Εκμίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας Δήμου Τήνου στην Αργυρούπολη

  • Δευτέρα, 1 Ιουλίου, 2019 - 15:42

ΑΔΑ: 6ΧΓΡΩΗ6-Δ5Λ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ

Τήνος, 26 Ιουνίου 2019

Α.Π.: 6031

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο Δήμαρχος Τήνου ανακοινώνει ότι στις 9 Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30, θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα (Ευαγγελιστρίας 72), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση τριετούς διάρκειας ενός διαμερίσματος του πρώτου ορόφου με στοιχεία Α3, αποτελούμενου από τρία κύρια δωμάτια, οφφίς, κουζίνα λουτρό και δύο βεράντες, επιφανείας 72τ.μ., που βρίσκεται στην Αργυρούπολη, στην συμβολή των οδών Διγενή Ακρίτα 42 και Αργυρουπόλεως. Σε περίπτωση που δεν παρουσιασθεί πλειοδότης κατά την ανωτέρω δημοπρασία, αυτή θα επαναληφθεί στις 24 Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 στον ίδιο χώρο.

Ως κατώτατο όριο προσφοράς (τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας) ορίζεται το ποσό των 260,00 € μηνιαίως.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την έναρξη της δημοπρασίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 της σχετικής διακήρυξης, ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορές στο Γραφείο του Δήμου Τήνου στην πόλη της Τήνου, οδός Ευαγγελιστρίας 72, ΤΚ 84200, Τηλ.: 2283360136 (Πληροφορίες: Δημήτρης Καλογεράκης), απ’ όπου μπορούν να πληροφορηθούν αναλυτικά για τους όρους της διακήρυξης (Απόφαση Ο.Ε. Δήμου Τήνου: 38/18-04-2019, ΑΔΑ: 6ΟΘΟΩΗ6-Λ2Θ).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤ. ΣΙΩΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΗΝΟΥ

Αριθμός Φύλλου: 
5157