφόρου και iii) πρότυπο συγκριτικής αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των συστημάτων υγείας και ασφάλειας της εργασίας στην τοπική αυτοδιοίκηση.