Κατάθεση προτάσεων των τριών ανεξάρτητων περιφερειακών συμβούλων για την αποθάρρυνση των κερδοσκόπων της αυτοδιοίκησης

Ζητείται διαφάνεια στις απευθείας αναθέσεις

  • Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου, 2017 - 06:16

Οι ανεξάρτητοι περιφερειακοί σύμβουλοι Νοτίου Αιγαίου, Άγγελος Ανανίας, Ηλίας Ζωγραφίδης και Παναγιώτης Κουνάκης, κατέθεσαν ολοκληρωμένη πρόταση προς τον αρμόδιο υπουργό, σχετικά με τις απευθείας αναθέσεις εκτέλεσης συμβάσεων που υπογράφονται από Δημάρχους και ιδιαίτερα τους Περιφερειάρχες, ζητώντας σχετικώς τη διαμόρφωση ενός ιδιαίτερου νομικού καθεστώτος.

Οι προτάσεις των τριών αιρετών κατατίθεται εν όψει της αναμενόμενης τροποποίησης του θεσμικού πλαισίου για τις αυτοδιοικητικές εκλογές και τις εξουσίες των αυτοδιοικητικών αρχόντων.

Οι ίδιοι επισημαίνουν ότι η πολιτική ηθική, η δεοντολογία και ο σεβασμός που πρέπει να επιδεικνύεται στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος και γενικότερα ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να λειτουργεί ο θεσμός των απευθείας αναθέσεων, είναι τα βασικά στοιχεία που υπαγόρευσαν τις συγκεκριμένες προτάσεις.

Πρόταση 1η

Να δημιουργηθεί ένα ηλεκτρονικό αρχείο – κατάλογος για κάθε τομέα δραστηριότητας όλων των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων, εταιρειών και φορέων όλης της επικράτειας, οι οποίες να ενημερώνονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την υποβολή προσφοράς για οποιοδήποτε έργο του αντικειμένου τους πρόκειται να εκτελεστεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Αν υφίστανται κάποια ποιοτικά κριτήρια – επίπεδα (standards), πιστοποιητικά ή άλλα προσόντα κάθε επιχείρησης, θα μπορούσαν να μνημονεύονται, ώστε να κατηγοριοποιηθούν ανά αντικείμενο και τομέα οι επιχειρήσεις. Η εντοπιότητα θα μπορούσε επίσης να επισημαίνεται. Έτσι, θα μπορούσαν να υπάρχουν ειδικοί συντελεστές για την προσφορά κάθε εταιρείας, ανάλογα π.χ. με την έδρα της, με τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά, με την εμπειρία της κλπ, οι οποίοι θα πολλαπλασιάζονταν με το ποσό της προσφοράς της, για να εξάγεται κάθε φορά η μοριοδότηση της προσφοράς της και να κρίνεται από ένα σύνολο παραγόντων με προκαθορισμένη διαδικασία υπολογισμού του και όχι εική και ως έτυχε η συμφερότερη και καλύτερη προσφορά.

Πρόταση 2η

Να θεσπιστεί ένα ανώτατο πλαφόν σε χρηματικό ποσό, που θα μπορεί να δοθεί είτε ετησίως είτε εντός μιας αυτοδιοικητικής περιόδου από μία Αρχή π.χ. Περιφερειακή σε ένα πρόσωπο, φυσικό ή νομικό.

Πρόταση 3η

Να θεσπιστεί ασυμβίβαστο των απευθείας αναθέσεων αφ’ ενός σε νομικά πρόσωπα, που αποτελούνται ή συνεργάζονται με οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας / σχέσης / σύμβασης (εξαρτημένης εργασίας, έργου, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, εντολής, εταιρείας κλπ) με πρόσωπα ή συγγενείς μέχρι γ’ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας που έχουν τοποθετηθεί ή διοριστεί με πολιτική απόφαση (π.χ. Περιφερειάρχη ή Περιφερειακού Συμβουλίου) σε οιαδήποτε (έμμισθη ή μη) θέση του εν λόγω ΟΤΑ ή εταιρείας αυτού ή προσώπου στο οποίο αυτός μετέχει και αφ’ ετέρου σε φυσικά πρόσωπα που είτε αυτά είτε συγγενείς τους μέχρι γ’ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έχουν τοποθετηθεί ή διοριστεί με πολιτική απόφαση (π.χ. Περιφερειάρχη ή Περιφερειακού Συμβουλίου) σε οποιαδήποτε θέση (έμμισθη ή μη) του εν λόγω ΟΤΑ ή εταιρείας αυτού ή προσώπου στο οποίο αυτός συμμετέχει. Το ασυμβίβαστο αυτό και ο αποκλεισμός από τις απευθείας αναθέσεις να ισχύει επίσης για τα φυσικά πρόσωπα, που συμμετείχαν ως υποψήφιοι σύμβουλοι των αυτοδιοικητικών παρατάξεων στις εκάστοτε προηγούμενες εκλογές και οι συγγενείς τους μέχρι γ’ βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα, με τα οποία όλοι οι παραπάνω σχετίζονται ως μέλη, εταίροι, εξωτερικοί συνεργάτες, εργαζόμενοι κλπ.

Πρόταση 4η

Να θεσπιστεί ασυμβίβαστο και κώλυμα εκλογιμότητας ως υποψηφίου συμβούλου ή χωρικού αντιπεριφερειάρχη, οποιουδήποτε φυσικού προσώπου έχει λάβει την οιαδήποτε απευθείας ανάθεση και των συγγενών αυτού μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας. Το εν λόγω κώλυμα καλό θα ήταν να επεκταθεί και σε όσους έχουν διοριστεί ως σύμβουλοι, παρασύμβουλοι, ειδικοί ή πολύ ειδικοί ή γενικοί επιστήμονες κλπ. κλπ. κατά την προηγούμενη των εκάστοτε εκλογών αυτοδιοικητική περίοδο και μέχρι γ’ βαθμού συγγένειας. Ακόμη πιο αυστηρό και περιοριστικό πλαίσιο ασυμβιβάστου θα πρέπει να υπάρξει για αυτούς που υπηρετούν στο χώρο του τύπου και της ενημέρωσης, σε έντυπη ραδιοφωνική, διαδικτυακή, τηλεοπτική και σε οιαδήποτε άλλη μορφή, οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν και να διαμορφώσουν την κοινή γνώμη.

Πρόκριση της διαφάνειας

Αυτές είναι λίγες προτάσεις με τις οποίες η κυβέρνηση θα δώσει το πολιτικό της στίγμα και κυρίως θα περάσει στην κοινωνία και στον ελληνικό λαό το μήνυμα ότι τιμά το δημόσιο χρήμα που πηγάζει – ας μας επιτραπεί η έκφραση – από το αίμα και τον ιδρώτα του λαού και ότι προκρίνει την διαφάνεια, την κάθαρση, το ηθικό πλεονέκτημα, το άριστο, το αδιάβλητο, την ισότητα, τη δικαιοσύνη, την αξιοπιστία και την αξιοκρατία καταπολεμώντας - την στιγμή που η κοινωνία μας αιμορραγεί απελπισμένα - τις σκιές των προεκλογικών ή μετεκλογικών συναλλαγών, των ηθικά μη ανεκτών αναθέσεων δεκάδων ή ακόμη και εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ σε ημετέρους, του νεποτισμού, της αδιαφάνειας, του ευκαιριακού βολέματος, της ασυδοσίας και της αναξιοκρατίας.

Όπως γίνεται ευχερώς αντιληπτό, μια τέτοια προοπτική δεν θα συμβάλει τα μέγιστα μόνο στην ορθολογική διαχείριση του δημόσιου χρήματος. Αυτό αν θέλετε είναι το λιγότερο που μπορεί να επιτύχει. Το μείζον διακύβευμα και αυτό που θα σηματοδοτήσει μια τέτοια αλλαγή είναι κυρίως να αποκαταστήσει την καχύποπτη και έντονα προβληματισμένη άποψη που έχει η κοινωνία μας για όσους ασχολούνται με τα κοινά και για τα κίνητρά τους, καθώς με τον τρόπο αυτό θα αποθαρρυνθούν οι καιροσκόποι της αυτοδιοίκησης και θα ενθαρρυνθούν οι ανυστερόβουλοι, οι ανιδιοτελείς, οι γεμάτοι δυναμική συμπολίτες μας που συνειδητά δεν συμμετέχουν βλέποντας τη διαφθορά στην πολιτική ζωή της χώρας.

Σε τελική ανάλυση το μήνυμα που περνάει στην κοινωνία είναι ότι το κράτος ενδιαφέρεται για την πρόοδο και την εξυγίανση της αυτοδιοίκησης.

Τέτοιες κινήσεις μπορούν συν τω χρόνω να επουλώσουν την επί δεκαετίες ανοιχτή πληγή της χαμένης εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και κράτους, πληγή της οποίας η αιμορραγία είναι πλέον ακατάσχετη και άκρως επικίνδυνη για αμφοτέρους.