Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για 1.580 ανέργους

  • Παρασκευή, 21 Ιουνίου, 2019 - 06:22

Απασχόληση 1.580 ανέργων μέσω νέου προγράμματος κατάρτισης του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με την απόφαση του υφυπουργού Εργασίας, Κώστα Μπάρκα, με τους φορείς να καλούνται να μετέχουν ως δικαιούχοι του προγράμματος.

Ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καλεί τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων

- Επιστημονικοί, επαγγελματικοί φορείς ΝΠΔΔ

- Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι / οργανώσεις αυτών

- ΝΠΔΔ (Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα)

- ΝΠΔΔ Εκπροσώπησης Επιμελητηρίων ή Συνδέσμων Επιχειρήσεων

-Σύνδεσμοι Επιχειρήσεων

συναφείς με τον κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, οι οποίοι διαθέτουν τη διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα για την υλοποίηση της συγκεκριμένης πράξης και έχουν υλοποιήσει ή υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενα έργα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ως δικαιούχοι για την υποβολή πρότασης έργων (πράξης), μεμονωμένα ή και σε σύμπραξη, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των παραπάνω Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μεμονωμένου δικαιούχου αυτός πρέπει να είναι εθνικής εμβέλειας και σε περίπτωση σύμπραξης κάθε συμπράττων φορέας πρέπει να ανήκει στις ανωτέρω κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων και ένας τουλάχιστον εξ αυτών να είναι εθνικής εμβέλειας.

Από τον καταστατικό σκοπό τον φορέων πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο φορέας είναι εθνικής εμβέλειας και έχει συνάφεια με τον κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και το αντικείμενο της πράξης.

Ενώ η χώρα μας συνεχίζει να εμφανίζει Ψηφιακό έλλειμμα και να πορεύεται με βραδύ βηματισμό προς την κατεύθυνση της σύγκλισης με την Ε.Ε. στους  στόχους  της Ψηφιακής Ατζέντας 2020 (DigitalAgenda 2020), η ζήτηση για επαγγελματίες πληροφορικής αυξάνεται τόσο σε εμπορικές και παραγωγικές εταιρείες που αναζητούν υποστήριξη στο χώρο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών  αλλά και σε τμήματα όπως πωλήσεις, e-commerce, marketing, κ.λπ., όσο και σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών τεχνολογίας. Κεντρικός άξονας των προαναφερθέντων είναι η ανάγκη ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού με στόχο την επιμόρφωση ατόμων σε τεχνολογίες αιχμής με υψηλές δεξιότητες.

Ο προτεινόμενος κλάδος οικονομικής δραστηριότητας επιλέχθηκε περαιτέρω βάσει συνδυασμού από τα παρακάτω:

Α. πληροφορίες και πορίσματα τα οποία συνίστανται στον προσδιορισμό της προσφοράς και ζήτησης της εργασίας σε επαγγέλματα και σε δεξιότητες, ικανότητες και γνώσεις σε εθνικό, περιφερειακό και κλαδικό επίπεδο από κλαδικές μελέτες

Β. τα αποτελέσματα του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών του ΕΙΕΑΔ

Με βάση τα παραπάνω η πράξη περιλαμβάνει τις παρακάτω επιμέρους Δράσεις:

1. την παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής προς τους ωφελούμενους

2. την παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης προς τους ωφελούμενους

3. την πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελούμενων

4. Συντονισμός παρακολούθηση και αξιολόγηση.

Επιλογή ωφελούμενων

Η Πράξη απευθύνεται σε 1.580 άνεργους Απόφοιτους:

• Πτυχιούχους ΑΕΙ & ΤΕΙ από Σχολές και Τμήματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

• Πτυχιούχους ΙΕΚ & ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ σε ειδικότητες του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών,

Η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνει κατόπιν διαδικασίας Ανοικτής Πρόσκλησης με βάση τα κριτήρια που θα τεθούν στην πρόσκληση.

Μετά την επιλογή τους κατά τη πρώτη συμβουλευτική συνεδρία οι ωφελούμενοι θα εντάσσονται σε Προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης 200 ωρών και 400 ωρών πρακτικής άσκησης (on the job training).

Επαγγελματική συμβουλευτική

Η Φάση αυτή του Έργου αφορά στην παροχή εξατομικευμένης επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης προς τους ωφελούμενους και υλοποιείται από  Συμβούλους, μέσω 6 ατομικών συνεδριών. Το περιεχόμενο των συναντήσεων - συνεδριών, ενδεικτικά θα περιλαμβάνει τα εξής:

• Δημιουργία ατομικού ψηφιακού φακέλου του ωφελούμενου ως προς την επαγγελματική εμπειρία και την εκπαίδευση/ κατάρτισή του.

• Αξιολόγηση των δεξιοτήτων των ωφελουμένων.

• Ανίχνευση και αποτύπωση των εκπαιδευτικών αναγκών του ωφελούμενου βάσει του προφίλ του και των αναγκών των επιχειρήσεων.

• Συμπλήρωση ψυχομετρικών εργαλείων (Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων, Λήψης Απόφασης κ.ά.).

• Διαμόρφωση/ συμπλήρωση/ επεξεργασία της ατομικής βιογραφίας, με βάση τα αποτελέσματα από τα εργαλεία που συμπληρώθηκαν κατά την 1η ατομική συνεδρία.

• Συζήτηση σχετικά με τα αποτελέσματα των ψυχομετρικών εργαλείων σε σχέση με τους στόχους του ωφελούμενου.

• Προσανατολισμός καριέρας και επαγγελματικής ανέλιξης.

• Διαμόρφωση ατομικού Σχεδίου Δράσης.

• Τεχνικές εύρεσης εργασίας.

Οι συνεργαζόμενοι Σύμβουλοι θα είναι κατ’ ελάχιστον απόφοιτοι Γ’ θμιας Εκπαίδευσης (ΤΠΕ, Θετικών, Οικονομικών, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών) με πολυετή εμπειρία στην παροχή επαγγελματικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, οι οποίοι με τις γνώσεις και – κυρίως - την εμπειρία τους θα ενισχύσουν  τους Ωφελούμενους στην προσπάθειά τους για επιτυχή ένταξη στην αγορά εργασίας.

Η επαγγελματική συμβουλευτική θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις «Κατευθυντήριες Γραμμές για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης  Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ανέργων στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ Δράσεων».

Επαγγελματική κατάρτιση

Αντικείμενο της Φάσης είναι η υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης με στόχο την αναβάθμιση των εργασιακών δεξιοτήτων των Ωφελουμένων.

Ο κάθε καταρτιζόμενος θα παρακολουθήσει 200 ώρες Θεωρητικής Κατάρτισης και 400 ώρες Πρακτικής Άσκησης (on the job training).

Η θεματολογία των προγραμμάτων κατάρτισης είναι ενδεικτική και σε κάθε περίπτωση θα οριστικοποιηθεί μετά τη διερεύνηση των αναγκών των επιχειρήσεων του κλάδου ΤΠΕ σε ειδικότητες και δεξιότητες και θα αποτυπωθούν οι ανάγκες του κλάδου σε συνδυασμό και με το προφίλ των ωφελουμένων.

Η θεωρητική κατάρτιση και η πρακτική άσκηση θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τις «Κατευθυντήριες Γραμμές για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ανέργων στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ Δράσεων».

Πιστοποίηση προσόντων

Μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών κατάρτισης, ακολουθεί η διαδικασία πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων των καταρτισθέντων. H διαδικασία της πιστοποίησης των καταρτισθέντων θα πραγματοποιηθεί, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των Προγραμμάτων Κατάρτισης, από Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/ και διεθνώς.

 

 

Ετικέτες: