Κλειστό το Δημοτικό Σχολείο Χώρας Άνδρου αύριο 8/3

  • Πέμπτη, 7 Μαρτίου, 2019 - 15:39

Λόγω της ανάγκης συνέχισης των εκτελούμενων εργασιών στην παλαιά πτέρυγα του Δημοτικού Σχολείου της Χώρας Άνδρου, η σχολική μονάδα θα παραμείνει κλειστή και αύριο, Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2019, με απόφαση του Δημάρχου Άνδρου κ. Θεοδόση Σουσούδη.

Αναλυτικά η απόφαση του Δημάρχου Άνδρου:

«Αριθ. Αποφ. Δημάρχου: 72η2019

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Ο Δήμαρχος Άνδρου,

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 Ν.3852/2010 [ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α΄] «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Την ανάγκη εκτέλεσης εργασιών στο Δημοτικό Σχολείο Χώρας Άνδρου, λόγω επειγουσών αναγκών.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Την αναστολή λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου Χώρας Άνδρου, την Παρασκευή 08/03/2019, λόγω της ανάγκης συνέχισης των εκτελούμενων εργασιών στην παλαιά πτέρυγα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Ι. ΣΟΥΣΟΥΔΗΣ»

Ετικέτες: